REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Dermauw

Peču­je o ty nej­dů­le­ži­těj­ší — naše auto­ry. Roč­ně zor­ga­ni­zu­je desít­ky akcí a tou pomy­sl­nou třeš­nič­kou na dor­tu je pří­pra­va fes­ti­va­lu Čes­ká vlna. Mode­ru­je bese­dy a má …

O zapeklitostech překladu aneb Proč je Malice v češtině Moc?

Názvy knih jsou čas­to oprav­do­vý pře­kla­da­tel­ský oří­šek. Napo­sle­dy jsme jeden tako­vý louska­li u kul­tov­ní fan­ta­sy Joh­na Gwyn­na Moc, ang­lic­ky Mali­ce. Proč zrov­na Moc? A …

Autorka podcastu Host mezi řádky: Překvapilo mě, kolik práce dá natočit jeden jediný díl

Před Váno­ci jsme zve­řej­ni­li prv­ní epi­zo­du pěti­díl­né série hos­tov­ské­ho pod­cas­tu Host mezi řád­ky. Kde se vzal nápad nato­čit pod­cast? Proč by si ho čte­ná­ři měli …

Host mezi řádky. Zaposlouchejte se do našeho nového podcastu

Nakla­da­tel­ská prá­ce je tak tro­chu alchy­mie. V prv­ní sérii pod­cas­tu Host mezi řád­ky nazva­né Může to nedo­pad­nout: ana­to­mie best­selle­ru se zamě­ří­me na kni­hy, kte­rých se …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Nejedlá

Zní vám prá­ce redak­to­ra dět­ské lite­ra­tu­ry jako pohád­ka? Celý den si jen čte­te, pro­hlí­ží­te si obráz­ky, sní­te… Nebo ne? Nejen o nápl­ni této pozi­ce, ale také o lás­ce k …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Martin Stöhr

„Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky…“ říká v roz­ho­vo­ru art direc­tor Hos­ta Mar­tin Stöhr, kte­rý bdí nad …

Lettering je moje oblíbená ruční práce, oddech od modrého světla, trpělivá, klidná činnost, skoro až terapeutická…

Na palu­bu naší nakla­da­tel­ské lodi při­stou­pi­la v čase, kdy už se zve­dal vítr a schy­lo­va­lo se k mané­vrům ve vodách doce­la bouř­li­vých. Ráda pra­cu­je na dět­ských knihách. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Pěnčíková

„V redak­ci mám tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech, ale moc mě baví,“ říká Len­ka Pěn­čí­ko­vá, naše milá účet­ní. V srp­no­vém vydá­ní naše­ho pra­vi­del­né­ho seri­á­lu se mimo jiné …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Simona Barešová

Jmé­no Simo­na Bare­šo­vá jste už nej­spíš zazna­me­na­li. Napo­sle­dy tře­ba v dopo­ru­če­ních redak­to­rů Co číst na dovo­le­né? Simo­na je redak­tor­kou naší vlaj­ko­vé lodi — české …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavlína Prokůpková

Sna­ží se o to, aby se vám do rukou dosta­la kni­ha, jejíž čet­ba bude ničím neru­še­nou pro­cház­kou růžo­vým sadem, přes­to je její prá­ce tak tro­chu nevi­di­tel­ná. Seznam­te se …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Jakub Šilhavík

Je tu květ­no­vý díl naše­ho seri­á­lu, v němž vám před­sta­vu­je­me kole­gy z nakla­da­tel­ství Host, a s ním roz­ho­vor s Jaku­bem Šilha­ví­kem, kte­rý milu­je kni­hy z Hos­ta a ví, jak …