Kde: Knihov­na Jiří­ho Mahe­na & Morav­ská zem­ská knihov­na 
Kdy: 1. — 2. 12. 2023 | v pátek 9.00 — 19.00 hod. | v sobo­tu 9.00 — 16.00 hod.

A jaký pro­gram pro vás Host chystá?

PÁTEK 1. 12.

9.00 — 10.00, malý sál, 5. patro
Jak se dělá kni­ha
Workshop pro žáky­ně a žáky 1. tříd ZŠ.
Kapa­ci­ta pořa­du je naplněna!

10.15 — 11.15, malý sál, 5. patro
Jak se dělá kni­ha
Workshop pro žáky­ně a žáky 1. tříd ZŠ.
Kapa­ci­ta pořa­du je naplněna!

14.00 — 15.00, malý sál, 5. patro
Čty­ři tvá­ře fan­ta­sy
Jaké podo­by na sebe může brát fan­ta­sy žánr? To se dozví­te díky talen­to­va­né spi­so­va­tel­ské čtve­ři­ci. Pořad mj. s Vilé­mem Koub­kem mode­ru­je redak­tor­ka z Hos­ta Kate­ři­na Šardická.

15.00 — 16.00, vel­ký sál, 5. patro
Host na Seve­ru
Sever­ské setká­ní nad kni­ha­mi z Hos­ta pořá­da­né Skan­di­náv­ským domem nabíd­ne tipy na kniž­ní (nejen) vánoč­ní dár­ky. S pře­kla­da­tel­ka­mi a redak­tor­ka­mi Niko­lou Kocho­vou, Pav­lou Nejed­lou a Hanou Švol­bo­vou. Mode­ru­je Jan-Marek Šík.

17.00 — 18.00, vel­ký sál, 5. patro
Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá: Sto­le­tí na vlnách
Bese­da s autor­kou. Mode­ru­je Micha­e­la Dermauw.

SOBO­TA 2. 12.

10.00 — 11.30, malý sál, 5. patro
Mar­ti­na Trcho­vá: Babi
Workshop zatí­ra­né kres­by. Pro děti 6+ a dospě­lý dopro­vod.
Nut­ná rezer­va­ce na kultura@​kjm.​cz.
V rám­ci jar­mar­ku budou v Knihov­ně Jiří­ho Mahe­na vysta­ve­ny ilu­stra­ce Mar­ti­ny Trcho­vé z kni­hy Babi.

13.00 — 14.00, vel­ký sál, 5. patro
Petr Šesták: Ces­ta je pes
Poví­dá­ní s worksho­pem kolá­ží. Pro děti 5+.

15.00 — 16.00, vel­ký sál, 5. patro
Petr Šesták: Vyho­ře­ní
Bese­da s auto­rem. Mode­ru­je Klá­ra Kubíčková.

Kom­plet­ní pro­gram: kni​hyv​br​ne​.cz
Face­boo­ko­vá udá­lost: face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​0​2​0​5​8​9​9​0​8​8​58298
Vstup na jar­mark je zdar­ma.

Akci pořá­dá Nakla­da­tel­ství Muni­press Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty ve spo­lu­prá­ci s Morav­skou zem­skou kni­hov­nou a Kni­hov­nou Jiří­ho Mahe­na.
Akce se koná pod zášti­tou pri­má­tor­ky sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna JUDr. Mar­kéty Vaňkové.