Alž­bě­ta Lexo­vá (*1988) je rodač­ka z Opa­vy. Vystu­do­va­la VŠE v Pra­ze, ale své­mu obo­ru se nikdy nevě­no­va­la, pro­to­že už během stu­dií fušo­va­la do kniž­ní­ho prů­mys­lu. Začí­na­la psa­ním recen­zí a přes redi­go­vá­ní se dosta­la k pře­klá­dá­ní, u kte­ré­ho už zůsta­la. Pře­klá­dá thrille­ry, fan­ta­sy a YA lite­ra­tu­ru a ve vol­ném čase se věnu­je ple­te­ní a obcho­du s vlnou Wool­point, kte­rý vede spo­lu se svý­mi dvě­ma kamarádkami.

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší povzbu­zo­vák při překládání?

Jed­no­znač­ně kafe, to pro­lé­vám hrdlem jako vodu. A taky pra­vi­del­ně vstá­vám a pře­chá­zím sem a tam, pro­to­že si čas­to sedím na vede­ní. Obzvlášť když mám pře­klá­dat něja­ké ver­še, to je pro mě utr­pe­ní (a taky je to prv­ní věc, co hle­dám, když lis­tu­ju pře­kla­dem, kte­rý mi někdo nabízí :-)).

Co vám pře­klá­dá­ní dalo a co vám vzalo?

Dalo mi svo­bo­du a tvůr­čí uplat­ně­ní, pro­to­že kaž­dá kni­ha je napros­to jedi­neč­ná a žádá si jedi­neč­ný pří­stup. A že by mi něco vza­lo? To si poprav­dě neu­vě­do­mu­ju, plu­sy a minu­sy má kaž­dá prá­ce, člo­věk musí jen najít tako­vou, ve kte­ré pro něj ty plu­sy pře­va­žu­jí. A já mám zatím stá­le pocit, že víc zís­ká­vám, než obětuju.

Máte něja­kou vtip­nou his­tor­ku o spo­lu­prá­ci s redak­to­rem? Co se vám při pře­kla­du nej­víc nepovedlo?

Věcí, co se nepo­ved­ly, by urči­tě byla celá řád­ka, jsme konec­kon­ců taky jenom lidi. Nej­vět­ší rizi­ko asi před­sta­vu­jí ješ­tě nedo­kon­če­né série. Člo­věk se v prv­ním díle nějak roz­hod­ne a ve čtvr­tém se uká­že, že to nedo­mys­lel, pro­to­že ani nemohl před­ví­dat, jakým smě­rem to autor během let sto­čí. Je hroz­ně fajn, když člo­věk pře­klá­dá žijí­cí­ho (a komu­ni­ku­jí­cí­ho) auto­ra. Od Tam­syn Mui­ro­vé mám napří­klad spous­tu infor­ma­cí k tomu, co se bude dít dál (ale pří­sa­ha­la jsem na Zape­če­tě­nou hrob­ku, že ani nehles­nu). A pokud jde o redak­to­ry, já mám štěs­tí na samé skvě­lé lidi, se kte­rý­mi pro­bí­há spo­lu­prá­ce bez­pro­blé­mo­vě. Jinak bych u té prá­ce asi nevy­dr­že­la tak dlouho. :-)

Na čem zrov­na pracujete?

Teď zrov­na pře­klá­dám dal­ší­ho Tima Wea­ve­ra pro Mys­te­ry Press a zaná­ším redakč­ní poznám­ky do Nony Devá­té.

Jaký pře­klad z Hos­ta doporučujete?

V čet­bě dost zao­stá­vám, ale z nověj­ších titu­lů se mi líbi­lo Vel­ké léto a z těch star­ších (a fan­ta­sy) Ve stí­nu Hvozdu.