Jak se překládá nobelistka?

Stej­ně jako pro mno­ho dal­ších byl i pro Tomá­še Hav­la, pře­kla­da­te­le memoá­rů Annie Ernau­xo­vé, výběr poro­ty letoš­ní Nobe­lo­vy ceny za lite­ra­tu­ru překvapením. …

Tvůj temný labyrint: Příběh sériového vraha

Pama­tu­je­te Jur­ka Wal­te­ra, nepo­la­pi­tel­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha z pera Lar­se Keple­ra? Vůbec popr­vé při­ná­ší­me čes­ký pře­klad povíd­ky Tvůj tem­ný laby­rint, kte­rá zachycuje …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Teličková

Od srp­na toho­to roku vám jed­nou měsíč­ně při­ná­ší­me roz­ho­vo­ry s lid­mi z Hos­ta, kte­ří vás zasvě­cu­jí do tajů roz­ma­ni­té prá­ce v nakla­da­tel­ství, mlu­ví o svých knižních …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Secká

V rám­ci našich pra­vi­del­ných roz­ho­vo­rů s lid­mi z Hos­ta jsme v říj­nu vyzpo­ví­da­li kole­gy­ni Len­ku — tem­pe­ra­ment­ní ženu, jež vám i pode­sá­té ráda vysvět­lí roz­díl mezi …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Kateřina Šardická

V srpnu jsme spus­ti­li onli­ne řadu roz­ho­vo­rů s lid­mi z nakla­da­tel­ství Host. Jako prv­ní vykouk­la zpod poklič­ky naší redak­ce Iva­na Motrin­co­vá. Záři­jo­vé vydá­ní jsme …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Ivana Motrincová

Zají­má vás, kdo všech­no se podí­lí na cho­du nakla­da­tel­ství Host a jak vypa­dá pra­cov­ní náplň jed­not­li­vých zaměst­nan­ců? Jakým způ­so­bem vybí­rá­me titu­ly do edičního …

Bílá Voda – po stopách míst z románu Kateřiny Tučkové

„Bílá Voda. Pus­tá ves­ni­ce skry­tá ve stí­nu pohra­nič­ních hor, kam kdy­si při­chá­ze­ly zástu­py pout­ní­ků vypro­sit si pomoc u zázrač­né soš­ky Pan­ny Marie.“ Tak začí­ná anotace …

Nalezeno v překladu aneb proč komunikovat s autorem

Když nám to okol­nos­ti dovo­lí, rádi se jed­nou za čas osob­ně setká­me s naši­mi pře­kla­da­te­li. Býva­jí to chví­le plné skvě­lých nápa­dů i pod­nět­ných témat, a především …

Příběh Tchaj-wanu

Jsou spi­so­va­te­lé, kte­ří zůstá­va­jí věr­ní své­mu domá­cí­mu pro­stře­dí. Inspi­ra­cí je jim vlast, v cen­t­ru jejich pozor­nos­ti jsou domá­cí reá­lie a his­to­rie. Pro mno­hé je však …

Pečeme perníčky s Můžu ochutnat?

Tře­tí advent­ní nedě­le zna­me­ná, že už je nej­vyš­ší čas na peče­ní vánoč­ní­ho cuk­ro­ví. Letos může­te vyzkou­šet tra­dič­ní pol­ské per­níč­ky. Recept najde­te i v naší novince …

Překladatel je tak trochu jasnovidec — o překladu Železného vlka

Když jsem před sed­mi lety měla na svém pře­kla­da­tel­ském kon­tě jed­nu jedi­nou sever­skou detek­tiv­ku a žád­né dal­ší nabíd­ky se ke mně nehr­nu­ly, pře­mýš­le­la jsem, co dál. …

Pohledy na centrum periferie

V posled­ních letech se pul­ty čes­kých i slo­ven­ských knih­ku­pec­tví plní díly domá­cích auto­rek. Téma­ta, kte­rá sou­čas­né spi­so­va­tel­ky ve svých kni­hách zpra­co­vá­va­jí, jsou …