Host rozjíždí vydávání komiksů, prostor dá i původní české komiksové tvorbě

Od pod­zi­mu dosta­nou komiksy v nakla­da­tel­ství Host více pro­sto­ru, budou mít vlast­ní sek­ci. Po roz­ší­ře­ní zábě­ru nakla­da­tel­ství o fan­tas­ti­ku a young adult literaturu …

Na kafe s překladatelem: Milan Žáček

Jmé­no Mila­na Žáč­ka může­te znát ze skvě­lých pře­kla­dů série Dra­co­nis Memo­ria od Antho­ny­ho Rya­na i fas­ci­nu­jí­cích jed­no­hu­bek, jako jsou titu­ly Ve stí­nu Hvozdu, …

Hledáme interního knižního grafika!

Pokud jste gra­fik a kni­ho­mil a kni­ha vás zají­má jako čte­ná­ře i desig­né­ra, tohle je pří­le­ži­tost prá­vě pro vás! Sta­čí dob­rá zna­lost odpo­ví­da­jí­cí­ho soft­wa­ru. Grafické …

Petra Klabouchová: Když Šumavu s úctou pohladíte, bludičky vás nechají na pokoji

Náš pod­cast Host mezi řád­ky pokra­ču­je. Kro­mě audi­o­na­hráv­ky (odkaz najde­te na kon­ci tex­tu) si nově může­te roz­ho­vor také pře­číst. Prv­ním hos­tem nové série je Petra …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Eva Sládková

Se začát­kem prázd­nin pokra­ču­je­me v před­sta­vo­vá­ní kole­gyň a kole­gů z nakla­da­tel­ství Host. Ten­to­krá­te do hor­ké­ho křes­la (chtě­lo by se napsat „hor­ské­ho sed­la“) usedla …

Tipy na letní čtení? Naši redaktoři mají pro každého něco

Jest­li ješ­tě neví­te, co bude­te letos v létě číst, po pro­hléd­nu­tí tipů od našich redak­to­rů bude­te mít jas­no. Před­sta­vu­je­me vám deset růz­no­ro­dých knih v osmi žánrech. …

Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před více …

Na kafe s překladatelkou: Jana Chmura-Svatošová

Fanouš­ci oblí­be­ných kní­žek s Fiš­ku­sem, zpo­zor­ně­te! Dnes vám při­ná­ší­me roz­ho­vor s pře­kla­da­tel­kou této kou­zel­né série, na jejíž (zatím) posled­ní díl se může­te těšit …

Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Dne 12. červ­na 2024 pro­běh­lo vyhlá­še­ní vítězů Nej­krás­něj­ších čes­kých knih roku 2023 (NČKR). O oce­ně­ní v sou­tě­ži o nej­lep­ší čes­ký design se uchá­ze­ly tři titu­ly z …

A do hledáčku napsal Hru. Petrovi H. k šedesátinám.

Petr Hruš­ka sla­ví kula­ti­ny a my mu pře­je­me vše nej­lep­ší. A sdí­lí­me přá­tel­ské zamyš­le­ní Mar­ti­na Stöhra, redak­to­ra bás­nic­kých a pro­za­ic­kých knih v nakla­da­tel­ství Host, …

Zlatá stuha 2024: rekordní počet nominací a zisk ceny za nakladatelský počin

Sedm knih, osm nomi­na­cí a dvě Zla­té stu­hy, tako­vá je naše bilan­ce v letoš­ním roč­ní­ku vyhla­šo­vá­ní cen za nej­lep­ší kni­hy pro děti a mlá­dež. Napo­sle­dy jsme zís­ka­li dvě …

Sdílíme fotky a děkujeme za Svět knihy Praha 2024

Ve dnech 23. — 26. 5. 2024 se Pra­ha sta­la cen­t­rem sil­ných pří­bě­hů. Mno­ho z nich se při­tom ode­hrá­va­lo na praž­ském Výsta­viš­ti, kde pro­bí­hal devě­ta­dva­cá­tý ročník …

Radka Denemarková sbírá jeden zahraniční úspěch za druhým

Uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, jež za svou tvor­bu obdr­že­la rekord­ní čty­ři Mag­ne­sie Lite­ry a jejíž kni­hy vychá­ze­jí ve více než dva­ce­ti jazy­cích, lite­rár­ní historička, …

Na kafe s překladatelkou: Marie Voslářová

Dnes vám před­sta­ví­me Marii Voslá­řo­vou, kte­rá pře­lo­ži­la mimo jiné kou­zel­nou dět­skou kníž­ku Žira­fy mají veli­kán­ské srd­ce. Kro­mě toho má na kon­tě skvě­lou dět­skou sérii …

Fatma Aydemirová — nová hvězda německého literárního světa?

„ Dži­no­vé pro mě před­sta­vu­jí nej­lep­ší kni­hu, jakou jsem dopo­sud pře­lo­ži­la,“ říká Vik­to­rie Hani­šo­vá, spi­so­va­tel­ka a pře­kla­da­tel­ka Dži­nů Fatmy Ayde­mi­ro­vé do češtiny. …