Fotoreport: Křest románu Hodiny z olova

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie z křtu nej­no­věj­ší kni­hy Rad­ky Dene­mar­ko­vé Hodi­ny z olo­va, kte­rý se usku­teč­nil ve stře­du 9. led­na 2019 v praž­ské Gale­rii Lucerna.

Fotoreport: Autorské čtení a křest knihy Místa ve tmě

Na „mís­tě ve tmě“, v pod­kro­ví Jin­dřiš­ské věže v Pra­ze, se v posled­ní říj­no­vý večer sešlo na šede­sát lidí. Po zvon­ko­hře přes­ně o půl osmé zde totiž začal křest nové …

Fotoreport: Brno má svůj poeziomat

říj­na 2018 v 16.00 byl v pro­sto­ru Ote­vře­né zahra­dy na Údol­ní uli­ci slav­nost­ně odha­len Poesi­o­mat. Jde o „vyná­lez“, kte­rý oži­vu­je veřej­ný pro­stor bás­nic­kým slovem. …

Fotoreport: Brněnský křest Dračího města

Ve čtvr­tek 14. září se v pro­dej­ně Kni­hy Dob­rov­ský v Brně usku­teč­nil křest fan­ta­sy Dra­čí měs­to. Spo­leč­ně s Petrou Macho­vou a kmo­trem Janem Kotou­čem kni­hu pokřtil i …

Fotoreport: Petra Soukupová na Měsíci autorského čtení

Měsíc autor­ské­ho čte­ní při­ná­ší čte­ná­řům mož­nost setkat se s celou řadou čes­kých i zahra­nič­ních spi­so­va­te­lů. Nechy­bí mezi nimi ani šest našich auto­rů – Nedim Gürsel, …

Fotoreport: Uvedení knihy Běsa

Ve čtvr­tek 21. červ­na se v dej­vic­ké kavár­ně Potr­vá usku­teč­nil křest dru­hé kni­hy Dity Tábor­ské Běsa. Ukáz­ky z romá­nu pře­čet­la hereč­ka Kris­tý­na Dámo­vá a o hudební …

Fotoreport: Knihex 08

Vyda­li jsme se do Pra­hy na ost­rov Štva­ni­ce, kde se konal již tra­dič­ní let­ní Kni­hex. Kro­mě čty­ři­cít­ky nakla­da­te­lů tam na návštěv­ní­ky čekal dopro­vod­ný pro­gram – dílny …

Rekordní tržby, čtyři ocenění. A kdo měl na autogramiádě nejdelší frontu?

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie, kte­ré jsme v prů­bě­hu čtyř hek­tic­kých dnů pořídili.

Fotoreport: Dědina v srdci Brna

S Petrou Dvo­řá­ko­vou jsme si 26. dub­na v knih­ku­pec­tví Bar­vič a Novot­ný poví­da­li o její nej­no­věj­ší kni­ze Dědi­na. Jak pro­bí­ha­ly posled­ní minu­ty před bese­dou a co má …

Fotoreport: Setkání s Janem Folným

Jan Fol­ný při­le­těl z Lon­dý­na, kde žije a kam také zasa­dil pří­běh své­ho nové­ho romá­nu Víkend v Londýně.

Book club s Ditou Táborskou

Pokud se zají­má­te o lite­ra­tu­ru a k tomu si frčí­te na Instagra­mu, jen těž­ko může­te minout blog Jaku­ba Pav­lov­ské­ho Boo­k’s Cal­ling. Kro­mě toho, že blo­ger svý­mi fotkami …

Fotoreport: Křest Vitky

V pátek 23. úno­ra se usku­teč­ni­la pre­mi­é­ra diva­del­ní hry Vit­ka. Za hrou o brněn­ské fem­me fata­le, Vítěz­sla­vou Kap­rá­lo­vou, sto­jí Kate­ři­na Tuč­ko­vá a reži­sér­ka Anna …