Na kafe s překladatelem: Petr Fantys

Jmé­no Pet­ra Fan­ty­se nej­čas­tě­ji najde­te napsa­né pod čes­ký­mi pře­kla­dy Juli­a­na Bar­ne­se. Pro Host pře­lo­žil Grand­ho­tel nad pro­pas­tí od Stu­ar­ta Jeffriese.

Na kafe s překladatelkou Zuzanou Li

Zuza­na Li je autor­kou pře­kla­dů dva­cít­ky knih z čín­šti­ny, svou dosud posled­ní, Pět Číňa­nů obě­še­ných v Ida­hu, však pře­lo­ži­la z ang­lič­ti­ny. S nakla­da­tel­stvím Host …

Na kafe s překladatelem: Tomáš Dimter

Znač­nou část němec­kých titu­lů, kte­ré naše nakla­da­tel­ství vyda­lo, pře­lo­žil Tomáš Dim­ter. Může­te ho znát tře­ba jako pře­kla­da­te­le knih od Flo­ri­a­na Illie­se: 1913. Léto …

Na kafe s překladatelem: Michael Alexa

Micha­el Ale­xa je nejen jed­ním z pře­kla­da­te­lů Ledu, ale pře­lo­žil také řadu oblí­be­ných dět­ských titu­lů: Rok v lese, Obe­jmi mě, pro­sím nebo krás­né pří­běhy ze série …

Na kafe s překladatelem: Petr Vidlák

Ten­to­krát vám před­sta­ví­me dvor­ní­ho pře­kla­da­te­le Olgy Tokar­c­zu­ko­vé Pet­ra Vidlá­ka. Na začát­ku září vyšel jeho nej­no­věj­ší pře­klad Vní­ma­vý vypra­věč, ale nelze …

Na kafe s překladatelem: Michala Benešová

Jmé­no Micha­ly Bene­šo­vé jste letos moh­li zaslech­nout na pře­dá­vá­ní cen Mag­ne­sia Lite­ra, kde spo­lu s Micha­e­lem Ale­xou zís­ka­li cenu za pře­klad kni­hy Led od Jacka Dukaje. …

Na kafe s překladatelem: Vratislav Kadlec

Dal­ším pře­kla­da­te­lem, se kte­rým vás sezná­mí­me, je Vra­ti­slav Kadlec. Může­te ho znát jako talen­to­va­né­ho auto­ra pře­kla­dů mno­ha růz­ných žánrů — od Krá­le Vrkú a Ptá­ka a …

Na kafe s překladatelem: Petr Štádler

Pře­kla­da­tel­ku Satan­ské­ho tan­ga Simo­nu Kol­ma­no­vou se nám bohu­žel nepo­da­ři­lo sehnat, mís­to toho vám tedy při­ná­ší­me roz­ho­vor se skvě­lým pře­kla­da­te­lem, se kte­rým Tereza …

Na kafe s překladatelem: Tereza Jůzová

Jmé­no Tere­zy Jůzo­vé se v hos­tov­ských kni­hách obje­vo­va­lo v tirá­ži spí­še na mís­tě jazy­ko­vé redak­tor­ky, ale v posled­ní době jste ji moh­li poznat také jako překladatelku …

Na kafe s překladatelem: Viktorie Hanišová

Dal­ší pře­kla­da­tel­ku, kte­rou vám před­sta­ví­me, nej­spíš všich­ni zná­te díky její vlast­ní próze. Ved­le psa­ní se živí i pře­kla­da­tel­stvím a my jsme rádi, že může­me vydávat …

Na kafe s překladatelem: Zora Freiová

Zhru­ba před rokem mě a mno­hé dal­ší kole­gy v redak­ci dojal pří­běh Leo­nar­da a Hla­do­vé­ho Pau­la, kte­rý do češ­ti­ny pře­ved­la Zora Fre­i­o­vá. Má vel­ký talent pro překládání …

Na kafe s překladatelem: Petra Johana Poncarová

Svět Opskur­na ane­bo série Jis­kry v pope­lu jsme v češ­ti­ně moh­li obje­vit díky pře­kla­dům Pet­ry Joha­ny Pon­ca­ro­vé. Pro Host pře­lo­ži­la i Sever­ní vody, Život v zahradě, …