Sil­vie Lau­der: V pas­ti pohla­ví. O poli­ti­ce, péči, sexu, nási­lí a posta­ve­ní žen v Čes­ku
Novi­nář­ka Sil­vie Lau­der vyda­la v Hos­tu kni­hu esejů nazva­nou V pas­ti pohla­ví s podti­tu­lem O poli­ti­ce, péči, sexu, nási­lí a posta­ve­ní žen v Čes­ku. Autor­ka píše roky o žen­ských prá­vech pub­li­cis­tic­ké tex­ty do Respek­tu a mlu­vi­la za tu dobu s obrov­ským množ­stvím žen i mužů o růz­ných aspek­tech boje za rov­nost pohla­ví. A prá­vě v tom tkví při­da­ná hod­no­ta její kni­hy — uka­zu­je v ní, že ten­to boj se vede na nesčet­ných fron­tách, počí­na­je arche­o­lo­gií přes vědu a výzkum nebo zdra­ví a kon­če náhle­dem na domá­cí prá­ce a výcho­vu dětí. Uka­zu­je také roz­por v argu­men­tech, kte­ré se pou­ží­va­jí pod­le toho, jak se to komu hodí — jsou situ­a­ce, v nichž je muž raci­o­nál­ní, sil­ný a roz­hod­ný, schop­ný velet (pro­to­že je to muž), ale záro­veň také situ­a­ce, v nichž muž zkrát­ka nedo­ká­že ovlád­nout své sexu­ál­ní pudy, agre­si­vi­tu, nebo jed­no­du­še nemů­že vyprat, přes­to­že prač­ka se ovlá­dá jed­no­du­chým tla­čít­kem (pro­to­že je to „tech­nic­ky nada­ný“ muž). V pas­ti pohla­ví je kni­ha potřeb­ná, pod­lo­že­ná mno­ha výzkum­ný­mi závě­ry a fak­ty, na mno­ha mís­tech vtip­ná až sží­ra­vě sar­kas­tic­ká, aktu­ál­ní (neje­nom tím, jak Lau­der pra­cu­je s odpo­věď­mi, kte­ré uštědřu­je svým hej­t­rům na soci­ál­ních sítích). V pas­ti pohla­ví mimo­cho­dem pokřtí­me 13. září v 19.00 hodin v hlav­ním sále Kam­pu­su Hybern­ská v budo­vě E v Pra­ze. Bliž­ší infor­ma­ce najde­te ZDE.

Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá: Femi­nis­mus je pro kaž­dé­ho
Před­náš­ka, kte­rou pro­nes­la na kon­fe­ren­ci TEDx nige­rij­ská spi­so­va­tel­ka Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá, je krát­ká, struč­ná a výstiž­ná. „Dospě­lo to do bodu, kdy se ze mě sta­la ‚šťast­ná afric­ká femi­nist­ka, kte­rá nemá aver­zi k mužům, ale lesk na rty a vyso­ké pod­pat­ky neno­sí kvů­li nim, nýbrž kvů­li sobě‘,“ tak­to popi­su­je Adi­chie­o­vá boj s před­sud­kem, že kaž­dá femi­nist­ka musí nut­ně být zapšk­lá, mít ame­ric­ké či zápa­ďác­ké maný­ry, že nesná­ší muže, šmin­ky, a když už jí na sobě zále­ží, dělá to jen pro­to, aby se dob­ře vda­la. Adi­chie­o­vá v kni­ze vrší jeden argu­ment pro­ti femi­nis­mu za dru­hým a všech­ny je vyvra­cí. Pro čes­ké­ho čte­ná­ře může být mimo jiné zají­ma­vé podí­vat se na žen­ská prá­va pohle­dem nige­rij­ské ženy, afric­ká per­spek­ti­va však není nijak cizo­ro­dá, nao­pak je skr­ze ni mož­né femi­nis­mus pocho­pit na autor­či­ně skvě­lém pří­kla­du: vyprá­ví totiž i o tom, jak někte­ří její kole­go­vé muži z afric­ké­ho pro­stře­dí popi­su­jí latent­ní útlak Afro­a­me­ri­ča­nů a jed­ním dechem kla­dou na ženy poža­dav­ky, aby se nevy­me­zo­va­ly jako ženy, nýbrž jako bojov­ni­ce za lid­ská prá­va, ale niko­li ta spe­ci­fic­ky žen­ská. „Ovšem­že jsem lid­ská bytost, ale jis­té věci se mi v živo­tě dějí pro­to, že jsem žena. Mimo­cho­dem, ten­týž člo­věk,“ odka­zu­je Adi­chie­o­vá na kon­ver­za­ci s jed­ním z dotyč­ných mužů, „se záro­veň čas­to bavil o tom, co zaží­vá jakož­to muž čer­né ple­ti.“ Že jde před­ně o tra­di­ci a kul­tu­ru, kte­rou máme respek­to­vat? „Kul­tu­ra neu­tvá­ří člo­vě­ka. Člo­věk utvá­ří kul­tu­ru. Žena je plno­práv­ná lid­ská bytost, a jest­li to naše kul­tu­ra vní­má jinak, pak máme mož­nost a povin­nost to do naší kul­tu­ry začlenit.“

Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá: Milá Ije­a­wele aneb Femi­nis­tic­ký mani­fest v pat­nác­ti dopo­ru­če­ních
Dru­há autor­či­na útlá kníž­ka, stej­né­ho kapes­ní­ho for­má­tu jako Femi­nis­mus je pro kaž­dé­ho, je femi­nis­tic­ký mani­fest. Adi­chie­o­vá ho psa­la pro čer­s­tvě naro­ze­nou dce­ru své pří­tel­ky­ně, aby jí poskyt­la v pat­nác­ti dopo­ru­če­ních ruko­jeť femi­nis­tic­ké výcho­vy. A je to jed­na per­la za dru­hou: „Buď celist­vá osob­nost. Mateř­ství je vel­ko­le­pý dar, ale nevy­me­zuj se výhrad­ně jako mat­ka.“ Když malé Chi­ma­man­dě v dět­ství říka­li: „Pořád­ně se při tom zame­tá­ní ohni, jako správ­né děv­če,“ vyzně­lo to tak, že zame­tá­ní je žen­ská čin­nost a že její brat­ři se zame­tá­ní nikdy nevě­no­va­li. „Byla bych rad­ši, kdy­by mi řek­li pros­tě: ‚Pořád­ně se při tom zame­tá­ní ohni, půjde ti to líp!‘“ A dodá­vá, že ženy nepo­tře­bu­jí, aby je někdo bla­ho­sklon­ně ctil a zastá­val se jich — potře­bu­jí jen, aby se s nimi jed­na­lo jako s rov­no­cen­ný­mi lid­ský­mi bytost­mi. Man­žel­ství není spl­ně­ný sen, může být šťast­né, nebo nešťast­né, ale pro dív­ky by to nemě­la být meta. Nespo­juj zevněj­šek s mrav­nos­tí, oble­če­ní je věcí vku­su, ne morál­ky. A taky: „Mluv s ní o sexu a začni brzy. […] Že její tělo pat­ří jen a jen jí. […] Nesta­čí říkat, že chceš vycho­vat dce­ru, kte­rá se ti může svě­řit s čím­ko­liv. Musíš jí k tomu poskyt­nout i slov­ní záso­bu.“ Adi­chie­o­vá sice napsa­la femi­nis­tic­ký mani­fest, mís­ty to však vypa­dá jako mani­fest za lid­skost — tře­ba když píše o tom, že je dob­ré vést děti k tomu, že jina­kost je nor­mál­ní. „Ráda bych podotkla, že po tobě nechci, abys ji vycho­vá­va­la k neza­u­ja­tos­ti, jak se o tom dneska čas­to mlu­ví. […] Obec­ně je to dob­rá myš­len­ka, ale ‚neza­u­ja­tost‘ může snad­no dege­ne­ro­vat v to, že člo­věk nemá na nic názor nebo si ho nechá­vá pro sebe. A tak rad­ši dou­fám, že bude mít Chi­za­lum názo­rů plno a že budou pou­če­né, lid­ské a tolerantní.“

