„Možná největším problémem environmentální krize je její neuchopitelnost“

Brz­ké léto, krát­ká zima a pří­va­lo­vé deš­tě jsou jevy, kte­ré se stá­va­jí sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Co je jejich pří­či­nou a kam až to všech­no může vést? Máme ješ­tě šanci …

Příběh Tchaj-wanu

Jsou spi­so­va­te­lé, kte­ří zůstá­va­jí věr­ní své­mu domá­cí­mu pro­stře­dí. Inspi­ra­cí je jim vlast, v cen­t­ru jejich pozor­nos­ti jsou domá­cí reá­lie a his­to­rie. Pro mno­hé je však …

Už z povídání o Podlasí jsem věděla, že mě tam cosi přitahuje.

Slo­ven­ská sce­nárist­ka a pro­za­ič­ka Ale­na Sabucho­vá zau­ja­la v roce 2019 svým romá­nem i nejen slo­ven­skou lite­rár­ní obec, ale i tu čte­nář­skou. Pří­běh dvou kamarádek …

Pohledy na centrum periferie

V posled­ních letech se pul­ty čes­kých i slo­ven­ských knih­ku­pec­tví plní díly domá­cích auto­rek. Téma­ta, kte­rá sou­čas­né spi­so­va­tel­ky ve svých kni­hách zpra­co­vá­va­jí, jsou …