Netflix uvádí seriálovou adaptaci Problému tří těles, čínského sci-fi fenoménu z pera Liou Cch’-sina

Adap­ta­ce prv­ní­ho dílu best­selle­ro­vé kniž­ní tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi pat­ří mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší seri­á­ly roku 2024. Ve zpra­co­vá­ní tvůr­ců Hry o trů­ny jej může­te už …

Překladatelství představuje v novém románu Babylon nástroj mocné magie

Už ve své tri­lo­gii Mako­vá vál­ka R. F. Kuan­go­vá uká­za­la, že se ani ve str­hu­jí­cím fan­ta­sy nebo­jí jít pro­ti čte­nář­ským oče­ká­vá­ním a má v plá­nu při­ná­šet ambiciózní …

Jantarové slzy dojmou lidským příběhem z obléhaného Královce

Mexic­ká spi­so­va­tel­ka Sofía Sego­via si romá­nem Šepot včel vyslou­ži­la vře­lé při­je­tí kri­ti­kou i čte­ná­ři, ostat­ně na čes­ké Data­bá­zi knih má ten­to román nebý­va­le vysoké …

Co číst o Vánocích? Inspirujte se u našich redaktorů

Dát redak­to­rům za úkol vybrat jedi­nou kni­hu ze všech, kte­ré za uply­nu­lý rok při­pra­vi­li, je tro­chu pod­pá­sov­ka. „Jak můžu vybrat jen jed­nu?“ krou­tí hla­vou. Nako­nec si …

Ropa, inkoust, menstruace. Vychází Čokoládová krev Radky Denemarkové

Jako jedi­ná autor­ka má Rad­ka Dene­mar­ko­vá čty­ři oce­ně­ní Mag­ne­sia Lite­ra, navíc kaž­dé v jiné kate­go­rii. Pres­tiž­ní ceny sbí­rá i ve svě­tě. Její kni­hy byly pře­lo­že­ny do …

Hey, watch out! V pamfletu se nadává i kritizuje

Petr Šesták po svém úspěš­ném romá­nu Kon­ti­nu­i­ta par­ku a próze pro děti Ces­ta je pes pokra­ču­je v ohle­dá­vá­ní netra­dič­ních forem. Své nové dílo napsal v podo­bě pamfletu, …

Kniha krve autora*ky Kim de l’Horizon je jeden velký experiment

Zají­má vás, jak se pře­klá­dá do češ­ti­ny kni­ha vyprá­vě­ná z per­spek­ti­vy nebi­nár­ní posta­vy? Kni­ha, jež se vymy­ká sty­lem i for­mou? Své o tom ví Jana van Luxem­burg, v …

Oblíbení Fotbaláci mají svůj komiks!

Klu­ci i hol­ky, raduj­te se — k úspěš­né sérii Fot­ba­lá­ků špa­něl­ské­ho spi­so­va­te­le Rober­ta San­ti­a­ga při­byl komiks a vy si teď může­te pře­číst jeho prv­ní díl. Co zažijí …

Zprostředkovat klidný proud neštěstí…

Tři nove­ly fran­couz­ské spi­so­va­tel­ky a nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé vyšly ve dvou kni­hách, prv­ní pod názvem Paměť dív­ky, dru­há, spo­ju­jí­cí dva krat­ší tex­ty, nese název …

Kostischrány jsou tím pravým čtením do podzimních plískanic

„Když jsem se dozvě­dě­la, že v nakla­da­tel­ství Host bude­me vydá­vat kníž­ku o hrob­ni­ci, kte­rá v pří­bě­hu inspi­ro­va­ném velšskou myto­lo­gií por­cu­je oživlé mrt­vo­ly sekerou, …

Kepler nově a jinak?

„Když jsem se dozvě­dě­la, že man­žel­ské duo sto­jí­cí za pseu­do­ny­mem Lars Kepler a za str­hu­jí­cí­mi thrille­ry s Joo­nou Lin­nou a Sagou Baue­ro­vou chys­tá zbru­su novou sérii, …

Překladatel v sobě musí zapřít autora

Antho­ny Ryan vydal prv­ní kni­hu před pou­hý­mi dese­ti lety. Samo­ná­kla­dem. Od té doby mu vyšlo dal­ších dva­cet dva knih v šes­ti růz­ných séri­ích, povíd­ky nepo­čí­ta­je. Jako …