Kniha krve autora*ky Kim de l’Horizon je jeden velký experiment

Zají­má vás, jak se pře­klá­dá do češ­ti­ny kni­ha vyprá­vě­ná z per­spek­ti­vy nebi­nár­ní posta­vy? Kni­ha, jež se vymy­ká sty­lem i for­mou? Své o tom ví Jana van Luxem­burg, v …

Oblíbení Fotbaláci mají svůj komiks!

Klu­ci i hol­ky, raduj­te se — k úspěš­né sérii Fot­ba­lá­ků špa­něl­ské­ho spi­so­va­te­le Rober­ta San­ti­a­ga při­byl komiks a vy si teď může­te pře­číst jeho prv­ní díl. Co zažijí …

KNIHY V BRNĚ: adventní knižní jarmark s knížkami, besedami a workshopy pro děti

Pra­ha má Svět kni­hy, Havlíč­kův Brod žije Pod­zim­ním kniž­ním veletrhem, Ost­ra­va zve na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va a Brno? Brno při­pra­vu­je advent­ní kniž­ní jar­mark Kni­hy v …

Kepler nově a jinak?

„Když jsem se dozvě­dě­la, že man­žel­ské duo sto­jí­cí za pseu­do­ny­mem Lars Kepler a za str­hu­jí­cí­mi thrille­ry s Joo­nou Lin­nou a Sagou Baue­ro­vou chys­tá zbru­su novou sérii, …

Překladatel v sobě musí zapřít autora

Antho­ny Ryan vydal prv­ní kni­hu před pou­hý­mi dese­ti lety. Samo­ná­kla­dem. Od té doby mu vyšlo dal­ších dva­cet dva knih v šes­ti růz­ných séri­ích, povíd­ky nepo­čí­ta­je. Jako …

Století na vlnách — fiktivní příběh, který jde proti proudu času

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá — spi­so­va­tel­ka, nakla­da­tel­ka, pře­kla­da­tel­ka a ředi­tel­ka tra­dič­ní­ho (letos již tři­a­tři­cá­té­ho) Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu v Havlíč­ko­vě Brodě — …

Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

VSTU­PEN­KY NA FES­TI­VAL JSOU VYPRO­DÁ­NY, PRO­DEJ VSTU­PE­NEK NA MÍS­TĚ SE VZHLE­DEM K NAPL­NĚ­NÉ KAPA­CI­TĚ NEU­SKU­TEČ­NÍ. To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku! Na dvou …

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno — Brod (Havlíčkův!)

Po Svě­tě kni­hy Plzeň ’23 se vydá­me kam jinam než do Havlíč­ko­va Bro­du na Pod­zim­ní kniž­ní veletrh. Letoš­ní tři­a­tři­cá­tý roč­ník se usku­teč­ní ve dnech 6. — 7. 10. v …

Tyhle knížky v dětské knihovničce nezapadnou

Sto­jí­te v knih­ku­pec­tví a bez­rad­ně se roz­hlí­ží­te po kni­hách pro děti? Neví­te, kte­ré z té zápla­vy novi­nek vybrat? Pomů­že­me vám. Máme pro vás tipy na skvě­lé kni­hy pro …

Další stanice: Svět knihy Plzeň ’23

Po parád­ním květ­no­vém Svě­tě kni­hy v Pra­ze se kon­cem září chys­tá­me do Plz­ně, kde se oblí­be­ný mezi­ná­rod­ní kniž­ní veletrh a lite­rár­ní fes­ti­val usku­teč­ní počtvrté. …

Co dokážou právníci ve fantasy světě

Krá­lov­ská spra­ve­dl­nost Richar­da Swa­na, důmy­sl­ně pro­pra­co­va­ný mix detek­tiv­ky a fan­ta­sy, se točí kolem pří­bě­hu sira Konra­da Von­val­ta. Ten­to obá­va­ný císař­ský justiciár …

Ediční plán podzim 2023

Řek­li jsme si, že už vás nebu­de­me déle napí­nat a koneč­ně vám pro­zra­dí­me, kte­ré kni­hy pro vás chys­tá­me na dal­ší polo­le­tí. Tím­to pouš­tí­me do svě­ta pod­zim­ní edič­ní plán …