Maria Navarro Ska­ran­ge­ro­vá: Napo­řád Emily

Let­ní čas mož­ná žádá odleh­če­né pří­běhy. Emi­ly­in pří­běh se čte lehce, až na to, že ve vás nená­pad­ně ote­ví­rá nejis­to­tu a vyvo­lá­vá otáz­ky. Zkus­te se podí­vat na život něko­ho jiné­ho: něko­ho bez ambi­cí, bez sil­ných vazeb, bez zájmů. Mož­ná vás pře­kva­pí, nako­lik vás odo­sob­ně­ný a při­tom přes­ný por­trét jed­né tako­vé­to ženy doká­že zne­jis­tit, donu­tí vás pře­mýš­let nad věc­mi, jež se zdá­ly být samo­zřej­mé, a hle­dat para­le­ly s vaším živo­tem nebo živo­tem lidí kolem vás. Napo­řád Emi­ly je krát­ká kníž­ka, kte­rá ve vás bude dlou­ho rezo­no­vat a kte­rou může­te s přá­te­li pro­bí­rat na dece, dokud tma neza­ve­lí jít domů.

Niko­la Kocho­vá, vedou­cí pře­kla­do­vé redakce

Sta­ni­slav Beran: Schrö­din­ge­rův hotel

Ano, oprav­du se jed­ná o povíd­ky a ano, máme je rádi. Věř­te, že Schrö­din­ge­rův hotel se dosta­ne pod kůži i vám. Ocit­ne­te se v met­ru, na hřbi­to­vě a tro­chu i ve vesmí­ru. Beran civil­ním jazy­kem přes­ně zachy­cu­je nepří­jem­né život­ní situ­a­ce, čas­to nahlí­že­né z více per­spek­tiv. Zís­ká­te tak 3D obraz, ve kte­rém se budou zrcadlit i někte­ré vaše zku­še­nos­ti a emo­ce ve vyso­kém roz­li­še­ní. Neče­kej­te exis­ten­ci­ál­ně drá­sa­vé pří­běhy a kýbl mou­d­er. (Anti)hrdinové jsou sice poně­kud nesym­pa­tič­tí, ale v jejich lúzrov­ství jim bude­te fandit.

Simo­na Bare­šo­vá, redak­tor­ka čes­ké beletrie

Radek Rak: Báje o hadím srdci

Kni­ha Báje o hadím srd­ci mě na prv­ní pohled ohro­mi­la svou nesmír­nou obraz­nos­tí i ima­gi­na­tiv­nos­tí jazy­ka. Rak ve svém romá­nu uka­zu­je, že mož­nos­ti fan­tas­ti­ky takřka nema­jí hra­nic — čer­pá ze slo­van­ské myto­lo­gie, his­to­rie střed­ní i východ­ní Evro­py, ale také do tex­tu vplé­tá odka­zy na kano­nic­ká díla fan­tas­tic­kých žánrů a vytvá­ří tak pozo­ru­hod­ný mix his­to­ric­ké­ho romá­nu a legen­dy. Ale při tom všem zůstá­vá i vel­mi čti­vý a zábav­ný. Váhá­te? Tak si před­stav­te Márque­ze, kte­rý by vyrůs­tal ve střed­ní Evro­pě a od mlá­dí četl Tol­ki­e­na a Lovecrafta…

Jiří Ště­pán, redak­tor fan­ta­sy a sci-fi

Sil­vie Lau­der: V pas­ti pohlaví

Léto je čas vol­nos­ti a svo­bo­dy — prý. Co je pro něko­ho samo­zřej­most, ať už jde o mož­nost jez­dit si, kam je libo, jen tak si plá­no­vat dovo­len­ko­vý čas, nebo mít komu svě­řit děti, je pro jiné těž­ce vydo­by­tá výsa­da. Občas (vlast­ně doce­la čas­to) je tře­ba si tuto sku­teč­nost při­po­me­nout. Čti­vou a pod­nět­nou při­po­mín­kou může být nová kni­ha Sil­vie Lau­der V pas­ti pohla­ví, v níž novi­nář­ka zná­má z Respek­tu mapu­je vývoj žen­ských práv a svo­bod v Čes­ku i výzvy, kte­ré jej tepr­ve čeka­jí. Těž­ké téma takhle k vodě, zdá­lo by se, nicmé­ně Sil­vie Lau­der v sobě neza­pře instinkt jít k věci a při­tom zvlá­dá vše podat s nad­hle­dem a humorem.

