Od roku 2020 vydá­vá­me edič­ní řadu Kli­max, kte­rá se sna­ží ucho­pit a dosta­teč­ně vysvět­lit envi­ron­men­tál­ní téma­ta. Za šes­ti pře­kla­do­vý­mi i původ­ní­mi kni­ha­mi sto­jí dvo­ji­ce, jíž budouc­nost lid­stva a pla­ne­ty roz­hod­ně není lhos­tej­ná. Pro Rad­ka Ště­pán­ka je nato­lik důle­ži­tá, že se sta­la nápl­ní jeho stu­dia. V sou­čas­né době se kro­mě edi­ce Kli­max věnu­je pře­de­vším komu­ni­ka­ci s čes­ký­mi auto­ry a jejich pro­pa­ga­ci v médi­ích. Zde­něk Stas­zek jako žán­ro­vý redak­tor při­ná­ší do vašich kniho­ven fak­ta z růz­ných vědec­kých zákou­tí. Je také redak­to­rem lite­rár­ní­ho měsíč­ní­ku Host.

První knížka v edici Klimax vyšla v roce 2020. Co bylo hlavním důvodem jejího vydání?

Z.S. Mys­lím, že důvo­dy byly dva. Jed­nak pří­tom­nost a samot­ná exis­ten­ce kli­ma­tic­ké kri­ze, kte­rou od pře­lo­mo­vé zprá­vy IPCC z roku 2018 už nemů­že igno­ro­vat snad nikdo pří­čet­ný na pla­ne­tě. A s tím sou­vi­sí důvod dru­hý — o téma­tu envi­ron­men­tál­ních pro­blé­mů čes­ky nikdy nic sys­te­ma­tic­ky nevy­chá­ze­lo. Zájem­ci, odbor­ní­ci a akti­vis­té sice vědě­li o kníž­kách, kte­ré vyšly v malém nakla­da­tel­ství tady nebo v uni­ver­zit­ní pro­duk­ci jin­de, nicmé­ně pro laic­ké čte­nář­stvo žád­ná vel­ká nabíd­ka mys­lím nee­xis­to­va­la. To bylo v situ­a­ci, kdy se z envi­ron­men­tál­ní kri­ze stal glo­bál­ní pro­blém čís­lo jed­na, při­nejmen­ším zará­že­jí­cí. Navíc i prů­zkumy veřej­né­ho míně­ní uka­zo­va­ly, že čes­ká veřej­nost není k pro­ble­ma­ti­ce lhos­tej­ná — na žeb­říč­ku poli­tic­kých pri­o­rit se kli­ma a ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí obje­vu­jí poměr­ně pra­vi­del­ně. Nápad nabíd­nout čes­ké­mu laic­ké­mu čte­ná­ři popu­lár­ně-nauč­nou envi­ron­men­tál­ní řadu se tak nabí­zel doce­la při­ro­ze­ně. Navíc máme já i Radek vzdě­lá­ní ze soci­ál­ních věd a při­ro­ze­ně k těm­to téma­tům tíh­ne­me, mož­ná se Kli­ma­xu neda­lo vyhnout od počátku.

Zde­něk Stas­zek Foto: @ Lucie Zajíčková

R.Š. I od svých uči­te­lů z Kated­ry envi­ron­men­tál­ních stu­dií na brněn­ské FSS jsem věděl, že v minu­los­ti už se poku­sy o udr­že­ní tako­vé edi­ce obje­vi­ly, nikdy ale nevy­dr­že­la dlou­ho. A tak sice kni­hy o podob­né tema­ti­ce vychá­ze­ly, bylo to však dost nepře­hled­né a v růz­ných nakla­da­tel­stvích. Jsem rád, že Kli­max už něja­kou základ­nu má a že se nám poda­ři­lo edi­ci vdech­nout život. Co mě ale sku­teč­ně trá­pí je nedo­sta­tek tex­tů pří­mo z čes­ké­ho prostředí. 

Z mého pohledu edice poukazuje na to, jak je téma životního prostředí komplexní. Existuje klíč, podle kterého texty vybíráte?

