Na kafe s překladatelkou: Vendula Něchajenko

Nejen pro ty, kdo si uži­li čet­bu romá­nu Zázra­ky od Ele­ny Mede­lo­vé, při­ná­ší­me krát­ké zasta­ve­ní na kávě s jeho pře­kla­da­tel­kou Ven­du­lou Něchajenko.

Na kafe s překladatelkou: Anna Halfarová

Ten­to týden se vám před­sta­ví Anna Hal­fa­ro­vá, moje před­chůd­ky­ně a záro­veň skvě­lá pře­kla­da­tel­ka mno­ha krás­ných dět­ských kní­žek a nosi­tel­ka oce­ně­ní Zla­tá stu­ha. V jejím …

Na kafe s překladatelkou: Dana Krejčová

Dana Krej­čo­vá, se kte­rou na kávu zajde­me ten­to­krát, je autor­kou dlou­hé řady pře­kla­dů, z nichž bude­te znát napří­klad sérii Malaz­ská kni­ha pad­lých. V člán­ku se mimo …

Na kafe s překladatelem: Milan Pohl

V násle­du­jí­cím roz­ho­vo­ru se ani jed­nou neob­je­vu­je slo­vo zkrun­dě­ný. Zají­má vás, co zna­me­ná a kde na něj nara­zí­te? Pak sáh­ně­te po romá­nu Čaro­pis­ci, kte­rý do češtiny …

Na kafe s překladatelkou: Veronika ter Harmsel Havlíková

Na začát­ku nové­ho roku vás zve­me na kávu s pře­kla­da­tel­kou Vero­ni­kou ter Harm­sel Havlí­ko­vou, kte­rá pro nás pře­lo­ži­la Pta­čí domek od Evy Mei­je­ro­vé, pod­le mého názoru …

Na kafe s překladatelkou: Dagmar Heeg

Nad ima­gi­nár­ním šál­kem kávy se ten­to­krát setká­vá­me s Dag­mar Heeg, se kte­rou jsme spo­lu­prá­ci navá­za­li tepr­ve nedáv­no, ale o to vět­ší radost z toho máme — Vraždi …

Na kafe s překladatelkou: Lucie Bregantová

Pře­kla­da­te­le Ledu i Olgy Tokar­c­zu­ko­vé, jimž byla posled­ně pře­dá­na šta­fe­ta, už jsme na Kavár­ně vyzpo­ví­da­li. Ten­to­krát jsem tedy zalo­vi­la v míst­ních vodách a obrátila …

Na kafe s překladatelem: Petr Fantys

Jmé­no Pet­ra Fan­ty­se nej­čas­tě­ji najde­te napsa­né pod čes­ký­mi pře­kla­dy Juli­a­na Bar­ne­se. Pro Host pře­lo­žil Grand­ho­tel nad pro­pas­tí od Stu­ar­ta Jeffriese.

Na kafe s překladatelkou Zuzanou Li

Zuza­na Li je autor­kou pře­kla­dů dva­cít­ky knih z čín­šti­ny, svou dosud posled­ní, Pět Číňa­nů obě­še­ných v Ida­hu, však pře­lo­ži­la z ang­lič­ti­ny. S nakla­da­tel­stvím Host …

Na kafe s překladatelem: Tomáš Dimter

Znač­nou část němec­kých titu­lů, kte­ré naše nakla­da­tel­ství vyda­lo, pře­lo­žil Tomáš Dim­ter. Může­te ho znát tře­ba jako pře­kla­da­te­le knih od Flo­ri­a­na Illie­se: 1913. Léto …

Na kafe s překladatelem: Michael Alexa

Micha­el Ale­xa je nejen jed­ním z pře­kla­da­te­lů Ledu, ale pře­lo­žil také řadu oblí­be­ných dět­ských titu­lů: Rok v lese, Obe­jmi mě, pro­sím nebo krás­né pří­běhy ze série …

Na kafe s překladatelem: Petr Vidlák

Ten­to­krát vám před­sta­ví­me dvor­ní­ho pře­kla­da­te­le Olgy Tokar­c­zu­ko­vé Pet­ra Vidlá­ka. Na začát­ku září vyšel jeho nej­no­věj­ší pře­klad Vní­ma­vý vypra­věč, ale nelze …