Tyhle knížky v dětské knihovničce nezapadnou

Sto­jí­te v knih­ku­pec­tví a bez­rad­ně se roz­hlí­ží­te po kni­hách pro děti? Neví­te, kte­ré z té zápla­vy novi­nek vybrat? Pomů­že­me vám. Máme pro vás tipy na skvě­lé kni­hy pro …

„Jsem stavbou, dělníkem i vajglem, který odhodí do škarpy,“ říká Simona Bohatá

Devět poví­dek. Ale vlast­ně osm­náct. Pro­to­že kaž­dý pří­běh vyprá­ví nej­pr­ve jeden z hrdi­nů — a pak ze své vlast­ní per­spek­ti­vy ten dru­hý. Mat­ka a syn, muž a žena, herec …

Vyjádřit pocity, jež nás odlišují od kusu hadru aneb Jak být feministkou podle Hosta

Kni­ha V pas­ti pohla­ví Sil­vie Lau­der vzbu­di­la vel­ký ohlas. Není to ale jedi­ný femi­nis­tic­ký titul vyda­ný v Hos­tu — sesta­vi­li jsme pro vás pře­hled pub­li­ka­cí s …

Světová Alena Mornštajnová

Ale­na Morn­štaj­no­vá měla v červ­nu hned něko­lik důvo­dů k osla­vě: kro­mě kula­tin, k nimž jí pře­je­me vše nej­lep­ší, uply­nu­lo i deset let od vydá­ní její­ho prv­ní­ho románu …

Redaktorka non-fiction Eva Kecková o knize Padesátka

Před něko­li­ka lety jsem si pře­čet­la kni­hu o ženách 60+ a všem jsem o ní nad­še­ně vyprá­vě­la. Nyní jsem se redak­tor­sky pus­ti­la do kni­hy Pade­sát­ka, kte­rá pojed­ná­vá o …

Trojak Fresh

Bogdan Tro­jak při­chá­zí po dva­ce­ti letech s novou bás­nic­kou sbír­kou Uhrwerk. O jeho lite­rár­ních začát­cích, akti­vi­tách posled­ních let i bás­nic­kém návra­tu píše redaktor …

Co číst na dovolené? Naši redaktoři doporučují

Pře­mýš­lí­te, kte­ré kni­hy si zaba­lí­te do kuf­ru na let­ní dovo­le­nou? A tak tro­chu tápe­te v tom, co by moh­lo být to pra­vé čte­ní prá­vě pro vás? Naši redak­to­ři dostali …

Psychologický román Srpny odkrývá málo diskutované téma manipulace

Gas­li­ghting. Ter­mín, se kte­rým se mno­zí z nás setká­va­jí popr­vé. Jed­ná se o for­mu mani­pu­la­ce, kdy se pacha­tel sna­ží v obě­ti vyvo­lat pochyb­nos­ti o jejím psychickém …

Limitované edici nejúspěšnější knihy loňského roku vtiskl novou tvář výtvarník Jaromír 99

Zdá se, jako by to bylo tepr­ve vče­ra, ale ve sku­teč­nos­ti uply­nul už rok od chví­le, kdy nej­no­věj­ší romá­no­vý počin Kate­ři­ny Tuč­ko­vé Bílá Voda zamí­řil na pulty …

Sabaa Tahirová v českém vydání je výzvou

Když Sabaa Tahi­ro­vá ozná­mi­la vydá­ní romá­nu Vše­chen můj hněv (v ori­gi­ná­le All My Rage), měli jsme v redak­ci nesmír­nou radost, jeli­kož její pří­běhy milu­je­me. Ležel …

Jsou povídky stále v kurzu? Nová sbírka Stanislava Berana Schrödingerův hotel si pozornost jistě zaslouží.

Baví nás na cestách, krá­tí úmor­né čeká­ní v ordi­na­ci u dok­to­ra nebo nám pomá­ha­jí na chvil­ku se zasta­vit a zamys­let. Povíd­ky. Žánr, kte­rý se dnes i přes boha­tou domácí …

Ve fascinující novince Manifest za tmu se dočtete, že tmu si musíme hýčkat

„Kdy jste si v noci napo­sled uvě­do­mi­li, že máte nad hla­vou hvězd­nou oblo­hu? Pokud žije­te ve měs­tě, jako já, mož­ná tu a tam zahléd­ne­te pár z nej­jas­něj­ších hvězd — …