Jak vás napadlo o tomto tématu psát?

Pří­mo o téma­tu hle­dá­ní mě napadlo psát kvů­li para­do­xu z Pla­to­no­va dia­lo­gu Menón, pod­le kte­ré­ho je hle­dá­ní nemož­né, pro­to­že buď víme, co hle­dá­me, a tak to nemu­sí­me hle­dat, ane­bo neví­me, co hle­dá­me, a tak to ani nemů­že­me začít hle­dat. Tahle myš­len­ka mi při­šla záro­veň zají­ma­vá a těž­ko uplat­ni­tel­ná v běž­ném živo­tě, a kni­ha tak byla poku­sem vyzkou­šet, jak by tako­vý para­dox vypa­dal pří­mo v mezi­lid­ském vzta­hu. Psa­ní na mě obec­ně půso­bi­lo jako hra na pře­ná­še­ní zdán­li­vě odci­ze­ných filo­zo­fic­kých myš­le­nek do sfé­ry nalé­ha­vých otá­zek, se kte­rý­mi se posta­vy musí bez­pro­střed­ně potý­kat. Všu­dypří­tom­nost figurín v našich živo­tech, pod­tr­že­ná jejich poměr­nou nevi­di­tel­nos­tí, z nich udě­la­la pří­hod­né bytos­ti pro pro­tnu­tí běž­ných ucho­pi­tel­ných zále­ži­tos­tí a abs­trakt­něj­ších úvah. 

Takže pro vás filozofické otázky nejsou odtržené od života? Zdá se mi, jako byste se tou knihou pokoušela vlastně přemostit propast mezi filozofií a životem, která třeba z mého pohledu ani neexistuje, ale někdo ji možná vnímá.

Filo­zo­fií se zabý­vám na vyso­ké ško­le a řek­la bych, že pocit pro­pas­ti mezi filo­zo­fií a živo­tem může vyvo­lat prá­vě stu­di­um a aka­de­mic­ká filo­zo­fie jako tako­vá. Mys­lím, že podob­né odci­ze­ní se dá zažít i ve ško­lách, odkud je jed­no­du­ché si spíš než obo­ha­ce­ní tře­ba daným dílem z povin­né čet­by odnést poci­ty zma­te­ní a pře­hl­ce­ní. Když jsem kni­hu psa­la, měla jsem za sebou tepr­ve prv­ní rok stu­dia filo­zo­fie a čás­teč­ně jsem se sna­ži­la pro­pra­co­vat počá­teč­ním ohro­me­ním, kte­ré ve mně vyvo­la­lo prv­ní setká­ní s ana­ly­tic­kou filo­zo­fií a její­mi čas­to pře­hna­ně půso­bí­cí­mi pří­kla­dy a pre­ciz­ní­mi argu­men­ty. Pře­kro­čit pro­past jsem se tak pokou­še­la na jed­né stra­ně oprav­du a na dru­hé stra­ně to byla hra, kte­rou jsem se sna­ži­la vypo­řá­dat s intu­i­tiv­ní absur­di­tou někte­rých pří­kla­dů ana­ly­tic­ké filozofie. 

Přístav je vaší románovou prvotinou. Proč jste se rozhodla poslat rukopis do nakladatelství Host?

Ruko­pis jsem se roz­hod­la poslat do nakla­da­tel­ství Host díky jeho osob­něj­ší­mu pří­stu­pu ke kni­hám a zamě­ře­ní na čes­ké auto­ry. Zvlášť prvo­ti­nu mi při­šlo důle­ži­té poslat do nakla­da­tel­ství, kte­ré by text pod­po­ři­lo a umož­ni­lo na něm dál pracovat. 

To je odvážné, hodně autorů prvotin se té další práce obává. Kdy je pro vás kniha dokončená?

Nejsem si jis­tá, jest­li bych to ozna­či­la za odváž­né. Text jsem napsa­la za poměr­ně krát­kou dobu po prv­ním roč­ní­ku vyso­ké ško­ly, a přes­to­že to zatím nejsou ani dva roky, při­pa­dá mi to veli­ce dáv­no. Mys­lím, že prá­vě pro­to mi při­jde o to důle­ži­těj­ší se k tex­tu vrá­tit a záro­veň o to snaz­ší škr­tat a upra­vo­vat — víc bych se asi obá­va­la kni­hu vydat bez úprav. Nevím, jest­li jde kni­hu pova­žo­vat za dokon­če­nou ve smys­lu její nej­lep­ší mož­né podo­by, ale smys­lu­pl­ným mil­ní­kem by pro mě nej­spíš byl stav, kdy v kni­ze zůsta­ne to, co fun­gu­je a co zachy­cu­je urči­tý oka­mžik života. 

Rukopis vaší knihy se původně jmenoval Bílý šum a název se měnil v podstatě na poslední chvíli kvůli tomu, že stejnojmenná kniha už existuje. Já si ale spojení bílý šum schválně dohledal na internetu a zjistil jsem, že je to fyzikální jev, signál, který by měl teoreticky obsahovat všechny frekvence. Je to nějaká podprahová podstata příběhu?

Při­jde mi, že ten­to jev fun­gu­je v kni­ze na něko­li­ka úrov­ních. Jako zvuk, kte­rý má být uklid­ňu­jí­cí a záro­veň na mno­hé půso­bí až zne­po­ko­ju­jí­cím nebo stís­ňu­jí­cím dojmem. Navíc se hodí k pro­stře­dí kavár­ny, kde není dovo­le­no mlu­vit a kde se všech­no vytrá­cí do poměr­ně kon­krét­ní­ho zvu­ku moř­ské­ho šumu. Pro­to­že by měl obsa­ho­vat všech­ny frek­ven­ce, bílý šum může být záro­veň zvu­kem a jeho nepří­tom­nos­tí, a tak zrca­dlí moti­vy ticha a dis­ku­se, jež se týka­jí postav v kni­ze a jejich vzta­hů. Svět figurín, kte­ré jsou si jis­té bez­mez­nou prav­dou svých morál­ních pře­svěd­če­ní, před­sta­vu­je dal­ší podo­bu bílé­ho šumu — neměn­né­ho prou­du slov, kte­ré svou nezpo­chyb­ni­tel­nos­tí splý­va­jí do nesro­zu­mi­tel­ných obrysů.