Radka Denemarková sbírá jeden zahraniční úspěch za druhým

Uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, jež za svou tvor­bu obdr­že­la rekord­ní čty­ři Mag­ne­sie Lite­ry a jejíž kni­hy vychá­ze­jí ve více než dva­ce­ti jazy­cích, lite­rár­ní historička, …

Vrány Petry Dvořákové bodují v Polsku

V Pol­sku se o tom mlu­ví jako o nebý­va­lém úspě­chu a feno­me­nál­ním obje­vu z Čes­ka. Spi­so­va­tel­ka Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se sta­la best­selle­rist­kou na vel­kém pol­ském kniž­ním trhu …

Dvě šance na Magnesii Literu 2024

Orga­ni­zá­to­ři Mag­ne­sie Lite­ry uve­řej­ni­li po lon­g­lis­tu ( šir­ší nomi­na­ce s osmi titu­ly z Hos­ta) seznam finál­ních nomi­na­cí — tra­dič­ní tro­ji­ce knih v jednotlivých …

Na longlistu Magnesie Litery je osm knih z Hosta

Letoš­ní roč­ník kniž­ních cen Mag­ne­sia Lite­ra při­ná­ší hned něko­lik novi­nek. Jed­nou z nich je i změ­na v tak­zva­ném lon­g­lis­tu, kte­rý loni zahr­no­val jak nomi­no­va­né knihy, …

Alena Mornštajnová získala Český bestseller v kategorii Cena čtenářů

V pátek 1. břez­na 2024 pro­běh­lo v ost­rav­ském Domě kni­hy KNI­HCEN­T­RUM slav­nost­ní vyhlá­še­ní pět­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké­ho best­selle­ru, jenž tra­dič­ně oceňuje …

Díky nulové DPH jsme zlevnili více než 100 titulů

Zave­de­ní nulo­vé DPH nám umož­ni­lo zlev­nit někte­ré star­ší titu­ly, novin­ky budou dostup­něj­ší a záro­veň může­me důstoj­ně odmě­nit všech­ny, kte­ří kni­hy pro­vá­ze­jí na cestě …

Ediční plán jaro 2024

Na jaro si ješ­tě chví­li počká­me, ovšem na jar­ní edič­ní plán nakla­da­tel­ství Host už čekat nemu­sí­te — sdí­lí­me ho s vámi tady a teď! Lis­tuj­te, vybí­rej­te své favo­ri­ty a …

Výkladový slovník Olgy Stehlíkové ukrývá krásný svět vzpomínek a asociací. Potěší děti i jejich dospělé.

Jazy­ko­vá pří­ruč­ka? Sbír­ka mini­ma­lis­tic­ké poezie? Výtvar­ná pub­li­ka­ce? V nové kníž­ce Olgy Steh­lí­ko­vé Výkla­do­vý slov­ník je od vše­ho kou­sek. A k tomu si ješ­tě čtenáři …

Století na vlnách — fiktivní příběh, který jde proti proudu času

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá — spi­so­va­tel­ka, nakla­da­tel­ka, pře­kla­da­tel­ka a ředi­tel­ka tra­dič­ní­ho (letos již tři­a­tři­cá­té­ho) Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu v Havlíč­ko­vě Brodě — …

Ediční plán podzim 2023

Řek­li jsme si, že už vás nebu­de­me déle napí­nat a koneč­ně vám pro­zra­dí­me, kte­ré kni­hy pro vás chys­tá­me na dal­ší polo­le­tí. Tím­to pouš­tí­me do svě­ta pod­zim­ní edič­ní plán …

Oblíbená letní slevová akce na paperbacky je zpět!

Doká­že­te si před­sta­vit léto bez kníž­ky? Pokud ne a na vašem noč­ním stol­ku, v kuf­ru, kros­ně či batůž­ku ješ­tě něja­ké to mís­to na nový pří­běh najde­te (a ono se najde …

Bianca Bellová jako první žena v historii získala evropskou EBRD Literature Prize

Pres­tiž­ní evrop­skou lite­rár­ní cenu EBRD Lite­ra­tu­re Pri­ze obdr­že­la popr­vé v his­to­rii žena, a to čes­ká autor­ka Bian­ca Bello­vá za svou kni­hu Jeze­ro. V minu­los­ti byly na …