S.Z. Sna­ží­me se o to, aby sklad­ba knih v edi­ci byla pes­t­rá. Nikdo nechce číst pořád doko­la kata­stro­fic­ké scé­ná­ře, byť i to je důle­ži­té. Stej­ně důle­ži­tá je ovšem inter­pre­ta­ce těch­to scé­ná­řů a jejich domýš­le­ní ve spo­le­čen­ské a poli­tic­ké rovi­ně — něco jsou kon­ti­nu­ál­ní mete­o­ro­lo­gic­ká, hyd­ro­lo­gic­ká či oce­á­no­lo­gic­ká měře­ní, něco jiné­ho na zákla­dě těch­to dat vymo­de­lo­va­né pla­ne­tár­ní sys­témy a mož­né podo­by jejich vývo­je, něco dal­ší­ho zase podo­ba poli­tic­ké, eko­no­mic­ké a spo­le­čen­ské reak­ce na tyto mode­ly. Mož­ná nej­vět­ším pro­blé­mem envi­ron­men­tál­ní kri­ze je prá­vě její neu­cho­pi­tel­nost: sto­jí na obrov­ském množ­ství dat, lze ji demon­stro­vat jen poměr­ně abs­trakt­ní­mi mode­ly, a pokud ji zvlád­ne­me zkro­tit, tak bude vše při starém. Respek­ti­ve situ­a­ce se bude hor­šit jen do urči­té zvla­da­tel­né a teo­re­tic­ky pre­di­ko­va­tel­né míry, jeli­kož otep­lo­vá­ní atmo­sfé­ry, kyse­le­ní oce­á­nů a tání ledov­ců nelze zasta­vit jen tak. Při výbě­ru knih je pro­to důle­ži­té zamě­řit se na jed­not­li­vé dimen­ze této nesmír­ně kom­plex­ní pro­ble­ma­ti­ky, napří­klad vědec­ké, his­to­ric­ké či medi­ál­ní. Kni­ha Neo­by­va­tel­ná Země od Davi­da Walla­ce-Well­se byla skvě­lým vstu­pem, pří­slo­več­ným pohle­dem do pro­pas­ti, v dal­ších kni­hách už se do ní ovšem musí­me spus­tit a zkou­mat ji blí­že. Snad se dosta­ne­me zpát­ky na povrch.
R.Š. Osob­ně si mys­lím, že jsme na ta data někdy mož­ná zamě­ře­ní až pří­liš. Z mého pohle­du je důle­ži­té a pod­stat­něj­ší ješ­tě něco jiné­ho: náš vztah ke svě­tu, jeho pro­ží­vá­ní, spo­lu­cí­tě­ní. Pro­to jsem rád, že v plá­nu už máme i vydá­ní kni­hy Davi­da Abra­ma Beco­ming Ani­mal (Stá­vat se zví­ře­tem); že neo­po­mí­jí­me ani jiné aspek­ty pro­blé­mu, kte­ré se mož­ná neda­jí měřit, ale jsou všu­dypří­tom­né. Jak ze sebe udě­lat živou bytost v živém svě­tě? To je pod­le mě klí­čo­vá otáz­ka ve spo­leč­nos­ti zahl­ce­né a zot­ro­če­né tech­no­lo­gi­e­mi. A s otáz­kou kli­ma­tic­ké změ­ny, niče­ním bio­di­ver­zi­ty a dal­ší­mi téma­ty, kte­rým se v Kli­ma­xu věnu­je­me, úzce souvisí. 

Myslíte si, že vybrané tituly postrčí čtenáře k tomu, aby o svém životním stylu přemýšleli?

