Před pár dny vám v Hostu vyšel román Tajný život domorodců. Pociťujete úlevu, že výsledek vaší práce je konečně na světě? Nebo jste spíše napjatý, co teď přijde?

Poci­ťu­ji úle­vu, že se něco uza­ví­rá a že to budu moci opus­tit. Že už se tím nebu­du muset zabý­vat a že se budu moci zabý­vat něčím novým. To je můj pri­már­ní pocit. Pří­pra­va kni­hy je radost­ný pro­ces, ale je báječ­ný i tím, že má svůj začá­tek a konec. A to si teď napl­no uvě­do­mu­ji. Román je pro mě jed­na vel­ká emo­ce a jsem rád, že se tu emo­ci poda­ři­lo vměst­nat do kon­zer­vy, tu kon­zer­vu opat­řit víč­kem a že se teď můžu věno­vat zase něja­ké jiné emo­ci. Ale napja­tý jsem samo­zřej­mě také, to bych lhal, kdy­bych tvr­dil opak. Těším se a záro­veň se děsím.

Jde o vaši prvotinu, nicméně psaní se už nějakou dobu věnujete, je to tak?

Už jako dítě jsem stá­le něco sepi­so­val, detek­tiv­ky a indi­án­ky, napo­do­bo­val jsem auto­ry, kte­ří se mi zrov­na dosta­li do ruky. Ve čtr­nác­ti letech jsem poslal pár zma­te­ných bás­ní do Svo­bod­né­ho slo­va, otisk­li je v rub­ri­ce pro mla­dé talen­ty. Potom mi v jiných novi­nách vyšla nepří­liš zda­ři­lá povíd­ka. Smě­řo­val jsem ale jinam než k lite­ra­tu­ře. Dostal jsem se k novi­na­ři­ně, kde jsem mohl také uplat­nit kre­a­ti­vi­tu, vlast­ně se celý život živím psa­ním, i když jde o úpl­ně jiný typ tex­tů. Změ­na při­šla až před pár lety, když jsem se ošk­li­vě vybou­ral na kole. Dva týd­ny jsem nemohl vstát z poste­le a měl jsem spous­tu vol­né­ho času. Hlav­ně na pře­mýš­le­ní. Teh­dy mě, mož­ná vůbec popr­vé v dospě­lém věku, napadlo, že bych mohl vytvo­řit i něco trva­lej­ší­ho než vče­rej­ší zprávu. 

Jak jste si užíval psaní románu?

Nevím, jest­li se to dá nazvat uží­vá­ním. Mys­lím, že jsem to spíš pro­ží­val. Nikdy bych tu kni­hu nena­psal tak, že bych si řekl: teď napíšu román, udě­lám si kon­struk­ci a cen­ti­me­tr po cen­ti­me­t­ru to vybu­du­ji. Takhle já nepra­cu­ji, takhle nefun­gu­ji a ani bych to neu­měl. Spíš jsem si chtěl do kni­hy odlo­žit emo­ce. Pro­ces psa­ní jako tako­vý má pro mě vel­ký význam. Mož­ná to zní nabubře­le, ale jsou to chví­le, kdy si uvě­do­mu­ji, že dělám něco, co má — aspoň pro mě osob­ně — zásad­ní smy­sl. Něco, co není zby­teč­né. Člo­věk se kaž­dý den věnu­je vel­ké­mu množ­ství podruž­nos­tí, jimiž náhod­ně vypl­ňu­je svůj čas. Pře­čte­te si novi­ny. Ote­vře­te led­nič­ku a zase ji zavře­te. Jede­te auto­bu­sem a zírá­te na lidi, s nimiž se už víc­krát nepo­tká­te. Maže­te vyří­ze­né e‑maily nebo si dává­te kafe na pum­pě. Ale psa­ní je něco jiné­ho. Může­te zasta­vit čas. Může­te se vol­ně pohy­bo­vat mezi minu­los­tí, pří­tom­nos­tí a budouc­nos­tí a dělat spous­tu úžas­ných věcí. Ale hlav­ně v kaž­dém oka­mži­ku bez­peč­ně víte, že vůbec nemr­há­te svým živo­tem. Nao­pak že s ním naklá­dá­te nej­lé­pe, jak dovedete. 

Jak jste pak prožíval následný nakladatelský proces přípravy knihy?

