V Hos­tu máš na sta­ros­ti redak­ci čes­ké belet­rie. Na této pozi­ci jsi ale neza­čí­na­la, že?

Vrá­tím-li se do pra­vě­ku, tak jsem se ješ­tě během stu­dií na vyso­ké ško­le hlá­si­la na pozi­ci jazy­ko­vé redak­tor­ky časo­pi­su Host. Do výbě­ro­vé­ho říze­ní se dosta­la i kole­gy­ně Peťa Nečko­vá. V Hos­tu mají rádi pře­kva­pe­ní — i když nás při­ja­li obě, tak nako­nec nere­di­go­va­la ani jed­na z nás. Peťu vza­li do mar­ke­tingo­vé­ho oddě­le­ní (teh­dy číta­jí­cí jed­no­ho celé­ho člo­vě­ka) a mě jako admi­nis­tra­tiv­ní sílu. Byla jsem pohů­nek pro všech­no, včet­ně gue­rillo­vé­ho lepe­ní pla­ká­tů Hos­tin­ců a Brněn­ské sed­mi­k­rás­ky. Postup­ně jsem dosta­la na sta­ros­ti e‑knihy, pod­po­ru pro­de­je časo­pi­su, tabul­ky, Wor­dy, ske­no­vá­ní, pří­pra­vu kávy pro hos­ty, ote­ví­rá­ní a zaví­rá­ní dve­ří a jiné.

Jak se při­ho­di­lo, že ses sta­la redak­tor­kou čes­ké beletrie?

Při­ho­di­ly se mi dvě děti. Když jsem se po mateř­ské pau­ze vrá­ti­la, Tomáš Rei­chel (ředi­tel) mi nabí­dl mís­to redak­tor­ky čes­ké beletrie.

Před tebou jsem zpo­ví­da­la dal­ší tři redak­to­ry: Kat­ku Šar­dic­kou (young adult, kri­mi), Zdeň­ka Stas­ze­ka (non-ficti­on) a taky jazy­ko­vou redak­tor­ku Pavlí­nu Pro­kůp­ko­vou. Tvá pra­cov­ní náplň se od té jejich dost liší. Nevy­bí­ráš tex­ty, kte­ré bys dopo­ru­či­la k vydá­ní, s auto­rem nevy­chy­tá­váš fak­tic­ké ani gra­ma­tic­ké chy­by. Na našem blo­gu Kavár­na se ozna­ču­ješ za paní Kon­t­ro­lo­ro­vou. Koho a co kontroluješ?

Ano, to přes­ně jsem. Kon­t­ro­lor­ka, mani­pu­lá­tor­ka a sbě­ra­tel­ka. Jsem tako­vý malý bra­tr. Sna­žím se nená­pad­ně uhá­nět své kole­gy (ale pře­de­vším sebe), kte­rých se pro­jek­ty čes­ké belet­rie týka­jí — auto­ry, redak­to­ry a gra­fi­ky —, abychom vše zvlád­li včas a finál­ní saz­ba s obál­kou se har­mo­nic­ky potka­ly a dobra­ly se šťast­né­ho kon­ce čili zamí­ři­ly do tiskárny.

Pro mě jsi tako­vá meta­re­dak­tor­ka, co ty na to?

Jo, to zní přes­ně. Máme makro­re­dak­tor­ku, tak já jsem asi mik­ro­re­dak­tor­ka nebo meta­re­dak­tor­ka (ty-víš-jaká-redak­tor­ka).

Musíš být na této pozi­ci tak tro­chu ras, ane­bo s vlíd­nos­tí nej­dál dojdeš?

Haha, já a ras. I wish. Tro­chu se s vysvět­le­ním vrá­tím k prv­ní odpo­vě­di. Když jsem se dosta­la do Hos­ta, moje kama­rád­ka mi řek­la: „To je jas­ný, že tě vza­li. Vy jste tam všich­ni tako­vý moc hodný.“

Vel­ká část tvé prá­ce je pro čte­ná­ře na prv­ní pohled nevi­di­tel­ná, ovšem řada z nich bude tvé jmé­no znát díky tipům na belet­rii a lite­rár­ním reflexím, kte­ré se pra­vi­del­ně obje­vu­jí na našich sítích nebo tře­ba v edič­ních plá­nech Hos­ta. Před­sta­vu­ji si, že psa­ní tex­tů je o fous kre­a­tiv­něj­ší než zby­tek prá­ce, kte­rou děláš…

Ano, řek­la bych že psa­ní tex­tů je nej­kre­a­tiv­něj­ší náplň mé prá­ce, pokud zrov­na nefor­mu­lu­ji smlou­vy na pod­li­cen­ce nebo nekon­t­ro­lu­ji copy­right ilu­stra­cí. To je pak tepr­ve tvo­ři­vé vzrůšo.

Je hez­ké vidět, s jakým zapá­le­ním o své prá­ci poví­dáš! Jinak ten copy­right ilu­stra­cí mě při­vá­dí k tomu, že máš na sta­ros­ti i obra­zo­vou redak­ci. To zní taky cel­kem kreativně…

Zní, viď…? V pří­pa­dě, že obál­ky či ilu­stra­ce pře­bí­rá­me z ori­gi­nál­ních titu­lů, jed­ná se o rutin­ní zále­ži­tost. Musím vyří­dit prá­va s agen­tu­ra­mi či ilu­strá­to­ry. Dob­ro­druž­ství pak nastá­vá u „naší“ tvor­by. Jakmi­le řeším prá­va na něja­kou star­ší foto­gra­fii či obrá­zek, je to tako­vá malá detek­tiv­ní prá­ce, při níž se dozvím spous­tu zají­ma­vos­tí. Tře­ba kdo je pří­buz­ný auto­ra foto­gra­fie, jest­li emi­gro­val, měl děti a podob­ně. Zkrát­ka tako­vý his­to­ric­ký Blesk z umě­lec­ké­ho pro­stře­dí. Ale nej­ra­dě­ji mám, když nám autor poskyt­ne foto­gra­fii ze své­ho archi­vu nebo když je sedm­de­sát let po smrti.