Z.S. Jest­li se na něčem všich­ni rele­vant­ní auto­ři a autor­ky shod­nou, pak na sku­teč­nos­ti, že na život­ním sty­lu a indi­vi­du­ál­ní odpo­věd­nos­ti v kon­tex­tu kli­ma­tic­ké kri­ze a šes­té­ho maso­vé­ho vymí­rá­ní vůbec nezá­le­ží. Je jed­no, kolik si člo­věk odpus­tí výle­tů a spo­třeb­ní­ho zbo­ží, když jeho stát dál pod­po­ru­je ener­ge­ti­ku posta­ve­nou na spa­lo­vá­ní uhlí, fosil­ní prů­my­sl a vodo­hos­po­dář­ství řídí mind­se­tem z pade­sá­tých let. Pokud můžu mít s ohle­dem na naše kni­hy něja­ké — blá­ho­vé — přá­ní, pak aby čte­ná­ři více pře­mýš­le­li niko­liv o svých indi­vi­du­ál­ních život­ních sty­lech, ale o poli­tic­kých vol­bách, kolek­tiv­ních roz­hod­nu­tích a občan­ských akcích. Pla­ne­tár­ní kri­zi vyře­ší pla­ne­tár­ní akce, ne váhá­ní u řezníka.
R.Š. Tos řekl hez­ky, Zden­do, a já sou­hla­sím. Samo­zřej­mě, naše fun­go­vá­ní je otáz­kou naší vol­by, ale jen do jis­té míry. Důle­ži­té je obo­jí: sna­ha jed­not­liv­ce i pod­po­ra stá­tů, stát­ních sesku­pe­ní i širo­ká koo­pe­ra­ce úpl­ně všech. 

Radek Ště­pá­nek

První vydanou knihou v edici byla Neobyvatelná země od amerického novináře Wallace-Wellse, který přiznává, že ve svých predikcích může přehánět. Neměli jste obavy, že tímto výběrem čtenáře od dalších titulů odradíte?

Z.S. Na pod­zim vyjde kníž­ka Nová kli­ma­tic­ká vál­ka od Micha­e­la E. Man­na, kte­rý s Walla­ce-Well­sem pole­mi­zu­je a má jej za apo­ka­lyp­ti­ka, jehož sou­hr­ny všech­ny ako­rát tak para­ly­zu­jí. Nechce­me čte­ná­řům před­sta­vit jen jeden pohled na věc, ale kom­plex­ní pole, v němž se ode­hrá­va­jí vše­mož­né dis­ku­se o ubý­vá­ní bio­di­ver­zi­ty nebo kli­ma­tic­ké kri­zi a kte­ré jed­no­du­še nejde redu­ko­vat na jedi­nou kni­hu, věd­ce nebo snad tezi. Samo­zřej­mě s tím limi­tem, že všech­ny naše kni­hy vychá­ze­jí z respek­to­va­né­ho vědec­ké­ho pozná­ní a liší se pou­ze v jeho poli­tic­ké inter­pre­ta­ci. Nicmé­ně zpět k otáz­ce: dou­fám, že podob­né titu­ly niko­ho od niče­ho neod­ra­dí a nao­pak budou moti­va­cí k dal­ší­mu sle­do­vá­ní spo­le­čen­ské­ho a poli­tic­ké­ho dění. Nako­nec, pokud bychom tako­vé oba­vy měli, nemoh­la by nikdy vyjít žád­ná k sou­čas­nos­ti kri­tic­ká kniha.
R.Š. Samo­zřej­mě je to koli­krát děsi­vé čte­ní. Ale děsi­vé je teď kolem nás kde­co, a pokud si to nepři­zná­me, jsme ztra­ce­ni. Kli­max má pomo­ci lidem lépe se v těch­to otáz­kách ori­en­to­vat, ale i to je ces­ta: jed­na kni­ha nějak komu­ni­ku­je s tou dal­ší a dal­ší, vzni­ká síť infor­ma­cí. Ty pro­blémy jsou tak kom­plex­ní, že se neda­jí do jed­né kni­hy shr­nout. Jsem rád, že se nám daří při­po­mí­nat i minu­lost, napří­klad Natha­niel Rich v kni­ze Jak ztra­tit Zemi při­po­mí­ná, že škod­li­vost spa­lo­vá­ní fosil­ních paliv byla zná­má už dáv­no před­tím, než se o tom zača­lo mlu­vit u nás. Z těch omy­lů se snad také může­me pou­čit — a příš­tě se roz­hod­nout lépe. 

Která kniha z edice Klimax je pro vás nejdůležitější? A ze které vám nejvíc utkvělo v paměti její poselství?

