„Co to na nás, čtenáře, Olga Tokarczuková zase vymyslela?“

Petr Vidlák pře­klá­dá kni­hy Olgy Tokar­c­zu­ko­vé už od deva­de­sá­tých let, nej­no­vě­ji vychá­zí v jeho pře­kla­du román Empusi­on. Jde o prv­ní kni­hu vyda­nou poté, co …

„Jsem stavbou, dělníkem i vajglem, který odhodí do škarpy,“ říká Simona Bohatá

Devět poví­dek. Ale vlast­ně osm­náct. Pro­to­že kaž­dý pří­běh vyprá­ví nej­pr­ve jeden z hrdi­nů — a pak ze své vlast­ní per­spek­ti­vy ten dru­hý. Mat­ka a syn, muž a žena, herec …

Vyjádřit pocity, jež nás odlišují od kusu hadru aneb Jak být feministkou podle Hosta

Kni­ha V pas­ti pohla­ví Sil­vie Lau­der vzbu­di­la vel­ký ohlas. Není to ale jedi­ný femi­nis­tic­ký titul vyda­ný v Hos­tu — sesta­vi­li jsme pro vás pře­hled pub­li­ka­cí s …

Bianca Bellová jako první žena v historii získala evropskou EBRD Literature Prize

Pres­tiž­ní evrop­skou lite­rár­ní cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze obdr­že­la popr­vé v his­to­rii žena, a to čes­ká autor­ka Bian­ca Bello­vá za svou kni­hu Jeze­ro. V minu­los­ti byly na …

Fandím smazávání hranic mezi žánry, i fantastika může být literárně hodnotná

Jako by fan­tas­ti­ka pro­šla­pá­va­la podob­nou ces­tu jako před lety komiks — z žán­ru, na kte­rý čte­ná­ři i odbor­ná veřej­nost pohlí­že­li s despek­tem jako na něco, co je určené …

Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hez­ké poča­sí je bás­nic­ká sbír­ka, v níž bás­ník Radek Ště­pá­nek pro­zkou­má­vá mož­nos­ti, jak najít rov­no­váhu v době kli­ma­tic­ké kri­ze, všu­dypří­tom­né­ho sucha a globálních …

„I přes komické historky vidím mizerii chemlonové doby,“ říká novinář Jaromír Marek

Dva­cet let dělá roz­hla­so­vé­ho repor­té­ra. Jaro­mír Marek půso­bil v Indii, Afghá­nistá­nu nebo v zemích Afri­ky, od roku 2017 až do loň­ska jako stá­lý zahra­nič­ní zpravodaj …

Posílám ti velrybu, babi…

Hudeb­ni­ce a výtvar­ni­ce Mar­ti­na Trcho­vá napsa­la kníž­ku s názvem Babi. Napsa­la ovšem není úpl­ně přes­né: vzni­kl komiks beze slov, kte­rým autor­ka pro­po­ji­la svět své …

Tři Magnesie Litery pro Hosta. Díky patří našim autorům i čtenářům.

Tři nomi­na­ce, tři vítěz­ství. Kdy­by šlo o sport, řek­li bychom, že jsme v nakla­da­tel­ství Host pro­mě­ni­li všech­ny šan­ce. Tedy — pro­mě­ni­li je naši auto­ři Petr Hruška, …

Jsem divnej? Úplně normálně.

Per­for­mer, fyzic­ký bás­ník, zpě­vák a umě­lec, kte­rý inspi­ru­je děti i dospě­lé. Brněn­ské­ho auto­ra Pet­ra Vášu není tře­ba pří­liš před­sta­vo­vat. Jako autor kni­hy pro děti …

Abychom pochopili minulost, musíme znát jména obětí, jejich příběhy a osudy

Už pat­náct let spo­leč­ně píšou kni­hy, kte­ré při­po­mí­na­jí zlo­či­ny komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Luď­ku Nava­ro­vi a Mirosla­vu Kasáč­ko­vi teď vyšly Got­twal­do­vy oprát­ky, které …

Tragédii Ďáblického hřbitova jsme třicet let od revoluce ignorovali. Je čas o ní konečně mluvit.

Best­selle­rist­ka Pet­ra Kla­bou­cho­vá napsa­la po drs­ných Pra­me­nech Vlta­vy román U sever­ní zdi, kte­rý je ješ­tě mno­hem drá­sa­věj­ší. Vra­cí se v něm k bola­vé­mu tématu …