Jan Kucin přichází s druhým dílem fantasy série Koruna snů

Čte­nář­ky a čte­ná­ři romá­nu Když pada­ly hvězdy, kte­rým Jan Kucin odstar­to­val ori­gi­nál­ní fan­ta­sy sérii o svě­tě, z něhož zmi­ze­la magie, se po dvou letech dočkali …

Kniha krve autora*ky Kim de l’Horizon je jeden velký experiment

Zají­má vás, jak se pře­klá­dá do češ­ti­ny kni­ha vyprá­vě­ná z per­spek­ti­vy nebi­nár­ní posta­vy? Kni­ha, jež se vymy­ká sty­lem i for­mou? Své o tom ví Jana van Luxem­burg, v …

Oblíbení Fotbaláci mají svůj komiks!

Klu­ci i hol­ky, raduj­te se — k úspěš­né sérii Fot­ba­lá­ků špa­něl­ské­ho spi­so­va­te­le Rober­ta San­ti­a­ga při­byl komiks a vy si teď může­te pře­číst jeho prv­ní díl. Co zažijí …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Martin Stöhr

„Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky…“ říká v roz­ho­vo­ru art direc­tor Hos­ta Mar­tin Stöhr, kte­rý bdí nad …

KNIHY V BRNĚ: adventní knižní jarmark s knížkami, besedami a workshopy pro děti

Pra­ha má Svět kni­hy, Havlíč­kův Brod žije Pod­zim­ním kniž­ním veletrhem, Ost­ra­va zve na Kniž­ní fes­ti­val Ost­ra­va a Brno? Brno při­pra­vu­je advent­ní kniž­ní jar­mark Kni­hy v …

„Dětské knížky Petry Soukupové nečtete, ty spoluprožíváte,“ říká redaktorka

Za dět­ský­mi kni­ha­mi Pet­ry Sou­ku­po­vé sto­jí redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež Eva Sed­láč­ko­vá. V roz­ho­vo­ru nejen nad novin­kou Div­né děti a smut­ná kočka …

Jitka Ládrová: Svět Němých duší jsem se snažila tvořit tak, aby se podobal tomu našemu

S hrdos­tí vám před­sta­vu­je­me naši novou autor­ku fan­ta­sy — Jit­ku Ládro­vou. O svě­tě její­ho debu­to­vé­ho romá­nu, jeho posta­vách, jež mají k doko­na­los­ti dale­ko, a …

Zprostředkovat klidný proud neštěstí…

Tři nove­ly fran­couz­ské spi­so­va­tel­ky a nobe­list­ky Annie Ernau­xo­vé vyšly ve dvou kni­hách, prv­ní pod názvem Paměť dív­ky, dru­há, spo­ju­jí­cí dva krat­ší tex­ty, nese název …

Lettering je moje oblíbená ruční práce, oddech od modrého světla, trpělivá, klidná činnost, skoro až terapeutická…

Na palu­bu naší nakla­da­tel­ské lodi při­stou­pi­la v čase, kdy už se zve­dal vítr a schy­lo­va­lo se k mané­vrům ve vodách doce­la bouř­li­vých. Ráda pra­cu­je na dět­ských knihách. …

Kostischrány jsou tím pravým čtením do podzimních plískanic

„Když jsem se dozvě­dě­la, že v nakla­da­tel­ství Host bude­me vydá­vat kníž­ku o hrob­ni­ci, kte­rá v pří­bě­hu inspi­ro­va­ném velšskou myto­lo­gií por­cu­je oživlé mrt­vo­ly sekerou, …

Kepler nově a jinak?

„Když jsem se dozvě­dě­la, že man­žel­ské duo sto­jí­cí za pseu­do­ny­mem Lars Kepler a za str­hu­jí­cí­mi thrille­ry s Joo­nou Lin­nou a Sagou Baue­ro­vou chys­tá zbru­su novou sérii, …

Překladatel v sobě musí zapřít autora

Antho­ny Ryan vydal prv­ní kni­hu před pou­hý­mi dese­ti lety. Samo­ná­kla­dem. Od té doby mu vyšlo dal­ších dva­cet dva knih v šes­ti růz­ných séri­ích, povíd­ky nepo­čí­ta­je. Jako …

Na kafe s překladatelem: Tomáš Havel

Dal­ší­ho pře­kla­da­te­le asi není tře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, prá­vě on do češ­ti­ny pře­ve­dl mimo jiné kni­hu Roky od drži­tel­ky Nobe­lo­vy ceny Annie Ernau­xo­vé, na jejíž …

Když píše knížku animátor a scenárista…

Babí léto zbar­vi­lo stro­my do oran­žo­vo­žlu­ta, javo­ro­vé lis­ty se sná­še­jí k zemi a do knih­ku­pec­tví dora­zi­la Kro­ni­ka lesa Mar­ti­na Máje. Lep­ší nača­so­vá­ní jsme si nemohli …

Bianca Bellová: Létání je nevyčerpatelným zdrojem inspirace

Spi­so­va­tel­ka Bian­ca Bello­vá, kte­rá v červ­nu toho­to roku obdr­že­la pres­tiž­ní evrop­skou cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze za dysto­pic­ký román Jeze­ro, vydá­vá po próze Ostrov …