Válka s námi navždy zůstane, nikdy se nevyčerpá

Pro­du­cent, diva­del­ník, osvět­lo­vač, tech­nik a opra­vář lodí Ale­xan­der Sta­f­fa napsal v pět­a­se­dm­de­sá­ti letech romá­no­vý debut Nási­lí. Ode­hrá­vá se v Buko­vi­ně, Rumunsku, …

Láska, sex a něžnosti v komunistickém Československu

Poli­ti­ku tou­hy s podti­tu­lem Sex a věda v komu­nis­tic­kém Čes­ko­slo­ven­sku napsa­la soci­o­lož­ka, výzkum­ni­ce a řeši­tel­ka pres­tiž­ních mezi­ná­rod­ních gran­tů Kate­ři­na Lišková. …

Aby vám mohlo být líp, musí vám být nejprve hodně zle

Pet­ra Sou­ku­po­vá pat­ří se dvě­ma sty tisí­ci pro­da­ný­mi výtis­ky svých knih k nej­ú­spěš­něj­ším auto­rům a autor­kám nakla­da­tel­ství Host. Při­tom se nevra­cí do minu­los­ti k malé …