Vrány Petry Dvořákové bodují v Polsku

V Pol­sku se o tom mlu­ví jako o nebý­va­lém úspě­chu a feno­me­nál­ním obje­vu z Čes­ka. Spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se sta­la best­selle­rist­kou na vel­kém pol­ském kniž­ním trhu …

Těžké duše vyprávějí o metalu, ale možná mnohem víc o porozumění

Po nove­lách Šali­na do sta­ni­ce tou­ha, Démon ze síd­liš­tě a Haví­řo­vi­na vydá­vá­me dal­ší kni­hu Ivy Hadj Moussa. Jme­nu­je se Těž­ké duše a vyprá­ví o meta­lu — ale nejen o něm. …

Jantarové slzy dojmou lidským příběhem z obléhaného Královce

Mexic­ká spi­so­va­tel­ka Sofía Sego­via si romá­nem Šepot včel vyslou­ži­la vře­lé při­je­tí kri­ti­kou i čte­ná­ři, ostat­ně na čes­ké Data­bá­zi knih má ten­to román nebý­va­le vysoké …

Host mezi řádky. Zaposlouchejte se do našeho nového podcastu

Nakla­da­tel­ská prá­ce je tak tro­chu alchy­mie. V prv­ní sérii pod­cas­tu Host mezi řád­ky nazva­né Může to nedo­pad­nout: ana­to­mie best­selle­ru se zamě­ří­me na kni­hy, kte­rých se …

Ropa, inkoust, menstruace. Vychází Čokoládová krev Radky Denemarkové

Jako jedi­ná autor­ka má Rad­ka Dene­mar­ko­vá čty­ři oce­ně­ní Mag­ne­sia Lite­ra, navíc kaž­dé v jiné kate­go­rii. Pres­tiž­ní ceny sbí­rá i ve svě­tě. Její kni­hy byly pře­lo­že­ny do …

Zprostředkovat klidný proud neštěstí…

Tři nove­ly fran­couz­ské spi­so­va­tel­ky a nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé vyšly ve dvou kni­hách, prv­ní pod názvem Paměť dív­ky, dru­há, spo­ju­jí­cí dva krat­ší tex­ty, nese název …

Zahrada je náruč

Zahrad­ní desig­nér, zakla­da­tel ate­li­é­ru Fle­ra, vizi­o­nář, autor knih a spo­lu­au­tor tele­viz­ní­ho pořa­du, zastán­ce trva­lé udr­ži­tel­nos­ti. Fer­di­nand Lef­fler jako by …

„Co to na nás, čtenáře, Olga Tokarczuková zase vymyslela?“

Petr Vidlák pře­klá­dá kni­hy Olgy Tokar­c­zu­ko­vé už od deva­de­sá­tých let, nej­no­vě­ji vychá­zí v jeho pře­kla­du román Empusi­on. Jde o prv­ní kni­hu vyda­nou poté, co …

„Jsem stavbou, dělníkem i vajglem, který odhodí do škarpy,“ říká Simona Bohatá

Devět poví­dek. Ale vlast­ně osm­náct. Pro­to­že kaž­dý pří­běh vyprá­ví nej­pr­ve jeden z hrdi­nů — a pak ze své vlast­ní per­spek­ti­vy ten dru­hý. Mat­ka a syn, muž a žena, herec …

Vyjádřit pocity, jež nás odlišují od kusu hadru aneb Jak být feministkou podle Hosta

Kni­ha V pas­ti pohla­ví Sil­vie Lau­der vzbu­di­la vel­ký ohlas. Není to ale jedi­ný femi­nis­tic­ký titul vyda­ný v Hos­tu — sesta­vi­li jsme pro vás pře­hled pub­li­ka­cí s …

Bianca Bellová jako první žena v historii získala evropskou EBRD Literature Prize

Pres­tiž­ní evrop­skou lite­rár­ní cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze obdr­že­la popr­vé v his­to­rii žena, a to čes­ká autor­ka Bian­ca Bello­vá za svou kni­hu Jeze­ro. V minu­los­ti byly na …

Fandím smazávání hranic mezi žánry, i fantastika může být literárně hodnotná

Jako by fan­tas­ti­ka pro­šla­pá­va­la podob­nou ces­tu jako před lety komiks — z žán­ru, na kte­rý čte­ná­ři i odbor­ná veřej­nost pohlí­že­li s despek­tem jako na něco, co je určené …