Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Ve dnech 23. — 26. 5. 2024 se Pra­ha sta­la cen­t­rem sil­ných pří­bě­hů. Mno­ho z nich se při­tom ode­hrá­va­lo na praž­ském Výsta­viš­ti, kde pro­bí­hal devě­ta­dva­cá­tý ročník …

Den malých knihomilů v redakci nakladatelství Host

Posled­ní květ­no­vý den ote­vře­me dve­ře redak­ce malým i vel­kým čte­ná­řům! Přijď­te se za námi podí­vat, čeká vás parád­ní odpo­led­ne ve spo­leč­nos­ti knih a lidí, kte­ří je …

Začátek března = Knižní festival Ostrava

Pokud se ve dnech 1. — 2. břez­na 2024 chys­tá­te na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va, pak vás srdeč­ně zve­me ke stán­ku nakla­da­tel­ství Host — najde­te nás pod čís­lem 100. Nabídneme …

Česká vlna ’23: fotoreport

Devě­ta­dva­cet čes­kých auto­rek a auto­rů belet­rie, fan­tas­ti­ky, non-ficti­on a poezie, tři stov­ky návštěv­nic a návštěv­ní­ků, ženy z Hos­ta za kniž­ním pul­tem, hud­ba, lehký …

KNIHY V BRNĚ: adventní knižní jarmark s knížkami, besedami a workshopy pro děti

Pra­ha má Svět kni­hy, Havlíč­kův Brod žije Pod­zim­ním kniž­ním veletrhem, Ost­ra­va zve na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va a Brno? Brno při­pra­vu­je advent­ní kniž­ní jar­mark Kni­hy v …

Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

VSTU­PEN­KY NA FES­TI­VAL JSOU VYPRO­DÁ­NY, PRO­DEJ VSTU­PE­NEK NA MÍS­TĚ SE VZHLE­DEM K NAPL­NĚ­NÉ KAPA­CI­TĚ NEU­SKU­TEČ­NÍ. To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku! Na dvou …

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno — Brod (Havlíčkův!)

Po Svě­tě kni­hy Plzeň ’23 se vydá­me kam jinam než do Havlíč­ko­va Bro­du na Pod­zim­ní kniž­ní veletrh. Letoš­ní tři­a­tři­cá­tý roč­ník se usku­teč­ní ve dnech 6. — 7. 10. v …

Další stanice: Svět knihy Plzeň ’23

Po parád­ním květ­no­vém Svě­tě kni­hy v Pra­ze se kon­cem září chys­tá­me do Plz­ně, kde se oblí­be­ný mezi­ná­rod­ní kniž­ní veletrh a lite­rár­ní fes­ti­val usku­teč­ní počtvrté. …

Potkejme se na Dni dětí v Tržnici!

Tým z nakla­da­tel­ství Host se chys­tá na Den dětí v Trž­ni­ci, kte­rý se usku­teč­ní 1. 6. 2023 od 11.00 do 18.00 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci v Hale 13 a oko­lí. Na našem stánku …

Nakladatelství Host se opět chystá na Svět knihy

Ve dnech 11. — 14. květ­na pro­běh­ne již 28. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy. A tým z nakla­da­tel­ství Host u toho nebu­de chybět! …

Fotoreport: akce v roce 2022

Naše prá­ce není jen o vydá­vá­ní knih, ale také o setká­vá­ní s vámi čte­ná­ři nad naši­mi kni­ha­mi v rám­ci kniž­ních křtů, besed a kniž­ních veletrhů. Rok 2022 k nám byl z …

Host a jeho autoři na HumbookFestu 2022

V sobo­tu 26. lis­to­pa­du 2022 se v Pra­ze konal už sed­mý roč­ník Hum­book­Fes­tu — nej­vět­ší­ho lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho na čte­ná­ře a fanouš­ky young adult — a Host u …