V Africe jsem nechal kus srdce

Tade­áši Šímo­vi vychá­zí dru­há kníž­ka, ten­to­krát s názvem Doma na cestách. Čte­ná­ře zave­de do Kon­ga, kam autor vyra­zil za dal­ším kra­ja­nem Arthu­rem Snie­go­nem. Spolu …

Státní cenu za literaturu letos získala Kateřina Tučková a její román Bílá Voda

Svý­mi romá­ny mění pra­vi­dla, na svět­lo vyná­ší zasu­tá téma­ta a udá­los­ti, kte­ré si díky ní veřej­nost více při­po­mí­ná. I pro­to byla spi­so­va­tel­ka, dra­ma­tič­ka a kurátorka …

„Touha přisvojit si, co nám nepatří, je tady stejně jako před pěti sty lety,“ říká Petr Hruška

Ve své nové bás­nic­ké sbír­ce Petr Hruš­ka při­po­mí­ná plav­bu Magalhãe­so­vy výpra­vy, kte­rá v roce 1522 doplu­la po třech letech do Sevilly se zprá­vou, že Země nemá konce. …

„Pro svého hrdinu mám pochopení, ale nevím, jestli bych to dokázala i v realitě,“ říká Petra Dvořáková o své nové knize Zahrada

Jak žít, když je sla­bi­na pří­mo sou­čás­tí naše­ho já? Odpo­věď na tuhle těž­kou otáz­ku hle­dá oblí­be­ná spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá v nové kni­ze Zahra­da. Že se nebojí …

„Podle mě má člověk psát o tom, co ho zrovna štve,“ říká spisovatel Jan Němec, který právě vydává novou knihu Liliputin: povídky z války

Autor oce­ňo­va­ných romá­nů Ději­ny svět­la a Mož­nos­ti milost­né­ho romá­nu v nové kni­ze pod­le vlast­ních slov zkou­má, co sve­de lite­ra­tu­ra tvá­ří v tvář vál­ce. „Novi­ná­ři na …

Rok 1945 si vyžádal samostatnou knihu. Miloš Doležal vydává další dokumentární povídky.

Po kni­hách Čur­da z Hlí­ny a Do posled­ních sil, kte­ré se věno­va­ly pří­bě­hům z doby Pro­tek­to­rá­tu Čechy a Mora­va, při­chá­zí Miloš Dole­žal s novou kni­hou „doku­men­tár­ních …

„Svět supermarketu sleduje jediné cíle: ty ekonomické,“ říká Anna Beata Háblová

Anna Bea­ta Háblo­vá je bás­níř­ka, sla­mer­ka, archi­tekt­ka, urba­nist­ka a jako pub­li­cist­ka se věnu­je pro­pa­ga­ci archi­tek­tu­ry tře­ba pro­střed­nic­tvím svých postře­hů, kte­ré si …

Srab je vážný román plný bizarních postav. Snad v něm někdo objeví i humor, říká Přemysl Krejčík

Nový román Pře­mys­la Krej­čí­ka zave­de čte­ná­ře do pro­stře­dí masek, sty­li­zo­vá­ní se do horo­ro­vých rolí, do svě­ta ambi­ci­óz­ních kapel, pře­tvář­ky a póz. Za jejich kulisou …

Přístav je plný zvuků, od ticha až po hučení moře. A jeho podstatou je hledání.

Karo­lí­na Fílo­vá je naděj­ná mla­dá spi­so­va­tel­ka, kte­rá žije a stu­du­je filo­zo­fii v Ang­lii a své povíd­ky už del­ší dobu pub­li­ku­je ve stu­dent­ských časo­pi­sech BAIT …

Pokračování Kapky Áji vyloučené není, říká Alena Mornštajnová

Když v Čes­kém Krumlo­vě při lite­rár­ním poby­tu vidě­la kap­ky vody, roz­stři­ku­jí­cí se na jezu v srd­ci jed­no­ho z nej­na­vště­vo­va­něj­ších čes­kých měst, Ale­na Morn­štaj­no­vá si …

S dětmi bych ráda zvládla držet krok, říká Irena Hejdová

Ire­na Hejdo­vá nedáv­no zača­la vést kul­tur­ní rubri­ku Dení­ku N a také jí vyšla dal­ší kni­ha pro malé čte­ná­ře. Jme­nu­je se Sku­tek utek! a děti i dospě­lí se jejím …

Od prózy už k básním cesta zpátky nevede, říká Viktor Špaček

Čis­tý, skrom­ný život. Tak se jme­nu­je nová sbír­ka poví­dek bás­ní­ka, výtvar­ní­ka a spi­so­va­te­le Vik­to­ra Špač­ka. Čte­ná­ře zave­de mezi všed­ní posta­vy před­sta­vu­jí­cí typy …