„Nemusel jsem si nic vymýšlet, je to čirá psí biografie,“ říká o knize pro děti Cesta je pes její autor

Spi­so­va­te­li Pet­ru Šestá­ko­vi vychá­ze­jí letos na pod­zim hned dvě novin­ky: romá­no­vý pam­flet pro dospě­lé Vyho­ře­ní a jeho prv­ní kni­ha pro děti Ces­ta je pes. V ní …

Vítejte ve Spížce, malí čtenáři!

Mys­lí­te si, že košík ovo­ce a zele­ni­ny sto­jí­cí na pod­la­ze spí­že nemů­že odstar­to­vat úžas­ný pohád­ko­vý pří­běh? Chy­ba láv­ky! V kni­ze naší redakč­ní kole­gy­ně Kdo spí ve …

„Důležité je, aby nebyly poznat zásahy do originálu,“ říká grafik knihy Majka na motorce

Prá­ce na kni­ze pro děti Maj­ka na motor­ce je, co se gra­fic­kých zása­hů týče, v mno­hém nároč­něj­ší, než jsme zvyklí. Gra­fik Andrej Nechaj v ní mimo jiné pře­pi­so­val části …

„V rámci trochu staromilského říkankovitého úzu můžou být pro některé čtenáře provokativní,“ říká o svých básničkách pro děti Ondřej Hrabal

Mla­dý bás­ník, mis­tr Čes­ké repub­li­ky ve slam poet­ry a orga­ni­zá­tor kul­tur­ních akcí Ondřej Hra­bal napsal svou prv­ní kni­hu pro děti Tasem­ni­ce hle­dá byt. Různorodí …

„Hádat se je přirozené,“ říká spisovatelka Ivana Janišová o své knize Lela a Kika se hádají

Dět­ská psy­cho­lož­ka, autor­ka něko­li­ka knih pro děti a drži­tel­ka oce­ně­ní Zla­tá stu­ha Iva­na Jani­šo­vá vydá­vá novou kníž­ku pro děti od tří let Lela a Kika se háda­jí. V …

Anatomie skandálu: Drama o přátelství, svědomí, bezohlednosti i pomstě

Dvě ženy, jeden muž. Kla­sic­ký milost­ný troj­ú­hel­ník? Ne tak doce­la. On je obvi­ně­ný ze zná­sil­ně­ní. Jed­na věří v jeho nevi­nu. Dru­há si je zlo­či­nem jis­tá. Kte­rá z nich …

Jsme na začátku jednoho z největších přeskupení důvěry v historii

Oxford­ská aka­de­mič­ka a odbor­ni­ce na to, jak spo­lu­prá­ce a důvě­ra umož­ně­né digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi mění způ­sob naše­ho živo­ta, Rachel Bot­sma­no­vá otáz­ka­mi spo­je­ný­mi s …

Genderové role jsou absolutní nesmysl. „Protože jsi děvče,“ to není žádný důvod

Best­selle­ro­vá nige­rij­ská spi­so­va­tel­ka Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá o sobě říká, že je „šťast­ná afric­ká femi­nist­ka, kte­rá nemá aver­zi k mužům, ale lesk na rty a vysoké …

Jak jsme našli českou Lisbeth

Jsou to dva roky, co vyšla Dív­ka v pavou­čí síti a s ní i celé Milé­ni­um v nové gra­fic­ké podo­bě. Když změ­ní­te obál­ky u tak oblí­be­né série, musí­te být při­pra­ve­ni na to, …

Letos vyjdou dvě knihy Fredrika Backmana

Máme skvě­lou zprá­vu pro všech­ny milov­ní­ky Ove­ho, prá­vě jsme kou­pi­li prá­va na dal­ší kni­hy Fredri­ka Backmana!

Blogerský sraz v Hostu potřetí

Nej­už­ší tým spo­lu­pra­cov­ní­ků z řad blo­ge­rů navští­vil nakla­da­tel­ství. Cel­ko­vě tře­tí sraz, ten­to­krát popr­vé v pro­sto­rách nové redak­ce, se nesl v duchu rozlučky/​vítačky …