Sto­jan s kapač­kou může být náram­ně zábav­ná věc. Dá se s ním pro­vá­dět spous­ta věcí — tak napří­klad roz­jet to z kop­ce, až to fičí, zahrát si na honě­nou nebo se na něj usa­dit, když bolí tlap­ky. Jen­že i když máte tak zábav­ný sto­jan, kámo­ši se k vám úpl­ně nehr­nou. Své o tom ví nemoc­ný krá­lík, kte­rý už ze všech těch léků tak tro­chu peli­chá. Naštěs­tí nara­zí na vlka — a to by byl váž­ně tra­pas, kdy­by krá­lí­ko­vi nepo­mohl. Vel­ká komik­so­vá jíz­da dvou přá­tel prá­vě začíná!

V kni­ze Kudy kam s kapač­kou se zda­le­ka nebo­ju­je jen se závaž­nou nemo­cí, mno­hem víc se řeší kaž­do­den­ní nástra­hy a lapá­lie. A o to tady jde — dia­gnó­zou život nekon­čí, nao­pak nabí­rá nový směr a ote­ví­rá dal­ší ces­ty k zába­vě. Humor a nad­hled v tom všem pak budou nej­moc­něj­ší silou.

Komiks němec­ké autor­ky Jose­phi­ne Mar­ko­vé pro­vá­zí dět­ské­ho čte­ná­ře nároč­ným téma­tem, aniž by ho zatě­žo­val neú­nos­ný­mi emo­ce­mi či drá­sa­vý­mi pro­žit­ky. To, co dospě­lý čas­to vní­má tra­gic­ky, doká­že dět­ská bez­pro­střed­nost v jed­nom oka­mži­ku zvrh­nout do gej­zí­ru vti­pu. Už pro­to, že děti jed­no­du­še někte­ré pro­blémy pomí­je­jí, zato jiné pro ně nabý­va­jí na význa­mu. Autor­ka až ohro­mu­jí­cím způ­so­bem zachy­cu­je dět­ské vní­má­ní slo­ži­tých život­ních situ­a­cí, neza­ná­ší do něj oba­vy a potí­že ze svě­ta dospě­lých. A o to jde v kni­ze Kudy kam s kapač­kou pře­de­vším — vstou­pit do svě­ta dětí, kte­ré jsou vysta­ve­ny obtíž­ným situ­a­cím a na roz­díl od dospě­lých na své pro­blémy čas­to zůstá­va­jí samy. Nikdo jim totiž neod­po­ví­dá na jejich otáz­ky, pro­to­že v nemo­ci jde pře­ce o důle­ži­těj­ší věci, než jest­li se dob­ře spin­ká jejich plyšá­ko­vi. Jen­že pro děti to důle­ži­té je. Mož­ná to nejdůležitější.

Kudy kam s kapač­kou však zda­le­ka není jen kni­hou pro děti, kte­ré potka­la nepří­jem­ná dia­gnó­za. Krá­lík a vlk pomů­žou jem­ně a cit­li­vě všem malým čte­ná­řům nahléd­nout pod poklič­ku slo­ži­tých život­ních situ­a­cí. Pro pří­pad, že by někdy nara­zi­ly na kama­rá­da, kte­ré­ho tako­vá slo­ži­tost potka­la. Kudy kam s kapač­kou při­ná­ší dětem poro­zu­mě­ní a empa­tii, kte­ré pak budou spo­leh­li­vě pře­dá­vat dál.