Tipy na letní čtení? Naši redaktoři mají pro každého něco

Jest­li ješ­tě neví­te, co bude­te letos v létě číst, po pro­hléd­nu­tí tipů od našich redak­to­rů bude­te mít jas­no. Před­sta­vu­je­me vám deset růz­no­ro­dých knih v osmi žánrech. …

Zlatá stuha 2024: rekordní počet nominací a zisk ceny za nakladatelský počin

Sedm knih, osm nomi­na­cí a dvě Zla­té stu­hy, tako­vá je naše bilan­ce v letoš­ním roč­ní­ku vyhla­šo­vá­ní cen za nej­lep­ší kni­hy pro děti a mlá­dež. Napo­sle­dy jsme zís­ka­li dvě …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Dermauw

Peču­je o ty nej­dů­le­ži­těj­ší — naše auto­ry. Roč­ně zor­ga­ni­zu­je desít­ky akcí a tou pomy­sl­nou třeš­nič­kou na dor­tu je pří­pra­va fes­ti­va­lu Čes­ká vlna. Mode­ru­je bese­dy a má …

Autorka podcastu Host mezi řádky: Překvapilo mě, kolik práce dá natočit jeden jediný díl

Před Váno­ci jsme zve­řej­ni­li prv­ní epi­zo­du pěti­díl­né série hos­tov­ské­ho pod­cas­tu Host mezi řád­ky. Kde se vzal nápad nato­čit pod­cast? Proč by si ho čte­ná­ři měli …

„Dětské knížky Petry Soukupové nečtete, ty spoluprožíváte,“ říká redaktorka

Za dět­ský­mi kni­ha­mi Pet­ry Sou­ku­po­vé sto­jí redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež Eva Sed­láč­ko­vá. V roz­ho­vo­ru nejen nad novin­kou Div­né děti a smut­ná kočka …

„Nemusel jsem si nic vymýšlet, je to čirá psí biografie,“ říká o knize pro děti Cesta je pes její autor

Spi­so­va­te­li Pet­ru Šestá­ko­vi vychá­ze­jí letos na pod­zim hned dvě novin­ky: romá­no­vý pam­flet pro dospě­lé Vyho­ře­ní a jeho prv­ní kni­ha pro děti Ces­ta je pes. V ní …

Vítejte ve Spížce, malí čtenáři!

Mys­lí­te si, že košík ovo­ce a zele­ni­ny sto­jí­cí na pod­la­ze spí­že nemů­že odstar­to­vat úžas­ný pohád­ko­vý pří­běh? Chy­ba láv­ky! V kni­ze naší redakč­ní kole­gy­ně Kdo spí ve …

„Důležité je, aby nebyly poznat zásahy do originálu,“ říká grafik knihy Majka na motorce

Prá­ce na kni­ze pro děti Maj­ka na motor­ce je, co se gra­fic­kých zása­hů týče, v mno­hém nároč­něj­ší, než jsme zvyklí. Gra­fik Andrej Nechaj v ní mimo jiné pře­pi­so­val části …

„V rámci trochu staromilského říkankovitého úzu můžou být pro některé čtenáře provokativní,“ říká o svých básničkách pro děti Ondřej Hrabal

Mla­dý bás­ník, mis­tr Čes­ké repub­li­ky ve slam poet­ry a orga­ni­zá­tor kul­tur­ních akcí Ondřej Hra­bal napsal svou prv­ní kni­hu pro děti Tasem­ni­ce hle­dá byt. Různorodí …

„Hádat se je přirozené,“ říká spisovatelka Ivana Janišová o své knize Lela a Kika se hádají

Dět­ská psy­cho­lož­ka, autor­ka něko­li­ka knih pro děti a drži­tel­ka oce­ně­ní Zla­tá stu­ha Iva­na Jani­šo­vá vydá­vá novou kníž­ku pro děti od tří let Lela a Kika se háda­jí. V …

Anatomie skandálu: Drama o přátelství, svědomí, bezohlednosti i pomstě

Dvě ženy, jeden muž. Kla­sic­ký milost­ný troj­ú­hel­ník? Ne tak doce­la. On je obvi­ně­ný ze zná­sil­ně­ní. Jed­na věří v jeho nevi­nu. Dru­há si je zlo­či­nem jis­tá. Kte­rá z nich …

Jsme na začátku jednoho z největších přeskupení důvěry v historii

Oxford­ská aka­de­mič­ka a odbor­ni­ce na to, jak spo­lu­prá­ce a důvě­ra umož­ně­né digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi mění způ­sob naše­ho živo­ta, Rachel Bot­sma­no­vá otáz­ka­mi spo­je­ný­mi s …