Byla to zají­ma­vá a cen­ná zku­še­nost. Řeši­li jsme i vel­ké množ­ství detai­lů, zdán­li­vě nepod­stat­ných, ale z hle­dis­ka cel­ku přes­to důle­ži­tých. Měl jsem pocit, jako bychom text roze­bra­li do posled­ní­ho pís­me­ne, ujis­ti­li se, že do sebe všech­no správ­ně zapa­dá, a zno­vu ho sesta­vi­li. Urči­tě to kni­hu posu­nu­lo správ­ným smě­rem. Byla to pro mě skvě­lá zpět­ná vaz­ba a taky pří­le­ži­tost něco se nau­čit. Chtěl bych nakla­da­tel­ství a všem, kte­ří se na pří­pra­vě kníž­ky podí­le­li, ješ­tě jed­nou moc poděkovat. 

Titul knihy Tajný život domorodců ve mně vyvolává představu, že budete rozkrývat nějaké tajemství. Budete?

Taj­ný život vede nejen hlav­ní hrdi­na Petr, ale i jeho žena. Mají para­lel­ní vzta­hy, záro­veň boju­jí s poci­tem opuš­tě­nos­ti a dolé­há na ně — i když zatím jen v psy­chic­ké rovi­ně — stár­nu­tí. Jed­na část jejich živo­tů je veřej­ná, ofi­ci­ál­ní. To, jak se cho­va­jí nave­nek nebo jak si mys­lí, že by se měli cho­vat. A pak je část dru­há, skry­tá, uta­je­ná. Někdy tro­chu tem­ná. Dává jim pocit svo­bo­dy, ale bohu­žel ani jed­no­mu nepři­ná­ší uspo­ko­je­ní. Tajem­ství je ukry­to i v pří­bě­hu Pet­ro­vy škol­ní lás­ky Len­ky, kte­rá před lety nevy­svět­li­tel­ně zmi­ze­la. A taj­ný je také život lidí v S’-čchuanu, kte­ré hlav­ní hrdi­na potká­vá na slu­žeb­ní ces­tě. Nero­zu­mí jejich men­ta­li­tě, a tak mu při­pa­dá, že mají tajem­ství, kte­rá nechtě­jí odha­lit. V nepo­sled­ní řadě je v Číně taj­ná i poli­cie, kte­rá na Pet­ra zpo­vzdá­lí dohlíží.

Můžete čtenářům postavu Petra přiblížit?

Petr je cito­vě vyprah­lý člo­věk, kte­rý fun­gu­je jako hou­ba. Nasá­vá ze své­ho oko­lí všech­no, co by mu moh­lo půso­bit útě­chu. Usmě­je­te se na něj a on vám ochot­ně uleh­ne k nohám. Důvod je jed­no­du­chý: při­ta­hu­jí ho ženy, ale nedo­ká­že s nimi žít v nor­mál­ním, nevy­čer­pá­va­jí­cím vzta­hu. Nero­zu­mí si s mat­kou, s man­žel­kou ani se svou dospě­lou dce­rou. Napl­ňu­je ho to hoř­kos­tí a pře­mýš­lí, kdy na své život­ní ces­tě špat­ně odbočil. 

V tomhle roz­po­lo­že­ní se ocit­ne na posvát­né hoře E‑mej-šan, jejíž nej­vyš­ší bod, Zla­tý vrcho­lek, vypa­dá, jako by se dotý­kal nebe. Míje­jí ho hlouč­ky mni­chů, ze stán­ků zní man­t­ra, lidé zapa­lu­jí von­né tyčin­ky a on je pře­kva­pe­ný, že je tam naho­ře „ruš­no i ticho záro­veň“. Cítí se najed­nou zba­ve­ný tíhy a prázd­ný. Záro­veň je i blíz­ko pocho­pe­ní, že z téhle život­ní eta­py, z toho pomy­sl­né­ho zla­té­ho vrchol­ku, vede už jen ces­ta dolů.

Mys­lím si, že by v něčem mohl čte­ná­řům při­po­mí­nat posta­vu Les­te­ra Bur­nha­ma z Ame­ric­ké krá­sy. Je una­ve­ný živo­tem, ale záro­veň se zou­fa­le tou­ží udr­žet naži­vu. A má sklo­ny k iro­nii. To ho mož­ná nako­nec zachrání… 

Petr se neustále utápí ve vzpomínkách — na dceřino dětství, na Lenku… Co pro něj tyto útěky do minulosti znamenají?