Z.S. Nej­dů­le­ži­těj­ší je pro mě prav­dě­po­dob­ně Tiché jaro od Rachel Car­so­no­vé. Je to sice omše­lá frá­ze, ale vydá­ním této kni­hy se oprav­du spla­til urči­tý dluh: jde o napros­tou kla­si­ku, pod­le mno­hých samot­ný počá­tek envi­ron­men­tál­ní­ho hnu­tí, původ­ně vyšla v roce 1962. Tiché jaro samo­zřej­mě sta­či­lo ve spous­tě ohle­dů za těch šede­sát roků zestár­nout, mno­hé z pro­blé­mů, o nichž Car­so­no­vá píše, se poda­ři­lo vyře­šit, o řadě jiných ješ­tě ani nemoh­la tušit. Záro­veň kni­ha zůstá­vá jas­no­zři­vá, a někdy dokon­ce revo­luč­ní ve své schop­nos­ti nahlí­žet pří­ro­du jako jeden kom­plex­ní, fas­ci­nu­jí­cí a pro­po­je­ný sys­tém, kte­rý pros­tě nikdy nelze redu­ko­vat na pros­tý „zdroj“ nebo umě­le navy­šo­vat jeho „pro­duk­ti­vi­tu“ a čekat, že se zása­hy nepro­je­ví někde jin­de. Zkrát­ka, Tiché jaro i po toli­ka letech tří­bí lid­skou ima­gi­na­ci a cit­li­vost ohled­ně život­ní­ho pro­stře­dí a planety.
R.Š. Pro mě to bude ten David Abram. I když to urči­tě nebu­de jed­no­du­ché čtení. 

Čtenář se seznámí s příčinami a důsledky oteplování, znečištěné půdy a vody nebo třeba s problémem, jak dostat ochranu životního prostředí do veřejné debaty. Edici Klimax zároveň doplňuje kniha rozhovorů Viktorie Hanišové, v nichž poznáváme spoustu inspirativních lidí, kteří díky svému přesvědčení a odhodlání vysílají poselství, že udržitelnost není jen prázdným pojmem. Plánujete v budoucnu přidat víc podobných titulů?

Z.S. Ano, jak už jsem zmi­ňo­val, jde nám o pes­t­rost — nako­nec i z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka, jinak by se nám úzce vyme­ze­ná edi­ce vel­mi rych­le vyčer­pa­la. Urči­tě bychom pro­to rádi pro­du­ko­va­li více původ­ních čes­kých titu­lů, plá­nu­je­me kni­hy z oblas­ti eko­no­mie nebo filo­zo­fie, časem snad i urba­nis­mu či architektury.
R.Š. Jde nám i o to, abychom nepů­so­bi­li v těch zápla­vách dat pří­liš pesi­mis­tic­ky. Kaž­dý pro­blém je záro­veň pří­le­ži­tos­tí ke změ­ně, kaž­dý konec je začát­kem. Mys­lím, že i to by mělo být něja­ké pod­pra­ho­vé mot­to celé edice. 

Na které novinky se čtenáři mohou těšit?

Z.S. Kro­mě zmí­ně­né Nové kli­ma­tic­ké vál­ky od Micha­e­la E. Man­na máme už pře­lo­že­ny dal­ší dva, odvá­žím se říct kul­tov­ní titu­ly. Jed­nak jde o Tím se všech­no mění (This Chan­ges Eve­ry­thing) od Nao­mi Klei­no­vé, vliv­nou kri­ti­ku kapi­ta­lis­mu dlou­ho­do­bě a vědo­mě posta­ve­né­ho na pře­kra­čo­vá­ní pla­ne­tár­ních limi­tů. A pak o kni­hu Stá­vat se zví­ře­tem (Beco­ming Ani­mal) od filo­zo­fa Davi­da Abra­ma, medi­ta­ci nad samot­nou pova­hou vzta­hu člo­vě­ka a pří­ro­dy, o tom, co zna­me­ná pro­ží­vat svět kolem sebe i sebe samot­né­ho a jak by pro­mě­na těch­to per­spek­tiv moh­la napo­mo­ci pro­mě­ně celé­ho života.

Myslíte si, že vydávání knih s tématy negativního vlivu člověka na životní prostředí jednoho dne ztratí smysl? Dokážeme jako společnost vůbec zpracovat tolik informací najednou?

Z.S. Já v to doufám!
R.Š. Nadě­je umí­rá poslední.