Čte­ná­ři toho­to roz­ho­vo­ru jis­tě pro­mi­nou kra­pet neko­rekt­ní­ho humo­ru… Teď mi řek­ni, kte­rá z čin­nos­tí, co máš na sta­ros­ti, tě těší nejvíc?

To se asi nedá říct. Vždy zále­ží na kon­krét­ní situ­a­ci. Nej­ra­dě­ji jsem, když prá­ce není ste­re­o­typ­ní. Něco se děje a vytvá­ří. Mám ráda inter­ak­ci a prá­ci s tex­tem. Někdy mě těší, že o náš titul pro­je­vil zájem roz­hlas a vznik­ne z něho čet­ba, kte­rou si s chu­tí poslech­nu. Ráda se setká­vám s auto­ry, kte­ří při­chá­ze­jí s novou kni­hou, nebo si ráda roz­ší­řím obzo­ry při hle­dá­ní foto­gra­fií či ilustrací.

A tabul­ky prý nesnášíš?

Máme spo­lu tako­vý ambi­va­lent­ní vztah. Mé zbyt­ky bohém­ství tabul­ka­mi opo­vr­hu­jí, ale záro­veň jsem při své cha­o­tič­nos­ti a množ­ství infor­ma­cí šťast­ná, že si můžu všech­no pozna­čit. Moje stra­te­gie s psa­ním pozná­mek na růz­né papír­ky se úpl­ně neo­svěd­či­la. Měla jsem jich na sto­le dvě stě pade­sát a na všech byly tajem­né zkrat­ky, jejichž význam jsem vět­ši­nou neroz­kó­do­va­la. Tak­že jsem vza­la tabul­ku na milost. Nejsme nej­lep­ší kámoš­ky, ale už se máme doce­la rády.

Teď je léto, pro mno­hé obdo­bí kli­du po bou­ři. Uží­váš si vol­něj­ší pra­cov­ní režim, ane­bo je tomu naopak?

Jak se to vez­me. Věcí, kte­ré „hoří“ a roz­hod­ně už měly být vče­ra hoto­vé, je méně, ale zase musím dohá­nět res­ty, kte­ré mám v pomy­sl­né slož­ce „Ješ­tě je čas“. Tak­že spíš nastá­vá obdo­bí dus­na těs­ně před dal­ší bouří.

Ani ty neu­nik­neš tipům na čet­bu. Dej jeden nebo dva či tři. Co ze své hos­tov­ské kni­hov­nič­ky dopo­ru­číš našim čte­ná­řům jako let­ní čte­ní a na kte­rou kníž­ku se v létě chys­táš ty sama?

Hmm, tip na let­ní čte­ní? Zále­ží, jest­li se chce­te u moře bát, smát, nebo mít leh­kou depre­si. Dopo­ru­ču­ji tře­ba povíd­ko­vou kni­hu Jed­no­rož­ci od Bar­bo­ry Hrí­no­vé. Přes­to­že v těch­to povíd­kách vět­ši­nou posta­vy boju­jí se svou jina­kos­tí, v kni­ze nechy­bí humor a iro­nie. Navíc je výhod­né, že se po kaž­dé povíd­ce může­te dojít vykou­pat nebo sun­dat kot­lík z ohně, aniž bys­te pře­ru­ši­li dějo­vou lin­ku. Já osob­ně mám na léto při­pra­ve­nou věž kní­žek. Těším se, že si koneč­ně pře­čtu titu­ly z Jir­ko­vy (Jiří Ště­pán: žán­ro­vý redak­tor sci-fi a fan­ta­sy; pozn. redak­ce) sek­ce, pro­to­že během roku to nestí­hám. Jir­ka umí kníž­ky ze své oblas­ti popsat tak suges­tiv­ně, že si je chci pře­číst všech­ny. Na dovo­le­nou si s sebou beru posta­po­ka­lyp­tic­kou pohád­ku pro dospě­lé Lam­pář, lodi­vod­ka a kluk z továr­ny na slzy, pro­to­že autor­ku při­rov­ná­vá k Nei­lu Gai­ma­no­vi a toho já ráda. Pak si ješ­tě zaba­lím fan­tas­tic­ký ces­to­pis Cizin­cem v Olon­drii, pro­to­že Jir­ka říkal, že si to pros­tě musím přečíst!

Ahoj, jsem Simo­na. Pochá­zím z Počá­tek. Kdy­bych se naro­di­la v šede­sá­tých letech deva­te­nác­té­ho sto­le­tí, Bře­zi­na by byl můj sou­sed. Mám dvě děti, jed­no­ho muže a žiju u Svi­ta­vy. Vystu­do­va­la jsem bohe­mis­ti­ku na FF MU. Dlou­ho jsem se živi­la uče­ním češ­ti­ny pro cizin­ce. Od chví­le, kdy jsem se dozvě­dě­la, že exis­tu­je časo­pis a nakla­da­tel­ství Host, jsem zde tou­ži­la pra­co­vat, tak­že vlast­ně žiju svůj sen. Kdo to má? Hrá­la jsem pin­čes za Sokol Líšeň, cvi­čím jógu na Kopeč­né a hra­ju volej­bal. Milu­ju lite­ra­tu­ru a diva­dlo. Pro­kras­ti­nu­ju u seri­á­lů a poslou­chám pod­cast Čelis­ti. Jako jedi­ná na svě­tě nemám ráda sushi.
— Simo­na Barešová