Ty jsi svou předposlední sbírku Já už chci domů opatřil vstupní douškou „básně a zápisky veršem“. Novinku otevírá stručná poznámka o „zápiscích čtyřverším“. Jako by se zaužívané slovo „básně“ už úplně vytratilo a ty jsi vědomě podtrhl svoji strohou metodu. Nepíšeš už (delší) básně? Proč?

Slo­vo „báseň“ mi při­jde nato­lik nadu­ží­va­né a zne­u­ží­va­né, že se obec­ně sta­lo už jen zavá­dě­jí­cí kate­go­rií pro takřka coko­liv, co je psá­no do sloup­ců. Asi jsem si pod­vě­do­mě řekl: „Opa­tr­ně s tím slo­vem“ a uváž­li­vě se od něj distan­co­val. A pak, ty moje zápis­ky jsou oprav­du doslo­va zápis­ky; až na pár snad­no roz­po­zna­tel­ných výji­mek nikde žád­ná fabu­la­ce, natož sty­li­za­ce. A pro­to­že jsem bytost­ně svá­zán potře­bou for­my, har­mo­nie a řádu, mohou ty zápis­ky jako bás­ně vypa­dat nebo jimi mís­ty holt i být.

Všiml jsem si, že se v nové sbírce nápadně často obracíš na Boha. Rozumím, že je to ironicky, polemicky a tak dále… Ale i tak se ptám: proč obracíš oči vzhůru?

Spíš obra­cím oči v sloup. A asi pro­to, že mě k tomu růz­né okol­nos­ti a živo­ta i svě­ta běh stá­le čas­tě­ji nutí. Ale na Boha se neob­ra­cím pou­ze iro­nic­ky či pole­mic­ky. Když není nikde žád­né­ho jiné­ho dovo­lá­ní, obra­cím se na něj i vrouc­ně. Prav­da, asi bych jím, coby pou­hým cito­slov­cem, měl víc šet­řit a nebrat jmé­no Boží nadar­mo. Už jenom pro­to, že hůř (a mno­hem) tepr­ve bude. 

Vždy jsi dbal na časové zařazení svých prací. (Tyto údaje jsou dokonce integrální součástí tvých textů.) Zdůrazňuješ tím cosi jako „deníkovou rovinu“ svého psaní?

Není to zdů­raz­ně­ní, pros­tě jen zasa­ze­ní do urči­té­ho sub­jek­tiv­ní­ho i objek­tiv­ní­ho časo­vé­ho kon­tex­tu. A ač to není snad můj pří­pad, obec­ně by koli­krát neško­di­lo tako­vou poznám­kou či jiným zna­kem dát pří­pad­ně čte­ná­ři naje­vo, že báseň už skončila.

Kolik toho vlastně napíšeš? Mezi tvými sbírkami jsou relativně velké proluky, tak mne zajímá, kolik z napsaného materiálu případně zůstává nepoužito. (Ty básně pak prostě zmizí v osobním archivu? Už se k nim nevracíš a neděláš nové verze?)

Vět­ši­nou, a pla­tí to i o výbo­ru tom­to, odpad činí zhru­ba jed­nu tře­ti­nu mate­rie vznik­lé v obdo­bí mezi dvě­ma sbír­ka­mi. To se u mě ustá­li­lo na pěti šes­ti letech, což je moje obvyk­lá doba, kdy vznik­ne tako­vý počet tex­tů, že „už by to na sbír­ku dalo“. A čas­to je to i ve chví­li, kdy se uza­vře­la něja­ká moje osob­ní či cito­vá eta­pa. Dří­ve jsem se k vyřa­ze­ným tex­tům občas ješ­tě vra­cel a pou­ží­val je „na náhrad­ní díly“, avšak v posled­ních letech, kdy pře­vlá­dá ten „dení­ko­vý“ styl, se k odpa­dům už nevra­cím. Ale ani je nelikvi­du­ji; zůstá­va­jí v mém blo­ku nebo počí­ta­či v původ­ním časo­vém sledu. 

Nikdy jsem se nezeptal, jak píšeš, tedy čistě v oné technické rovině. „Skládáš“, tedy vybrušuješ si svá čtyřverší „v hlavě“ až do zcela definitivní podoby? Nebo si děláš poznámky na papír či do mobilu a potom z těchto skic vznikají tvá definitivní díla?

