Potkejme se na Dni dětí v Tržnici!

Tým z nakla­da­tel­ství Host se chys­tá na Den dětí v Trž­ni­ci, kte­rý se usku­teč­ní 1. 6. 2023 od 11.00 do 18.00 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci v Hale 13 a oko­lí. Na našem stánku …

Máme za sebou mimořádně úspěšný ročník Světa knihy

Ve dnech 11. až 14. květ­na 2023 jsme se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Pra­ha. Letoš­ní 28. roč­ník, na kte­rý zavítalo …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Dana Blatná

Zají­má vás, jak se kníž­ka čes­ké­ho spi­so­va­te­le dosta­ne do rukou zahra­nič­ní­ho nakla­da­te­le, ve kte­rých zemích je o naši lite­ra­tu­ru nej­vět­ší zájem a kte­ří auto­ři z Hosta …

Očekávaný román Aleny Mornštajnové Les v domě je na světě

„Píšu o podo­bách zla, o těch zjev­ných i nená­pad­ných,“ pro­zra­zu­je jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých auto­rek Ale­na Morn­štaj­no­vá v roz­ho­vo­ru, v němž jsme si povídaly …

Nakladatelství Host se opět chystá na Svět knihy

Ve dnech 11. — 14. květ­na pro­běh­ne již 28. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy. A tým z nakla­da­tel­ství Host u toho nebu­de chybět! …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Lukáš Reichel & Jakub Šimanský

V břez­no­vém vydá­ní naše­ho seri­á­lu Redak­ce pod poklič­kou vám před­sta­ví­me kole­gy Luká­še a Jaku­ba, jejichž reví­rem je sklad nakla­da­tel­ství Host. Kolik kilo­me­t­rů denně …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Pavla Hernandezová

„Vím, co je spo­jov­ník (hlav­ně to, že to není pomlč­ka!), a nebo­jím se ho pou­žít,“ říká Pav­la Her­nan­dez­o­vá, kte­rá v Hos­tu sází — niko­li cibu­li, nýbrž knížky.

Vychází Tajný život domorodců, hořkosladký román o životní únavě i zoufalé touze udržet se naživu — pokud možno šťastný

S rados­tí vám před­sta­vu­je­me nové­ho čes­ké­ho auto­ra Jana Khol­la, kte­rý napsal čti­vou kni­hu o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho štěs­tí — „muš­ky jenom zla­té“. V násle­du­jí­cím rozhovoru …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Zdeněk Staszek

Zde­něk Stas­zek je po Kat­ce Šar­dic­ké dru­hým redak­to­rem z Hos­ta, kte­rý use­dl do hor­ké­ho křes­la série Redak­ce pod poklič­kou. Zatím­co Kat­ka má na sta­ros­ti young adult, …

Fotoreport: akce v roce 2022

Naše prá­ce není jen o vydá­vá­ní knih, ale také o setká­vá­ní s vámi čte­ná­ři nad naši­mi kni­ha­mi v rám­ci kniž­ních křtů, besed a kniž­ních veletrhů. Rok 2022 k nám byl z …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Tomáš Reichel

Od srp­na jsme vám pro­střed­nic­tvím krát­kých roz­ho­vo­rů před­sta­vi­li již čty­ři čle­ny redak­ce Hos­ta. Vyptá­va­li jsme se jich na to, co je do nakla­da­tel­ství při­ved­lo, jak …

REDAKCE POD POKLIČKOU: Michaela Teličková

Od srp­na toho­to roku vám jed­nou měsíč­ně při­ná­ší­me roz­ho­vo­ry s lid­mi z Hos­ta, kte­ří vás zasvě­cu­jí do tajů roz­ma­ni­té prá­ce v nakla­da­tel­ství, mlu­ví o svých knižních …