Ediční plán podzim 2023

Řek­li jsme si, že už vás nebu­de­me déle napí­nat a koneč­ně vám pro­zra­dí­me, kte­ré kni­hy pro vás chys­tá­me na dal­ší polo­le­tí. Tím­to pouš­tí­me do svě­ta pod­zim­ní edič­ní plán …

Oblíbená letní slevová akce na paperbacky je zpět!

Doká­že­te si před­sta­vit léto bez kníž­ky? Pokud ne a na vašem noč­ním stol­ku, v kuf­ru, kros­ně či batůž­ku ješ­tě něja­ké to mís­to na nový pří­běh najde­te (a ono se najde …

Bianca Bellová jako první žena v historii získala evropskou EBRD Literature Prize

Pres­tiž­ní evrop­skou lite­rár­ní cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze obdr­že­la popr­vé v his­to­rii žena, a to čes­ká autor­ka Bian­ca Bello­vá za svou kni­hu Jeze­ro. V minu­los­ti byly na …

Zneužitá literatura

Pub­li­ku­je­me vyjá­d­ře­ní šéf­re­dak­to­ra nakla­da­tel­ství Host Mirosla­va Balaští­ka k romá­nu Les v domě Ale­ny Morn­štaj­no­vé, kte­rá čelí nař­če­ní, že námět pří­bě­hu opsa­la od …

Vítejte ve Spížce, malí čtenáři!

Mys­lí­te si, že košík ovo­ce a zele­ni­ny sto­jí­cí na pod­la­ze spí­že nemů­že odstar­to­vat úžas­ný pohád­ko­vý pří­běh? Chy­ba láv­ky! V kni­ze naší redakč­ní kole­gy­ně Kdo spí ve …

Tři Magnesie Litery pro Hosta. Díky patří našim autorům i čtenářům.

Tři nomi­na­ce, tři vítěz­ství. Kdy­by šlo o sport, řek­li bychom, že jsme v nakla­da­tel­ství Host pro­mě­ni­li všech­ny šan­ce. Tedy — pro­mě­ni­li je naši auto­ři Petr Hruška, …

Vyslankyně z nakladatelství Host na Bologna Children’s Book Fair 2023

Naše kole­gy­ně Dana Blat­ná (zahra­nič­ní prá­va), Kat­ka Šar­dic­ká (redak­tor­ka young adult lite­ra­tu­ry a kri­mi) a Pav­la Nejed­lá (redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež) se …

Les v domě — ukázka z očekávaného románu Aleny Mornštajnové

Ale­na Morn­štaj­no­vá, jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších sou­čas­ných čes­kých spi­so­va­te­lek, vydá­vá 20. dub­na nový román s názvem Les v domě. Jed­ná se o nej­o­če­ká­va­něj­ší novinku …

Magnesia Litera vyhlásila nominace, tři z nich jsou z Hosta

Ceny Mag­ne­sia Lite­ra za rok 2022 zna­jí své nomi­na­ce. A my máme hned tři želíz­ka v ohni! Odbor­nou poro­tu zau­ja­ly povíd­ky Vik­to­ra Špač­ka Čis­tý, skrom­ný život, které …

Ediční plán jaro 2023

Milé čte­nář­ky, milí čte­ná­ři, s rados­tí s vámi sdí­lí­me edič­ní plán na prv­ní polo­le­tí roku 2023!

Do českých kin míří Muž jménem Otto, hollywoodská adaptace bestselleru Fredrika Backmana

Málo­kte­ré­mu spi­so­va­te­li se poda­ří, že se hned jeho debut sta­ne mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem. Fredrik Backman to doká­zal s humor­ným romá­nem Muž jmé­nem Ove, kte­rý si získal …

Za prozaikem Antonínem Bajajou

V pátek 16. pro­sin­ce 2022 zemřel pro­za­ik Anto­nín Baja­ja, kte­rý v Hos­tu vydal svůj stě­žej­ní román Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci. Vzpo­mí­ná na něj redak­tor nakladatelství, …