Dřív jsem své tex­ty (budiž, teh­dy bás­ně) oprav­du doslo­va sklá­dal, byl to i jaký­si můj noč­ní ritu­ál. Když jsem měl večer vše „pozem­ské“ hoto­vo, use­dl jsem do hou­pa­cí­ho křes­la, poz­dě­ji na kuchyň­skou žid­li, nad svůj tzv. Zby­teč­ný sešit, ote­vřel pivo, zapá­lil si a začal dumat, co bych tak mohl spáchat. Nezříd­ka jsem začí­nal od poin­ty či rýmu, což je asi to jedi­né z mých „tvůr­čích postu­pů“, co u mě zčás­ti zůsta­lo i dodneš­ka. Vše jsem pak pilo­val až ke sta­vu své spo­ko­je­nos­ti a úle­vy, ba až k smí­chu, a výsle­dek pak pone­chal vět­ši­nou už beze změn. Nebyl-li jsem posed­lý něja­kou neod­byt­nou myš­len­kou či úpěn­li­vou potře­bou vypsat se ze svých úzkos­tí, pak jsem si téma­ta, někdy i zálib­ně, doslo­va „cucal z pal­ce“. V posled­ních letech žád­ný ritu­ál už nemám; „psa­ní“ mi je tře­ba celý půlrok zce­la ukra­de­né, ba pro­tiv­né a nepo­cho­pi­tel­né. Pak zas při­jdou nao­pak časy, kdy málem ani nesta­čím zapi­so­vat do mobi­lu to, co mi samo při­chá­zí odně­kud shů­ry už jako­by hoto­vé; jen to krát­ce pře­fil­tru­ji a dola­dím v hla­vě a zapíšu coby SMS sobě. Pře­váž­ně k tomu dochá­zí při mých vycház­kách do kra­ji­ny, ale tře­ba i na kole ces­tou na nákup apod. Lec­cos mi pro­le­tí hla­vou i k ránu před usnu­tím, a co si zapsat už nezvlád­nu, to holt zapo­me­nu. Na prvot­ní podo­bě těch­to „vnuk­nu­tí“ jen málo­kdy něco s odstu­pem ješ­tě měním. Když zápis­ky dosáh­nou ome­ze­né­ho počtu zna­ků, tex­ty si ode­šlu, a když jich je časem víc, pře­píšu je do seši­tu nebo rov­nou do PC. Tyto moje pole­mi­ky, zlo­by, nářky apod. jsou tedy doslo­va (a vět­ši­nou) mými zprá­va­mi pře­de­vším sobě. Nebo, v pří­pa­dě těch „cito­vě vypja­těj­ších“, zprá­va­mi uváž­li­vě (či ohle­du­pl­ně) neo­de­sla­ný­mi něko­mu jiné­mu… Vědo­mí, že je chtě nechtě budu nej­spíš „muset“ poz­dě­ji holt i pub­li­ko­vat, je v oka­mži­cích jejich vzni­ku zce­la nepří­tom­né. Jakož i jis­to­ta, že budu opět bez­trest­ně urá­žen párem recenz­ních „chro­ni­ků“, po jejichž vlast­ních poku­sech o báseň nikdy neště­kl ani pes. 

Pokud vím, velmi jsi omezil svá autorská čtení. Více tě naplňují vystoupení s tvojí rockovou formací Krch-off band?

Ano, čte­ní jsou mi už z hlou­bi duše pro­tiv­ná. A svo­jí pod­sta­tou mi vlast­ně vždy pro­tiv­ná byla, osob­ně i obec­ně. I když spous­tu milých a neza­po­me­nu­tel­ných chvil jsem na svých stov­kách šta­cí zažil…

A co se týče kon­cer­tů s kape­lou — po kruš­ných začát­cích (před pat­nác­ti roky, tedy v mých sedmačty­ři­ce­ti letech), kdy vystou­pe­ní byla mnoh­dy utr­pe­ním nejen pro mne, mohu dnes (po více než dvou stech expo­zic) říci, že mě vět­ši­nou baví. Nero­zu­mím úpl­ně slo­vu „napl­ně­ní“; moje sta­vy býva­jí spíš opač­né­ho dru­hu. Ovšem je-li opa­kem napl­ně­ní asi vyprázd­nění, pak ani tohle není zrov­na to pra­vé slo­vo… Apa­ra­tu­ra zvu­ka­řů bohu­žel nebý­vá dosti výkon­ná, nebo je moje kape­la pří­liš hluč­ná, pros­tě během kon­cer­tů se chtě nechtě „ze vše­ho“ doslo­va vyřvu, což má pro mě, pla­ché­ho a tiché­ho samo­tá­ře, ozdrav­né a bla­ho­dár­né účin­ky. A navíc — na pódiu nejsem sám, ale obklo­pen věr­ný­mi kama­rá­dy, k tomu skvě­lý­mi muzi­kan­ty. A s tako­vou je pak úlev­né, ba čas­to až opoj­né vidět a sly­šet, že ty moje zhu­deb­ně­né „zprá­vy sobě“ mají pře­ce jen ješ­tě i jiné a vesměs vděč­né adresáty…

Kore­spon­denč­ní roz­ho­vor při­pra­vil Mar­tin Stöhr