Zde­něk Stas­zek, redak­tor non-fiction

Kar­s­ten Dus­se: Vraž­di vší­ma­věMé vnitř­ní dítě chce vraž­dit všímavě

Tohle je tro­chu pod­vod, pro­to­že se vás sna­žím pře­svěd­čit, abys­te si kou­pi­li dvě kni­hy najed­nou, ale když já oprav­du musím, a do kuf­ru se vám urči­tě vejdou. Kdy jin­dy než v létě vykro­čit ze sta­rých zná­mých vod drs­ných sever­ských kri­mi a pono­řit se do absurd­ní­ho humo­ru? Tenhle pří­běh je o vší­ma­vos­ti, taky o orga­ni­zo­va­ném zlo­či­nu, tro­chu o medi­ta­cích a roz­hod­ně i o vraž­dách. Zní to šíle­ně? Taky že ano. Auto­ro­vi se ale poved­lo všech­no vyba­lan­co­vat na výbor­nou. Zaru­ču­ju, že nic podob­né­ho jste v tomhle žán­ru ješ­tě nečet­li a smát se bude­te nahlas!

Kate­ři­na Šar­dic­ká, redak­tor­ka krimi

Johan Eklöf: Mani­fest za tmu

Mani­fest za tmu švéd­ské­ho pří­ro­do­věd­ce Joha­na Eklö­fa je ide­ál­ním let­ním čte­ním — a nemys­lím to pro­to, že se vám kni­ha vejde do kapsy a je nesku­teč­ně lehouč­ká, jde mi hlav­ně o obsah. Autor, kte­rý se dlou­ho­do­bě věnu­je zkou­má­ní neto­pý­rů, v krát­kých kapi­to­lách vysvět­lu­je, jakým způ­so­bem svě­tel­né zne­čiš­tě­ní ovliv­ňu­je živo­ty rost­lin, zví­řat a nás lidí, proč bychom si měli vážit při­ro­ze­né tmy a jak o ni pečo­vat. Dopře­jte si tedy v létě chvil­ku potmě, tře­ba někde na mezi pod hvězdami.

Eva Kec­ko­vá, redak­tor­ka non-fiction

Emi­ly Thie­de­o­vá: Kru­té požehnání

Před­stav­te si pro­slu­ně­ný hor­ký let­ní ost­rov, kde je dus­no nejen kvů­li slun­ci, ale pře­de­vším kvů­li hlav­ní hrdin­ce. Ales­su si vyvo­li­li boho­vé, aby chrá­ni­la svůj lid. Do vín­ku však od nich dosta­la kru­tý dar. Pou­ze ve spo­je­ní s magic­kým nadá­ním dal­ší­ho obda­ro­va­né­ho může všech­ny spa­sit. Vybrat toho správ­né­ho man­že­la je ovšem sko­ro nemož­né, své vyvo­le­né totiž zabí­jí pou­hým doty­kem. Ost­ro­va­nům dochá­zí trpě­li­vost a Alessa nají­má pou­lič­ní­ho rvá­če Dan­ta, aby se stal jejím osob­ním stráž­cem. Tuší­te, kam to pove­de? Ano, tahle fan­ta­sy je žha­vá po všech stránkách.

Kate­ři­na Šar­dic­ká, redak­tor­ka young adult

Kris­ti­na Nesve­do­vá: Kdo spí ve spíži

Ať už děti vypra­vu­je­te na tábor, k moři, nebo na cha­lu­pu, při­bal­te jim do batůž­ku kníž­ku. Váží sko­ro stej­ně jako tep­lá­ko­vá soupra­va a uži­teč­ná bude o pozná­ní víc. Malý ces­to­va­tel si do ní může zaklá­dat zají­ma­vé obje­vy, liso­vat v ní kyt­ky, napsat na ní pohled kama­rá­do­vi, a kro­mě toho ji může samo­zřej­mě číst, ať už při čeká­ní na vlak, nebo tře­ba večer ve sta­nu s baterkou.

Kdo spí ve spí­ži je ide­ál­ní let­ní spo­leč­ník — kníž­ka vel­ká i dlou­há tak ako­rát. Men­ším ji může před­čí­tat babič­ka, zdat­něj­ší čte­ná­ři od 7 let se do ní už budou nořit sami. Najde­te v ní not­nou dáv­ku dob­ro­druž­ství a nechy­bí ani vel­ké přá­tel­ství. Není to přes­ně to, co se obvykle oče­ká­vá i od let­ních prázdnin?

Pav­la Nejed­lá, redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mládež