To byly oka­mži­ky, o nichž s urči­tos­tí věděl, že byly pro­ži­ty správ­ně. Že teh­dy vedl oprav­do­vý, plno­hod­not­ný život. Byl mla­dý, jeho žena krás­ná, měli malou roz­to­mi­lou dce­ru. A k tomu jez­di­li na výle­ty do pří­ro­dy. To jsou pře­ce chví­le ryzí­ho štěs­tí. Nebo před­tím stu­dent­ská lás­ka Len­ka. To bylo dal­ší pra­me­niš­tě štěs­tě­ny. A teď se pře­nes­te o čtvrt sto­le­tí dál: prá­ce, spěch, opuš­tě­nost, nepo­třeb­nost… Není divu, že má Petr nutká­ní stá­le se otá­čet zpát­ky. Jako by nechá­pal, že se svět mění, stej­ně jako se mění naše život­ní role. 

V Číně se odehrává podstatná část románu. Proč zrovna Čína?

Čín­ské kuli­sy mi nabíd­la osob­ní zku­še­nost. Před pár lety jsem byl na pra­cov­ní ces­tě v S’-čchuanu, na novi­nář­ské vízum. V Asii jsem byl prv­ně v živo­tě, a tak je logic­ké, že mě dost zasáh­la a pře­kva­pi­la obrov­ský­mi kon­tras­ty. Ultra­mo­der­ní měs­ta s mega­lo­man­ský­mi stav­ba­mi v těs­ném sou­sed­ství rýžo­višť a pri­mi­tiv­ních pří­byt­ků. Asi nej­víc jsem pro­pa­dl atmo­sfé­ře budd­his­tic­kých chrá­mů vyso­ko v horách. Tako­vé uklid­ňu­jí­cí a las­ka­vé atmo­sfé­ře. Poz­dě­ji mě napadlo, že by bylo dob­ré vytě­žit z té ces­ty něco nad rámec běž­né­ho zpra­vo­daj­ství. Prv­ní půl­ka kni­hy je vlast­ně i jaký­si povšech­ný ces­to­pis. Pros­tě Čína z rych­lí­ku nebo z letadla.

Čína tedy může za to, že jste tento román napsal, anebo jste v hlavě již nějakou dobu nosil témata, která jste chtěl zpracovat do knižní podoby?

Řekl bych, že se čín­ské kuli­sy i téma kni­hy dosta­vi­ly spo­leč­ně. Po návra­tu domů jsem napsal prv­ní půl­ku romá­nu, pak byla pauza a zby­tek jsem dodě­lal za pan­de­mie. Hlav­ně v době záka­zu vychá­ze­ní za hra­ni­ce okre­sů, kte­rý nesmy­sl­ně pře­ťal moje oblí­be­né běžec­ké a vycház­ko­vé tra­sy. Mož­ná jsem se taky potře­bo­val vylé­čit z těch sta­tis­tik, kte­ré jsme teh­dy v médi­ích den­ně zpra­co­vá­va­li a chr­li­li na zou­fa­lé čte­ná­ře. Asi jsem potře­bo­val dělat něco svo­bod­něj­ší­ho a trvalejšího. 

U četby jsem se dobře bavila, byť témata obsažená v knize nejsou zrovna humorná. Jde o čtení, u něhož se čtenáři pobaví?

Já dou­fám, že to zábav­né čte­ní je. Mys­lím si, že i když je nám smut­no, tak máme někdy k smí­chu vel­mi blíz­ko. Pod­vě­do­mě vyhle­dá­vá­me legrač­ní situ­a­ce, abychom se na chví­li zba­vi­li bal­va­nu, kte­rý si nese­me. Někdy nezbý­vá nic jiné­ho než se smát. Vlast­ně nás poba­ví i úpl­ná hloupost, kte­rá by za nor­mál­ních okol­nos­tí nemě­la šan­ci. Pro­to­že se bavit chce­me. Pro­to­že je to vlast­ně obrana.

Nakonec ještě prozradím, že se do vašeho medailonku nevešla informace, že ve volném čase kácíte stromy. Originální koníček! Jak jste k němu přišel?

To není ani tak koní­ček, jako spíš nut­nost. Mojí mámě pat­ří les, kte­rý není v ide­ál­ní kon­di­ci. Občas se něja­ký strom vyvrá­tí nebo uschne a je potře­ba ho pora­zit a dře­vo zpra­co­vat. Ale po kůrov­co­vé kala­mi­tě už vlast­ně není co kácet, spíš se sna­ží­me v oplo­cen­ce zane­chat něco pro budou­cí gene­ra­ce. Jinak aby nedo­šlo k myl­né před­sta­vě — vol­ný čas samo­zřej­mě netrá­vím jen s moto­ro­vou pilou, ale úpl­ně oby­čej­ně jako vět­ši­na nor­mál­ních lidí. S man­žel­kou a dět­mi vyrá­ží­me na výle­ty, s kama­rá­dy za spor­tem. A samo­zřej­mě občas rád zajdu na pivo.

Foto: archiv autora