REDAKCE POD POKLIČKOU: Eva Sládková

Se začát­kem prázd­nin pokra­ču­je­me v před­sta­vo­vá­ní kole­gyň a kole­gů z nakla­da­tel­ství Host. Ten­to­krá­te do hor­ké­ho křes­la (chtě­lo by se napsat „hor­ské­ho sed­la“) usedla …

Rajčaťáci a Banáni nejkrásnější českou knihou roku 2023 pro děti a mládež!

Dne 12. červ­na 2024 pro­běh­lo vyhlá­še­ní vítězů Nej­krás­něj­ších čes­kých knih roku 2023 (NČKR). O oce­ně­ní v sou­tě­ži o nej­lep­ší čes­ký design se uchá­ze­ly tři titu­ly z …

Tropické noci — psychothriller ze slunné Moravy

Poklid­ná morav­ská ves­ni­ce se pro­bou­zí do líné let­ní sobo­ty. Vzdu­chem se nese vrče­ní sou­se­do­vy sekač­ky, tou­la­vý pes hle­dá úkryt před spa­lu­jí­cí­mi paprsky, pří­pra­vy na …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Nejedlá

Zní vám prá­ce redak­to­ra dět­ské lite­ra­tu­ry jako pohád­ka? Celý den si jen čte­te, pro­hlí­ží­te si obráz­ky, sní­te… Nebo ne? Nejen o nápl­ni této pozi­ce, ale také o lás­ce k …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Martin Stöhr

„Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky…“ říká v roz­ho­vo­ru art direc­tor Hos­ta Mar­tin Stöhr, kte­rý bdí nad …

S Petrou Dvořákovou o Pláňatech — románu zachycujícím svět, jak ho někteří nepamatují

Pocuk­ro­va­ný chléb v mlé­ce, pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy, pro­to­že v obcho­dech člo­věk nic nese­že­ne. Frustra­ce z nedostatku …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Pěnčíková

„V redak­ci mám tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech, ale moc mě baví,“ říká Len­ka Pěn­čí­ko­vá, naše milá účet­ní. V srp­no­vém vydá­ní naše­ho pra­vi­del­né­ho seri­á­lu se mimo jiné …

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? Pak se může­te rado­vat — v čes­kých knih­ku­pec­tvích nově najde­te také jeho román …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Simona Barešová

Jmé­no Simo­na Bare­šo­vá jste už nej­spíš zazna­me­na­li. Napo­sle­dy tře­ba v dopo­ru­če­ních redak­to­rů Co číst na dovo­le­né? Simo­na je redak­tor­kou naší vlaj­ko­vé lodi — české …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavlína Prokůpková

Sna­ží se o to, aby se vám do rukou dosta­la kni­ha, jejíž čet­ba bude ničím neru­še­nou pro­cház­kou růžo­vým sadem, přes­to je její prá­ce tak tro­chu nevi­di­tel­ná. Seznam­te se …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Jakub Šilhavík

Je tu květ­no­vý díl naše­ho seri­á­lu, v němž vám před­sta­vu­je­me kole­gy z nakla­da­tel­ství Host, a s ním roz­ho­vor s Jaku­bem Šilha­ví­kem, kte­rý milu­je kni­hy z Hos­ta a ví, jak …