REDAKCE POD POKLIČKOU: Martin Stöhr

„Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky…“ říká v roz­ho­vo­ru art direc­tor Hos­ta Mar­tin Stöhr, kte­rý bdí nad …

Lettering je moje oblíbená ruční práce, oddech od modrého světla, trpělivá, klidná činnost, skoro až terapeutická…

Na palu­bu naší nakla­da­tel­ské lodi při­stou­pi­la v čase, kdy už se zve­dal vítr a schy­lo­va­lo se k mané­vrům ve vodách doce­la bouř­li­vých. Ráda pra­cu­je na dět­ských knihách. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Pěnčíková

„V redak­ci mám tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech, ale moc mě baví,“ říká Len­ka Pěn­čí­ko­vá, naše milá účet­ní. V srp­no­vém vydá­ní naše­ho pra­vi­del­né­ho seri­á­lu se mimo jiné …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Simona Barešová

Jmé­no Simo­na Bare­šo­vá jste už nej­spíš zazna­me­na­li. Napo­sle­dy tře­ba v dopo­ru­če­ních redak­to­rů Co číst na dovo­le­né? Simo­na je redak­tor­kou naší vlaj­ko­vé lodi — české …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavlína Prokůpková

Sna­ží se o to, aby se vám do rukou dosta­la kni­ha, jejíž čet­ba bude ničím neru­še­nou pro­cház­kou růžo­vým sadem, přes­to je její prá­ce tak tro­chu nevi­di­tel­ná. Seznam­te se …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Jakub Šilhavík

Je tu květ­no­vý díl naše­ho seri­á­lu, v němž vám před­sta­vu­je­me kole­gy z nakla­da­tel­ství Host, a s ním roz­ho­vor s Jaku­bem Šilha­ví­kem, kte­rý milu­je kni­hy z Hos­ta a ví, jak …

Máme za sebou mimořádně úspěšný ročník Světa knihy

Ve dnech 11. až 14. květ­na 2023 jsme se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Pra­ha. Letoš­ní 28. roč­ník, na kte­rý zavítalo …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Dana Blatná

Zají­má vás, jak se kníž­ka čes­ké­ho spi­so­va­te­le dosta­ne do rukou zahra­nič­ní­ho nakla­da­te­le, ve kte­rých zemích je o naši lite­ra­tu­ru nej­vět­ší zájem a kte­ří auto­ři z Hosta …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lukáš Reichel & Jakub Šimanský

V břez­no­vém vydá­ní naše­ho seri­á­lu Redak­ce pod poklič­kou vám před­sta­ví­me kole­gy Luká­še a Jaku­ba, jejichž reví­rem je sklad nakla­da­tel­ství Host. Kolik kilo­me­t­rů denně …

„Důležité je, aby nebyly poznat zásahy do originálu,“ říká grafik knihy Majka na motorce

Prá­ce na kni­ze pro děti Maj­ka na motor­ce je, co se gra­fic­kých zása­hů týče, v mno­hém nároč­něj­ší, než jsme zvyklí. Gra­fik Andrej Nechaj v ní mimo jiné pře­pi­so­val části …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Hernandezová

„Vím, co je spo­jov­ník (hlav­ně to, že to není pomlč­ka!), a nebo­jím se ho pou­žít,“ říká Pav­la Her­nan­dez­o­vá, kte­rá v Hos­tu sází — niko­li cibu­li, nýbrž knížky.