Redaktorka non-fiction Eva Kecková o knize Padesátka

Před něko­li­ka lety jsem si pře­čet­la kni­hu o ženách 60+ a všem jsem o ní nad­še­ně vyprá­vě­la. Nyní jsem se redak­tor­sky pus­ti­la do kni­hy Pade­sát­ka, kte­rá pojed­ná­vá o …

Ve fascinující novince Manifest za tmu se dočtete, že tmu si musíme hýčkat

„Kdy jste si v noci napo­sled uvě­do­mi­li, že máte nad hla­vou hvězd­nou oblo­hu? Pokud žije­te ve měs­tě, jako já, mož­ná tu a tam zahléd­ne­te pár z nej­jas­něj­ších hvězd — …

„Pákistán pro mě vždycky byl zemí plnou slunce a živých, zářivých barev,“ říká o své autobiografické knize Marcela Müllerová

Mar­ce­le Mülle­ro­vé vyšla v Hos­tu kni­ha Ve stí­nu duhy, v níž zpra­co­vá­vá své vzpo­mín­ky na dva roky pro­ži­té v Pákistá­nu. V roz­ho­vo­ru vysvět­lu­je, jaké to pro ni bylo …