I. Základní ustanovení

 1. Správ­cem osob­ních úda­jů pod­le čl. 4 bod 7 naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je HOST — vyda­va­tel­ství, s. r. o., IČO 25586441 se síd­lem Radlas 5, 602 00 Brno. (dále jen: „správ­ce“).
 2. Kon­takt­ní úda­je správ­ce jsou nakladatelstvi@​hostbrno.​cz.
 3. Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­bě; iden­ti­fi­ko­va­tel­nou fyzic­kou oso­bou je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké osoby.
 4. Správ­ce nejme­no­val pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákon­ným důvo­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je
 • plně­ní smlou­vy mezi Vámi a správ­cem pod­le čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plně­ní smlouvy“),
 • opráv­ně­ný zájem správ­ce na posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Opráv­ně­ný zájem“),
 • Váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním pro úče­ly posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spo­je­ní s § 7 odst. 2 záko­na č. 4802004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti v pří­pa­dě, že nedo­šlo k objed­náv­ce zbo­ží nebo služ­by (dále jen „Sou­hlas“).
 1. Ze stra­ny správ­ce nedo­chá­zí k auto­ma­tic­ké­mu indi­vi­du­ál­ní­mu roz­ho­do­vá­ní ve smys­lu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákon­ný důvod Účel Úda­je Zdroj úda­jů Pří­jem­ci osob­ních úda­jů (zpra­co­va­te­lé)
Opráv­ně­ný zájem Zajiš­tě­ní správ­né funkč­nos­ti webu Coo­kies (tech­nic­ké) Při­hlá­še­ní do uži­va­tel­ské­ho účtu Web­hos­tingo­vé služ­by, subdodavatelé
Sou­hlas Běž­ná ana­lý­za návštěv­nos­ti, odha­lo­vá­ní chyb ser­ve­ru a pre­ven­ce pod­vo­dů a úto­ků na server Po dobu 14 měsí­ců: Coo­kies tře­tích stran, pseu­do­a­no­ny­mi­zo­va­né iden­ti­fi­ká­to­ry regis­tro­va­ných uži­va­te­lů jako Use­rID, IP adre­sy a úda­je o pro­hlí­že­ní webu. Pohyb uži­va­te­le na webu, regis­tra­ce a vytvo­ře­ní ano­ny­mi­zo­va­né­ho ID uži­va­te­le, zob­ra­ze­ní strán­ky s chybou Goo­gle Ana­ly­tics, web­hos­tingo­vé služ­by a pří­pad­ně dal­ší ana­ly­tic­ké služby
Sou­hlas Pokro­či­lá ana­lý­za návštěvnosti Sle­do­vá­ní pohy­bu uži­va­te­lů na webu a vypl­ňo­vá­ní formulářů Pohyb uži­va­te­le na webu, pohyb myši, kli­ká­ní, psa­ní na klávesnici Služ­by pro sle­do­vá­ní pohy­bu uži­va­te­le na webu
Sou­hlas Cíle­ná rekla­ma (retar­ge­ting) Po dobu max. 13 měsí­ců: Coo­kies tře­tích stran, IP adre­sy, úda­je o pro­hlí­že­či a úda­je o pro­hlí­že­ní webu Zob­ra­ze­ní urči­tých strá­nek na webu Reklam­ní plat­for­my umož­ňu­jí­cí retar­ge­ting (AdWords, Sklik, Facebook)
Sou­hlas Mar­ke­ting a pro­pa­ga­ce webu E‑maily, jmé­na poten­ci­ál­ních zákaz­ní­ků, IP adre­sy a dal­ší tech­nic­ké identifkátory For­mu­lář pro newsletter Web­hos­tingo­vá spo­leč­nost a služ­by pro roze­sí­lá­ní e‑mailů

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v před­cho­zích bodech uve­de­no jinak, Správ­ce ucho­vá­vá osob­ní údaje
 • po dobu nezbyt­nou k výko­nu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem a uplat­ňo­vá­ní náro­ků z těch­to smluv­ních vzta­hů (po dobu 15 let od ukon­če­ní smluv­ní­ho vztahu).
 • po dobu, než je odvo­lán sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro úče­ly mar­ke­tingu, jsou-li osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě souhlasu.
 1. Po uply­nu­tí doby ucho­vá­vá­ní osob­ních úda­jů správ­ce osob­ní úda­je vymaže.

V. Cookies

 1. Coo­kies jsou tex­to­vé sou­bo­ry obsa­hu­jí­cí malé množ­ství infor­ma­cí, kte­ré se při návštěvě našich webo­vých strá­nek sta­hu­jí do Vaše­ho zaří­ze­ní. Sou­bo­ry coo­kies se násled­ně při kaž­dé dal­ší návštěvě ode­sí­la­jí zpět na webo­vou strán­ku nebo jinou webo­vou strán­ku, kte­rá je rozpozná.

 2. Sou­bo­ry coo­kies plní růz­né úlo­hy, napří­klad umož­ňu­jí efek­tiv­ní navi­ga­ci mezi webo­vý­mi strán­ka­mi, zapa­ma­to­vá­ní si Vašich pre­fe­ren­cí a cel­ko­vě zlep­šu­jí zku­še­nost uži­va­te­le. Doká­žou také zajis­tit, aby rekla­my zob­ra­zo­va­né on-line byly lépe při­způ­so­be­né Vaší oso­bě a Vaším zájmům.

