REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Nejedlá

Zní vám prá­ce redak­to­ra dět­ské lite­ra­tu­ry jako pohád­ka? Celý den si jen čte­te, pro­hlí­ží­te si obráz­ky, sní­te… Nebo ne? Nejen o nápl­ni této pozi­ce, ale také o lás­ce k …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Martin Stöhr

„Když jsou ver­še pove­de­né, přes­ně­ji, když se mi líbí, pře­stá­va­jí mi bli­kat výstraž­né kon­t­rol­ky…“ říká v roz­ho­vo­ru art direc­tor Hos­ta Mar­tin Stöhr, kte­rý bdí nad …

S Petrou Dvořákovou o Pláňatech — románu zachycujícím svět, jak ho někteří nepamatují

Pocuk­ro­va­ný chléb v mlé­ce, pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy, pro­to­že v obcho­dech člo­věk nic nese­že­ne. Frustra­ce z nedostatku …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Vojtěch Nemčok Březík

„V pod­sta­tě nemůžu říct ne na nic, s čím se na mě kdo­ko­liv vyta­sí,“ říká pro­jek­to­vý koor­di­ná­tor Voj­ta v roz­ho­vo­ru, kte­rý se točí nejen kolem jeho prá­ce v Hostu. …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Pěnčíková

„V redak­ci mám tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech, ale moc mě baví,“ říká Len­ka Pěn­čí­ko­vá, naše milá účet­ní. V srp­no­vém vydá­ní naše­ho pra­vi­del­né­ho seri­á­lu se mimo jiné …

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? Pak se může­te rado­vat — v čes­kých knih­ku­pec­tvích nově najde­te také jeho román …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Simona Barešová

Jmé­no Simo­na Bare­šo­vá jste už nej­spíš zazna­me­na­li. Napo­sle­dy tře­ba v dopo­ru­če­ních redak­to­rů Co číst na dovo­le­né? Simo­na je redak­tor­kou naší vlaj­ko­vé lodi — české …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavlína Prokůpková

Sna­ží se o to, aby se vám do rukou dosta­la kni­ha, jejíž čet­ba bude ničím neru­še­nou pro­cház­kou růžo­vým sadem, přes­to je její prá­ce tak tro­chu nevi­di­tel­ná. Seznam­te se …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Jakub Šilhavík

Je tu květ­no­vý díl naše­ho seri­á­lu, v němž vám před­sta­vu­je­me kole­gy z nakla­da­tel­ství Host, a s ním roz­ho­vor s Jaku­bem Šilha­ví­kem, kte­rý milu­je kni­hy z Hos­ta a ví, jak …

Potkejme se na Dni dětí v Tržnici!

Tým z nakla­da­tel­ství Host se chys­tá na Den dětí v Trž­ni­ci, kte­rý se usku­teč­ní 1. 6. 2023 od 11.00 do 18.00 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci v Hale 13 a oko­lí. Na našem stánku …

Máme za sebou mimořádně úspěšný ročník Světa knihy

Ve dnech 11. až 14. květ­na 2023 jsme se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Pra­ha. Letoš­ní 28. roč­ník, na kte­rý zavítalo …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Dana Blatná

Zají­má vás, jak se kníž­ka čes­ké­ho spi­so­va­te­le dosta­ne do rukou zahra­nič­ní­ho nakla­da­te­le, ve kte­rých zemích je o naši lite­ra­tu­ru nej­vět­ší zájem a kte­ří auto­ři z Hosta …