Lucy Delap: Femi­nismy
„Když mlu­ví­me o ději­nách femi­nis­mu, je tře­ba vzít v úva­hu, že jde čas­to o roz­po­ru­pl­né ději­ny růz­ných žen­ských hnu­tí, kte­ré jsou pozna­me­na­né sou­pe­ře­ním, kon­flik­ty a mocen­ský­mi taha­ni­ce­mi,“ píše Lucy Delap ve své kni­ze Femi­nismy. Uka­zu­je, že není jeden femi­nis­mus a ani s femi­nis­tic­ký­mi vlna­mi to není jed­no­znač­né. A také že femi­nis­mus čas­to vzni­kal jako „poli­ti­ka v mezír­kách“, tedy ne jako pro­gra­mo­vé hnu­tí, zpět­ně vní­ma­né jed­no­li­tě, což může vést k pro­ti­ar­gu­men­tu, že ženy stej­ně nevě­dí, co chtě­jí, když si ve svých poli­ti­kách pro­ti­ře­čí. Je to však jen zdán­li­vý pro­ti­mluv — poli­ti­ka usta­vo­va­ná v mezír­kách mezi péčí o dru­hé a pra­cí totiž nesta­ví jen na jed­not­li­vých díl­cích mozai­ky, kte­ré mohou být na všech kon­ti­nen­tech a ve všech časech podob­né (tře­ba voleb­ní prá­vo nebo prá­vo na roz­ho­do­vá­ní o vlast­ním těle), ale i na poji­vu mezi těmi­to díl­ky, na cemen­tu, kte­rý se časem vydro­lí, aby moh­la mozai­ka vynik­nout (jako jsou napří­klad sny, kam­pa­ně, pís­ně, výšiv­ky nebo poci­ty). Pokud navíc chce­me pocho­pit význam pojmu femi­nis­mus, hodí se his­to­ric­ký pohled k tomu, abychom si uvě­do­mi­li, že i v ději­nách byl ten­to pojem vždy pohyb­li­vý. A je i dnes. Dob­ře to vyjá­d­ři­la už ve dva­cá­tých letech novi­nář­ka Rebec­ca Wes­to­vá, kte­rá defi­no­va­la, co to je být femi­nist­kou: „jmé­no, kte­rým mě lidé nazvou, kdy­ko­li vyjá­d­řím poci­ty, jež mě odli­šu­jí od kusu hadru“.

Cait­lin Mora­no­vá: Jak být ženou
Nikdy dří­ve neby­lo lep­ší být ženou. Máme voleb­ní prá­vo, anti­kon­cep­ci a od roku 1727 nás neu­pa­lu­jí jako čaro­děj­ni­ce. Ale pořád ješ­tě zbý­vá polo­žit pár rýpa­vých otá­zek… Tuhle pub­li­ka­ci jsme vyda­li už v roce 2012, ale neze­stár­la ani o den a je pořád třesku­tě vtip­ná! I když vůbec vtip­ně neza­čí­ná, nao­pak, začí­ná štva­ni­cí na tři­nác­ti­le­tou Cait­lin, kte­rou uspo­řá­da­li klu­ci ze sou­sed­ství: „Něja­cí klu­ci na mě spros­tě řva­ly (sic) ven­ku. […] Je to kvů­li tomu, že se jim zvět­šu­jí pin­dí­ci,“ napsa­la si teh­dy budou­cí slav­ná novi­nář­ka do dení­ku. Obraz­ně řeče­no se pak celý svůj dal­ší život nechtě­la smí­řit s tím, že po ní klu­ci pořvá­va­jí nebo ji pro­ná­sle­du­jí kvů­li tomu, že mají penis, zatím­co ona vagí­nu. V novo­roč­ních před­se­vze­tích si teh­dy autor­ka zazna­me­na­la do dení­ku podob­ně vtip­ně poda­né (ale ve sku­teč­nos­ti dost zou­fa­lé a smut­né) body: „už se necpu sušen­ka­ma“, „kaž­dý den ven­čím psa“, „sna­žím se“, „sna­žím se“. V pod­tex­tu celé kni­hy se pak táh­ne prá­vě toto zásad­ní posel­ství: pře­staň­te se bičo­vat a tak zou­fa­le se sna­žit být něja­ká, jaká­ko­li jenom pro­to, že jste hol­ka. Je to kni­ha o dospí­vá­ní, hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a mís­ta ve svě­tě, o pod­prsen­kách a vosku na chlu­py na nohou, o lás­ce, pod­pat­cích, flir­to­vá­ní a hub­nu­tí, o mateř­ství a o tom, co to zna­me­ná sta­rat se o děti, a taky o sla­bos­tech, kte­ré jsou mnoh­dy těmi nej­sil­něj­ší­mi lid­ský­mi stránkami.

Kate­ři­na Liš­ko­vá: Poli­ti­ka tou­hy
Toto je asi nej­od­bor­něj­ší z našich femi­nis­tic­kých pub­li­ka­cí. Pojed­ná­vá o tom, jak věd­ci a věd­ky­ně za soci­a­lis­mu usta­vo­va­li poli­ti­ky spo­je­né s péčí o děti a domác­nost, s man­žel­stvím a kari­é­rou. Kate­ři­na Liš­ko­vá narov­ná­vá před­sta­vu soci­a­lis­tic­ké ženy u nás jako něko­ho z pod­sta­ty nesvo­bod­né­ho a utis­ko­va­né­ho a uka­zu­je, že i v době, kdy stra­na určo­va­la, jak máme žít, měla věda poměr­ně širo­ký mané­v­ro­va­cí pro­stor, jak do toho „poli­ti­kům“ mlu­vit. A také že lás­ka, prá­vo na orgas­mus nebo plo­ze­ní dětí jsou sice poli­tic­ká téma­ta, ale i poli­ti­ku děla­li lidé, kte­ří občas poslou­cha­li věd­ce a věd­ky­ně — a ti zase ve výzku­mech naslou­cha­li lidem, tedy i ženám.

