Máme za sebou mimořádně úspěšný ročník Světa knihy

Ve dnech 11. až 14. květ­na 2023 jsme se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Pra­ha. Letoš­ní 28. roč­ník, na kte­rý zavítalo …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Dana Blatná

Zají­má vás, jak se kníž­ka čes­ké­ho spi­so­va­te­le dosta­ne do rukou zahra­nič­ní­ho nakla­da­te­le, ve kte­rých zemích je o naši lite­ra­tu­ru nej­vět­ší zájem a kte­ří auto­ři z Hosta …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lukáš Reichel & Jakub Šimanský

V břez­no­vém vydá­ní naše­ho seri­á­lu Redak­ce pod poklič­kou vám před­sta­ví­me kole­gy Luká­še a Jaku­ba, jejichž reví­rem je sklad nakla­da­tel­ství Host. Kolik kilo­me­t­rů denně …

„Důležité je, aby nebyly poznat zásahy do originálu,“ říká grafik knihy Majka na motorce

Prá­ce na kni­ze pro děti Maj­ka na motor­ce je, co se gra­fic­kých zása­hů týče, v mno­hém nároč­něj­ší, než jsme zvyklí. Gra­fik Andrej Nechaj v ní mimo jiné pře­pi­so­val části …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Hernandezová

„Vím, co je spo­jov­ník (hlav­ně to, že to není pomlč­ka!), a nebo­jím se ho pou­žít,“ říká Pav­la Her­nan­dez­o­vá, kte­rá v Hos­tu sází — niko­li cibu­li, nýbrž knížky.

REDAKCE POD POKLIČKOU: Zdeněk Staszek

Zde­něk Stas­zek je po Kat­ce Šar­dic­ké dru­hým redak­to­rem z Hos­ta, kte­rý use­dl do hor­ké­ho křes­la série Redak­ce pod poklič­kou. Zatím­co Kat­ka má na sta­ros­ti young adult, …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Tomáš Reichel

Od srp­na jsme vám pro­střed­nic­tvím krát­kých roz­ho­vo­rů před­sta­vi­li již čty­ři čle­ny redak­ce Hos­ta. Vyptá­va­li jsme se jich na to, co je do nakla­da­tel­ství při­ved­lo, jak …

Jak se překládá nobelistka?

Stej­ně jako pro mno­ho dal­ších byl i pro Tomá­še Hav­la, pře­kla­da­te­le memoá­rů Annie Ernau­xo­vé, výběr poro­ty letoš­ní Nobe­lo­vy ceny za lite­ra­tu­ru překvapením. …

Tvůj temný labyrint: Příběh sériového vraha

Pama­tu­je­te Jur­ka Wal­te­ra, nepo­la­pi­tel­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha z pera Lar­se Keple­ra? Vůbec popr­vé při­ná­ší­me čes­ký pře­klad povíd­ky Tvůj tem­ný laby­rint, kte­rá zachycuje …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Teličková

Od srp­na toho­to roku vám jed­nou měsíč­ně při­ná­ší­me roz­ho­vo­ry s lid­mi z Hos­ta, kte­ří vás zasvě­cu­jí do tajů roz­ma­ni­té prá­ce v nakla­da­tel­ství, mlu­ví o svých knižních …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Secká

V rám­ci našich pra­vi­del­ných roz­ho­vo­rů s lid­mi z Hos­ta jsme v říj­nu vyzpo­ví­da­li kole­gy­ni Len­ku — tem­pe­ra­ment­ní ženu, jež vám i pode­sá­té ráda vysvět­lí roz­díl mezi …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Kateřina Šardická

V srpnu jsme spus­ti­li onli­ne řadu roz­ho­vo­rů s lid­mi z nakla­da­tel­ství Host. Jako prv­ní vykouk­la zpod poklič­ky naší redak­ce Iva­na Motrin­co­vá. Záři­jo­vé vydá­ní jsme …