 3. Na webo­vých strán­kách pou­ží­vá­me násle­du­jí­cí cookies:

 • Nezbyt­né coo­kies: jsou zapo­tře­bí k pro­vo­zu webo­vých strá­nek, umož­ňu­jí napří­klad při­hlá­sit se do zabez­pe­če­ných čás­tí strá­nek a dal­ší základ­ní funkč­nos­ti strá­nek. Tato kate­go­rie coo­kies se nedá zakázat.
 • Analytické/​statistické coo­kies: umož­ňu­jí nám napří­klad roz­po­znat a zjis­tit počet návštěv­ní­ků a sle­do­vat, jak naši návštěv­ní­ci pou­ží­va­jí webo­vé strán­ky. Pomá­ha­jí nám zlep­šo­vat způ­sob, jakým strán­ky fun­gu­jí, napří­klad tak, že umož­ňu­jí uži­va­te­lům snad­no najít to, co hle­da­jí. Tyto sou­bo­ry spouš­tí­me pou­ze s Vaším před­cho­zím souhlasem.
 • Reklam­ní coo­kies: pou­ží­va­jí se ke sle­do­vá­ní pre­fe­ren­cí a umož­ňu­jí zob­ra­zit rekla­mu a dal­ší obsah, kte­ré nej­lé­pe odpo­ví­da­jí vaše­mu zájmu a onli­ne cho­vá­ní. Tyto sou­bo­ry spouš­tí­me pou­ze s Vaším před­cho­zím souhlasem.
 1. Upo­zor­ňu­je­me, že tře­tí stra­ny (včet­ně např. posky­to­va­te­lů exter­ních slu­žeb) mohou rov­něž pou­ží­vat coo­kies a/​nebo při­stu­po­vat k úda­jům shro­maž­ďo­va­ným coo­kies na webo­vých stránkách.
 2. Infor­ma­ce o coo­kies a jejich aktu­ál­ní seznam nalez­ne­te pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých inter­ne­to­vých pro­hlí­že­čů, nej­čas­tě­ji v polož­ce Nástro­je pro vývojáře.
 3. Sou­hlas může být vyjá­d­řen pro­střed­nic­tvím zaškr­tá­va­cí­ho políč­ka obsa­že­né­ho v tzv. coo­kie liš­tě. Sou­bo­ry coo­kies může­te i násled­ně v nasta­ve­ní své­ho inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če odmít­nout, nebo si nasta­vit uží­vá­ní jen některých.
 4. Dal­ší infor­ma­ce o sprá­vě coo­kies v jed­not­li­vých pro­hlí­že­čích nalez­ne­te na násle­du­jí­cích odkazech:

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správ­ce má v úmys­lu pře­dat osob­ní úda­je do tře­tí země (do země mimo EU) nebo mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ci. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů ve tře­tích zemích jsou: posky­to­va­te­lé mai­lin­go­vých slu­žeb, úlo­žiš­tě dat a sou­bo­rů, ana­ly­tic­kých nástro­jů a slu­žeb pro pří­mý marketing.

VII. Vaše práva

 1. Za pod­mí­nek sta­no­ve­ných v GDPR máte
 • prá­vo na pří­stup ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR,
 • prá­vo opra­vu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­pa­dě ome­ze­ní zpra­co­vá­ní dle čl. 18 GDPR,
 • prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 GDPR,
 • prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní dle čl. 21 GDPR,
 • prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR,
 • prá­vo odvo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním písem­ně nebo elek­tro­nic­ky na adre­su nebo email správ­ce uve­de­ný v čl. III těch­to podmínek.
 1. Dále máte prá­vo podat stíž­nost u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů v pří­pa­dě, že se domní­vá­te, že bylo poru­še­no Vaší prá­vo na ochra­nu osob­ních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správ­ce pro­hla­šu­je, že při­jal veš­ke­rá vhod­ná tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní osob­ních údajů.
 2. Správ­ce při­jal tech­nic­ká opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní dato­vých úlo­žišť a úlo­žišť osob­ních úda­jů v lis­tin­né podobě.
 3. Správ­ce pro­hla­šu­je, že k osob­ním úda­jům mají pří­stup pou­ze jím pově­ře­né osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Ode­slá­ním objed­náv­ky z inter­ne­to­vé­ho objed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře nebo vypl­ně­ním poptáv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře potvr­zu­je­te, že jste seznámen/​a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu přijímáte.
 2. S těmi­to pod­mín­ka­mi sou­hla­sí­te zaškrt­nu­tím sou­hla­su pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho for­mu­lá­ře. Zaškrt­nu­tím sou­hla­su potvr­zu­je­te, že jste seznámen/​a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu přijímáte.
 3. Správ­ce je opráv­něn tyto pod­mín­ky změ­nit. Novou ver­zi pod­mí­nek ochra­ny osob­ních úda­jů zve­řej­ní na svých inter­ne­to­vých strán­kách a záro­veň Vám zašle novou ver­zi těch­to pod­mí­nek na Vaši e‑mailovou adre­su, kte­rou jste správ­ci poskytl/​a.

Tyto pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 7. 6. 2023.