Kris­ten R. Ghod­se­e­o­vá: Proč mají ženy za soci­a­lis­mu lep­ší sex. A dal­ší argu­men­ty pro eko­no­mic­kou nezá­vis­lost
I Kris­ten Ghod­se­e­o­vá, podob­ně jako Kate­ři­na Liš­ko­vá, popi­su­je, jak fun­go­va­la poli­ti­ka ve východ­ním blo­ku — a že poli­tic­ká hnu­tí do znač­né míry suplo­va­li exper­ti a jejich vědec­ké závě­ry. „Skr­ze pocho­pe­ní toho nej­in­tim­něj­ší­ho, tedy sexu­a­li­ty, může­me poro­zu­mět tomu nej­ve­řej­něj­ší­mu, tedy stá­tu,“ píše autor­ka. Ana­ly­zu­je sou­vis­los­ti mezi intim­ní a veřej­nou sfé­rou a to, jak se měni­ly během čty­ři­ce­ti let komu­nis­mu, a i ona svým způ­so­bem reha­bi­li­tu­je pohled na naši tota­lit­ní minu­lost: „Soci­a­lis­mus při­ná­ší ženám vět­ší rov­nost s muži ve všech oblas­tech živo­ta, včet­ně sexu. Když pře­mýš­lí­me o soci­a­lis­mu tři­cet let po pádu Ber­lín­ské zdi, věřím, že jsme lépe vyba­ve­ni doce­nit jeho kla­dy, než jsme byli v deva­de­sá­tých letech, kdy se zdá­lo, že kapi­ta­lis­mus zví­tě­zil a nás všech­ny teď čeká slad­ká budouc­nost.“ Odváž­né tvr­ze­ní, z něhož mohou ješ­tě dnes, když už není tako­vá ostuda nebo poše­ti­lost nasto­lo­vat levi­co­vá téma­ta, vstá­vat kde­ko­mu vla­sy hrů­zou na hla­vě, tkví v jed­no­du­ché pre­mi­se: nere­gu­lo­va­ný kapi­ta­lis­mus ženám ško­dí, a při­jme­me-li někte­ré myš­len­ky soci­a­lis­mu, jejich život se zlep­ší. Pokud soci­a­lis­mus fun­gu­je, jak má, vede k eko­no­mic­ké nezá­vis­los­ti, lep­ším pra­cov­ním pod­mín­kám, lep­ší rov­no­vá­ze mezi pra­cí a rodi­nou a ano, i k lep­ší­mu sexu.

Len­ka Kap­so­vá: Pade­sát­ka
Na prv­ní pohled nejde o femi­nis­tic­kou kni­hu. Mož­ná by se autor­ka Pade­sát­ky za femi­nist­ku sama ani neo­zna­či­la. Pade­sát­ka je ale pod­stat­ná v tom, že u nás zřej­mě popr­vé při­ná­ší téma o tom, jak ženy stár­nou, zpra­co­va­né z mno­ha úhlů pohle­du. Jako bychom se od dis­ku­se o vel­kých téma­tech, tedy rov­ných pla­tech, mís­tech ve škol­kách a sexu­ál­ním obtě­žo­vá­ní, dosta­li do zdán­li­vě „vyprá­vě­cí­ho“ modu o tom, jak se máme, jak nám je a co cítí­me, když je nám pade­sát nebo šede­sát. Jenomže prá­vě to je ohrom­ně pod­stat­né — pro oko­lí i pro sebe pře­stá­vá­me být tělem urče­ným k repro­duk­ci, ale hle­dá­me sku­teč­nou samu sebe, zno­vu se defi­nu­je­me a pát­rá­me po tom, kdo je tam uvnitř. Když najed­nou můžeme/​musíme pře­stat být mat­ka­mi malých dětí, koj­ný­mi nebo atrak­tiv­ní­mi mla­dý­mi baba­mi, chce to odva­hu. Nebo sdí­let své zku­še­nos­ti s ostat­ní­mi žena­mi, což nám v naší spo­leč­nos­ti tak moc chy­bí. V kaž­dém věku.