„Kchrat a jeho kultura nejsou o nic dokonalejší než lidé. To zrcadlo je vzájemné,“ vysvětluje Marie Domská

Povíd­ky o mimo­zem­ském vojá­ko­vi jmé­nem Kchrat zís­ka­ly Marii Dom­ské uzná­ní jak v lite­rár­ních sou­tě­žích, tak i u fanouš­ků, kte­ří je moh­li číst na strán­kách mnoha …

Tropické noci — psychothriller ze slunné Moravy

Poklid­ná morav­ská ves­ni­ce se pro­bou­zí do líné let­ní sobo­ty. Vzdu­chem se nese vrče­ní sou­se­do­vy sekač­ky, tou­la­vý pes hle­dá úkryt před spa­lu­jí­cí­mi paprsky, pří­pra­vy na …

V Africe jsem nechal kus srdce

Tade­áši Šímo­vi vychá­zí dru­há kníž­ka, ten­to­krát s názvem Doma na cestách. Čte­ná­ře zave­de do Kon­ga, kam autor vyra­zil za dal­ším kra­ja­nem Arthu­rem Snie­go­nem. Spolu …

Kosti pod mechem Zuzany Hartmanové dokazují, že hrdinská fantasy je stále živá

Zuza­na Hartma­no­vá se po oce­ňo­va­né tri­lo­gii Kry­sy apo­ka­ly­psy vra­cí do svě­ta Acca­du a k mino­tau­rům, s nimiž do lite­rár­ní­ho svě­ta vstou­pi­la. O tom, co pro ni znamená …

Těžké duše vyprávějí o metalu, ale možná mnohem víc o porozumění

Po nove­lách Šali­na do sta­ni­ce tou­ha, Démon ze síd­liš­tě a Haví­řo­vi­na vydá­vá­me dal­ší kni­hu Ivy Hadj Moussa. Jme­nu­je se Těž­ké duše a vyprá­ví o meta­lu — ale nejen o něm. …

Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před …

„Jsem hodně v pohybu. Jen tak se dá potkat skutečný svět,“ říká spisovatel Aleš Palán

Autor úspěš­ných kniž­ních roz­ho­vo­rů Aleš Palán se ten­to­krát vydá­vá na úze­mí neče­ka­né­ho umě­ní. V kni­ze Muž, kte­rý sází boro­vi­ci blat­ku vede čte­ná­ře za malí­ři a …

Jan Kucin přichází s druhým dílem fantasy série Koruna snů

Čte­nář­ky a čte­ná­ři romá­nu Když pada­ly hvězdy, kte­rým Jan Kucin odstar­to­val ori­gi­nál­ní fan­ta­sy sérii o svě­tě, z něhož zmi­ze­la magie, se po dvou letech dočkali …

„Dětské knížky Petry Soukupové nečtete, ty spoluprožíváte,“ říká redaktorka

Za dět­ský­mi kni­ha­mi Pet­ry Sou­ku­po­vé sto­jí redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež Eva Sed­láč­ko­vá. V roz­ho­vo­ru nejen nad novin­kou Div­né děti a smut­ná kočka …

Jitka Ládrová: Svět Němých duší jsem se snažila tvořit tak, aby se podobal tomu našemu

S hrdos­tí vám před­sta­vu­je­me naši novou autor­ku fan­ta­sy — Jit­ku Ládro­vou. O svě­tě její­ho debu­to­vé­ho romá­nu, jeho posta­vách, jež mají k doko­na­los­ti dale­ko, a …

Bianca Bellová: Létání je nevyčerpatelným zdrojem inspirace

Spi­so­va­tel­ka Bian­ca Bello­vá, kte­rá v červ­nu toho­to roku obdr­že­la pres­tiž­ní evrop­skou cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze za dysto­pic­ký román Jeze­ro, vydá­vá po próze Ostrov …

Zahrada je náruč

Zahrad­ní desig­nér, zakla­da­tel ate­li­é­ru Fle­ra, vizi­o­nář, autor knih a spo­lu­au­tor tele­viz­ní­ho pořa­du, zastán­ce trva­lé udr­ži­tel­nos­ti. Fer­di­nand Lef­fler jako by …