Radka Denemarková sbírá jeden zahraniční úspěch za druhým

Uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, jež za svou tvor­bu obdr­že­la rekord­ní čty­ři Mag­ne­sie Lite­ry a jejíž kni­hy vychá­ze­jí ve více než dva­ce­ti jazy­cích, lite­rár­ní historička, …

Fatma Aydemirová — nová hvězda německého literárního světa?

„ Dži­no­vé pro mě před­sta­vu­jí nej­lep­ší kni­hu, jakou jsem dopo­sud pře­lo­ži­la,“ říká Vik­to­rie Hani­šo­vá, spi­so­va­tel­ka a pře­kla­da­tel­ka Dži­nů Fatmy Ayde­mi­ro­vé do češtiny. …

Den malých knihomilů v redakci nakladatelství Host

Posled­ní květ­no­vý den ote­vře­me dve­ře redak­ce malým i vel­kým čte­ná­řům! Přijď­te se za námi podí­vat, čeká vás parád­ní odpo­led­ne ve spo­leč­nos­ti knih a lidí, kte­ří je …

Humor léčí, zvlášť když máte za kámoše králíka s kapačkou!

Jde psát o váž­ném téma­tu s vti­pem a citem? Roz­hod­ně ano! Komiks Kudy kam s kapač­kou němec­ké kres­líř­ky Jose­phi­ne Mar­ko­vé je toho důka­zem. Drž­te si klo­bou­ky, VELKÁ …

Pirkko Saisio — úchvatná vypravěčka s nedostižným pozorovacím talentem

Pokud jste si oblí­bi­li tvor­bu fran­couz­ské nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé či dán­skou kul­tov­ní kni­hu Kodaň­ská tri­lo­gie Tove Dit­lev­se­no­vé, pak roz­hod­ně sáh­ně­te po prvním …

České a zahraniční hvězdy z Hosta na Světě knihy Praha 2024 — přiletí i Lars Kepler

Kni­ho­mo­lo­vé, kni­ho­mol­ky, kni­ho­mol­ča­ta, ve dnech 23. — 26. 5. 2024 pro­běh­ne na praž­ském Výsta­viš­ti devě­ta­dva­cá­tý roč­ník nej­vět­ší­ho tuzem­ské­ho kniž­ní­ho veletr­hu a …

I nenápadné události mohou změnit celý život

Po Taj­ném živo­tě domo­rod­ců při­chá­zí Jan Kholl s kníž­kou Pusť­te svět­lo do tma­vé­ho veče­ra — intim­ním pří­bě­hem čtve­ři­ce zdán­li­vě odliš­ných lidí, kte­ří už si příliš …

Netflix uvádí seriálovou adaptaci Problému tří těles, čínského sci-fi fenoménu z pera Liou Cch’-sina

Adap­ta­ce prv­ní­ho dílu best­selle­ro­vé kniž­ní tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi pat­ří mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší seri­á­ly roku 2024. Ve zpra­co­vá­ní tvůr­ců Hry o trů­ny jej může­te už …

Dvě šance na Magnesii Literu 2024

Orga­ni­zá­to­ři Mag­ne­sie Lite­ry uve­řej­ni­li po lon­g­lis­tu ( šir­ší nomi­na­ce s osmi titu­ly z Hos­ta) seznam finál­ních nomi­na­cí — tra­dič­ní tro­ji­ce knih v jednotlivých …

Na longlistu Magnesie Litery je osm knih z Hosta

Letoš­ní roč­ník kniž­ních cen Mag­ne­sia Lite­ra při­ná­ší hned něko­lik novi­nek. Jed­nou z nich je i změ­na v tak­zva­ném lon­g­lis­tu, kte­rý loni zahr­no­val jak nomi­no­va­né knihy, …

Alena Mornštajnová získala Český bestseller v kategorii Cena čtenářů

V pátek 1. břez­na 2024 pro­běh­lo v ost­rav­ském Domě kni­hy KNI­HCEN­T­RUM slav­nost­ní vyhlá­še­ní pět­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké­ho best­selle­ru, jenž tra­dič­ně oceňuje …

Začátek března = Knižní festival Ostrava

Pokud se ve dnech 1. — 2. břez­na 2024 chys­tá­te na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va, pak vás srdeč­ně zve­me ke stán­ku nakla­da­tel­ství Host — najde­te nás pod čís­lem 100. Nabídneme …