REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Hernandezová

„Vím, co je spo­jov­ník (hlav­ně to, že to není pomlč­ka!), a nebo­jím se ho pou­žít,“ říká Pav­la Her­nan­dez­o­vá, kte­rá v Hos­tu sází — niko­li cibu­li, nýbrž knížky.

Vychází Tajný život domorodců, hořkosladký román o životní únavě i zoufalé touze udržet se naživu — pokud možno šťastný

S rados­tí vám před­sta­vu­je­me nové­ho čes­ké­ho auto­ra Jana Khol­la, kte­rý napsal čti­vou kni­hu o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho štěs­tí — „muš­ky jenom zla­té“. V násle­du­jí­cím rozhovoru …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Zdeněk Staszek

Zde­něk Stas­zek je po Kat­ce Šar­dic­ké dru­hým redak­to­rem z Hos­ta, kte­rý use­dl do hor­ké­ho křes­la série Redak­ce pod poklič­kou. Zatím­co Kat­ka má na sta­ros­ti young adult, …

Fotoreport: akce v roce 2022

Naše prá­ce není jen o vydá­vá­ní knih, ale také o setká­vá­ní s vámi čte­ná­ři nad naši­mi kni­ha­mi v rám­ci kniž­ních křtů, besed a kniž­ních veletrhů. Rok 2022 k nám byl z …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Tomáš Reichel

Od srp­na jsme vám pro­střed­nic­tvím krát­kých roz­ho­vo­rů před­sta­vi­li již čty­ři čle­ny redak­ce Hos­ta. Vyptá­va­li jsme se jich na to, co je do nakla­da­tel­ství při­ved­lo, jak …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Teličková

Od srp­na toho­to roku vám jed­nou měsíč­ně při­ná­ší­me roz­ho­vo­ry s lid­mi z Hos­ta, kte­ří vás zasvě­cu­jí do tajů roz­ma­ni­té prá­ce v nakla­da­tel­ství, mlu­ví o svých knižních …

„Strašidelné příběhy mě fascinují,“ říká Iva Hadj Moussa v souvislosti s napínavým románem Havířovina

Iva Hadj Moussa, autor­ka úspěš­ných romá­nů Šali­na do sta­ni­ce tou­ha a Démon ze síd­liš­tě, vyda­la v Hos­tu tře­tí kni­hu. Haví­řo­vi­na vyprá­ví o tajem­ném domě, o němž po vsi …

Samantha Shannon — autorka kultovní fantasy série Kostičas — bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku HumbookFestu

Lite­rár­ní fes­ti­val Hum­book­Fest — svá­tek pro všech­ny nad­šen­ce young adult lite­ra­tu­ry — je za dveř­mi! V sobo­tu 26. 11. při­ví­tá praž­ské O2 Uni­ver­sum stov­ky návštěvníků, …

Vychází románový objev roku Svatava — příběh, jehož leitmotivem je hledání sebe sama.

His­to­rič­ka umě­ní Jolan­ta Tro­jak napsa­la mno­ho­vrs­tev­na­té dílo, v němž se zabý­vá téma­tem auten­ti­ci­ty a indi­vi­du­a­ce. Zpr­vu jazy­ko­vě boha­tý okul­tis­tic­ký román stří­dá v …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lenka Secká

V rám­ci našich pra­vi­del­ných roz­ho­vo­rů s lid­mi z Hos­ta jsme v říj­nu vyzpo­ví­da­li kole­gy­ni Len­ku — tem­pe­ra­ment­ní ženu, jež vám i pode­sá­té ráda vysvět­lí roz­díl mezi …

Dům pod náměstím: s Markétou Hejkalovou o staletém vypravěči jejího nového románu, o křehkosti světa i vycpané losí hlavě.

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá není v kniž­ní bran­ži žád­ným nováč­kem. Zná­mé nakla­da­tel­ce, pře­kla­da­tel­ce, ředi­tel­ce Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu v Havlíč­ko­vě Bro­dě a spisovatelce …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Kateřina Šardická

V srpnu jsme spus­ti­li onli­ne řadu roz­ho­vo­rů s lid­mi z nakla­da­tel­ství Host. Jako prv­ní vykouk­la zpod poklič­ky naší redak­ce Iva­na Motrin­co­vá. Záři­jo­vé vydá­ní jsme …