„Kchrat a jeho kultura nejsou o nic dokonalejší než lidé. To zrcadlo je vzájemné,“ vysvětluje Marie Domská

Povíd­ky o mimo­zem­ském vojá­ko­vi jmé­nem Kchrat zís­ka­ly Marii Dom­ské uzná­ní jak v lite­rár­ních sou­tě­žích, tak i u fanouš­ků, kte­ří je moh­li číst na strán­kách mnoha …

Vrány Petry Dvořákové bodují v Polsku

V Pol­sku se o tom mlu­ví jako o nebý­va­lém úspě­chu a feno­me­nál­ním obje­vu z Čes­ka. Spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se sta­la best­selle­rist­kou na vel­kém pol­ském kniž­ním trhu …

Tropické noci — psychothriller ze slunné Moravy

Poklid­ná morav­ská ves­ni­ce se pro­bou­zí do líné let­ní sobo­ty. Vzdu­chem se nese vrče­ní sou­se­do­vy sekač­ky, tou­la­vý pes hle­dá úkryt před spa­lu­jí­cí­mi paprsky, pří­pra­vy na …

V Africe jsem nechal kus srdce

Tade­áši Šímo­vi vychá­zí dru­há kníž­ka, ten­to­krát s názvem Doma na cestách. Čte­ná­ře zave­de do Kon­ga, kam autor vyra­zil za dal­ším kra­ja­nem Arthu­rem Snie­go­nem. Spolu …

Netflix uvádí seriálovou adaptaci Problému tří těles, čínského sci-fi fenoménu z pera Liou Cch’-sina

Adap­ta­ce prv­ní­ho dílu best­selle­ro­vé kniž­ní tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi pat­ří mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší seri­á­ly roku 2024. Ve zpra­co­vá­ní tvůr­ců Hry o trů­ny jej může­te už …

Kosti pod mechem Zuzany Hartmanové dokazují, že hrdinská fantasy je stále živá

Zuza­na Hartma­no­vá se po oce­ňo­va­né tri­lo­gii Kry­sy apo­ka­ly­psy vra­cí do svě­ta Acca­du a k mino­tau­rům, s nimiž do lite­rár­ní­ho svě­ta vstou­pi­la. O tom, co pro ni znamená …

Překladatelství představuje v novém románu Babylon nástroj mocné magie

Už ve své tri­lo­gii Mako­vá vál­ka R. F. Kuan­go­vá uká­za­la, že se ani ve str­hu­jí­cím fan­ta­sy nebo­jí jít pro­ti čte­nář­ským oče­ká­vá­ním a má v plá­nu při­ná­šet ambiciózní …

Dvě šance na Magnesii Literu 2024

Orga­ni­zá­to­ři Mag­ne­sie Lite­ry uve­řej­ni­li po lon­g­lis­tu ( šir­ší nomi­na­ce s osmi titu­ly z Hos­ta) seznam finál­ních nomi­na­cí — tra­dič­ní tro­ji­ce knih v jednotlivých …

Na longlistu Magnesie Litery je osm knih z Hosta

Letoš­ní roč­ník kniž­ních cen Mag­ne­sia Lite­ra při­ná­ší hned něko­lik novi­nek. Jed­nou z nich je i změ­na v tak­zva­ném lon­g­lis­tu, kte­rý loni zahr­no­val jak nomi­no­va­né knihy, …

Alena Mornštajnová získala Český bestseller v kategorii Cena čtenářů

V pátek 1. břez­na 2024 pro­běh­lo v ost­rav­ském Domě kni­hy KNI­HCEN­T­RUM slav­nost­ní vyhlá­še­ní pět­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké­ho best­selle­ru, jenž tra­dič­ně oceňuje …

Na kafe s překladatelkou: Alžběta Lexová

V dneš­ním roz­ho­vo­ru vám před­sta­ví­me Alž­bě­tu Lexo­vou, pře­kla­da­tel­ku Zape­če­tě­né hrob­ky, mé nej­ob­lí­be­něj­ší série za posled­ních pár let. Na kon­tě toho má ale mno­hem víc, …

Těžké duše vyprávějí o metalu, ale možná mnohem víc o porozumění

Po nove­lách Šali­na do sta­ni­ce tou­ha, Démon ze síd­liš­tě a Haví­řo­vi­na vydá­vá­me dal­ší kni­hu Ivy Hadj Moussa. Jme­nu­je se Těž­ké duše a vyprá­ví o meta­lu — ale nejen o něm. …

Začátek března = Knižní festival Ostrava

Pokud se ve dnech 1. — 2. břez­na 2024 chys­tá­te na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va, pak vás srdeč­ně zve­me ke stán­ku nakla­da­tel­ství Host — najde­te nás pod čís­lem 100. Nabídneme …

Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Dermauw

Peču­je o ty nej­dů­le­ži­těj­ší — naše auto­ry. Roč­ně zor­ga­ni­zu­je desít­ky akcí a tou pomy­sl­nou třeš­nič­kou na dor­tu je pří­pra­va fes­ti­va­lu Čes­ká vlna. Mode­ru­je bese­dy a má …