Na kafe s překladatelkou: Jana Chmura-Svatošová

Fanouš­ci oblí­be­ných kní­žek s Fiš­ku­sem, zpo­zor­ně­te! Dnes vám při­ná­ší­me roz­ho­vor s pře­kla­da­tel­kou této kou­zel­né série, na jejíž (zatím) posled­ní díl se může­te těšit …

Na kafe s překladatelkou: Marie Voslářová

Dnes vám před­sta­ví­me Marii Voslá­řo­vou, kte­rá pře­lo­ži­la mimo jiné kou­zel­nou dět­skou kníž­ku Žira­fy mají veli­kán­ské srd­ce. Kro­mě toho má na kon­tě skvě­lou dět­skou sérii …

Na kafe s překladatelkou: Alžběta Lexová

V dneš­ním roz­ho­vo­ru vám před­sta­ví­me Alž­bě­tu Lexo­vou, pře­kla­da­tel­ku Zape­če­tě­né hrob­ky, mé nej­ob­lí­be­něj­ší série za posled­ních pár let. Na kon­tě toho má ale mno­hem víc, …

Na kafe s překladatelkou: Daniela Orlando

Prv­ní pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám letos před­sta­ví­me, je skvě­lá Danie­la Orlan­do, díky níž už jsme si v češ­ti­ně moh­li pře­číst kni­hy o Skan­da­ro­vi a krvelačných …

Na kafe s překladatelem: Ladislav Václavík

Na jmé­no Ladi­sla­va Vác­la­ví­ka jste moh­li nara­zit v tirá­žích roz­lič­ných hos­tov­ských titu­lů — zhos­til se tře­ba pře­kla­du Pra­vých a Svo­bod­ných bastar­dů, francouzské …

Na kafe s překladatelem: Tomáš Havel

Dal­ší­ho pře­kla­da­te­le asi není tře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, prá­vě on do češ­ti­ny pře­ve­dl mimo jiné kni­hu Roky od drži­tel­ky Nobe­lo­vy ceny Annie Ernau­xo­vé, na jejíž …

Na kafe s překladatelkou: Karolína Kloučková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Karo­lí­na Klouč­ko­vá. Milov­ní­ci sever­ské kri­mi její jmé­no jis­tě zna­jí z nověj­ších knih od Lar­se Keple­ra, Davida …

Na kafe s překladatelkou: Helena Matocha

Ani v let­ních měsí­cích vám nezů­sta­ne­me dluž­ni oblí­be­ný seri­ál roz­ho­vo­rů s naši­mi dvor­ní­mi pře­kla­da­te­li. Ten­to­krát jsme se pta­li pře­kla­da­tel­ky Hele­ny Mato­cha, která …

Na kafe s překladatelkou: Romana Bičíková

Pokud vás zají­má, kdo pře­klá­dá všech­ny ty skvě­lé pří­běhy o Fot­ba­lá­cích, je to prá­vě Roma­na Bičí­ko­vá. Na hos­tov­ském kon­tě toho už má ale mno­hem víc, za všech­ny knihy …

Na kafe s překladatelkou: Eva Sládková

Pokud ote­vře­te kte­rou­ko­li dět­skou kni­hu z Hos­ta pře­lo­že­nou z fran­couz­šti­ny, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí v tirá­ži najde­te jmé­no báječ­né Evy Slád­ko­vé. Má na starosti …

Na kafe s překladatelkou: Jana Lišková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Jana Liš­ko­vá. Díky ní už jste si v češ­ti­ně moh­li pře­číst ztřeš­tě­né pří­běhy o Agu­so­vi a pří­šer­kách, zapátrat …

Na kafe s překladatelkou: Vendula Něchajenko

Nejen pro ty, kdo si uži­li čet­bu romá­nu Zázra­ky od Ele­ny Mede­lo­vé, při­ná­ší­me krát­ké zasta­ve­ní na kávě s jeho pře­kla­da­tel­kou Ven­du­lou Něchajenko.