Jeze­ro je dysto­pic­ký pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se v post­so­vět­ské kra­ji­ně zpus­to­še­né nemi­lo­srd­ným dran­co­vá­ním, kte­rý sle­du­je ces­tu dospí­va­jí­cí­ho chlap­ce, jenž hle­dá svou mat­ku. Román vykres­lu­je Rusy jako pri­már­ní nepřá­te­le, kte­ří před­sta­vu­jí bru­tál­ní cho­vá­ní, niče­ní život­ní­ho pro­stře­dí a vojen­skou sílu,“ sto­jí ve vyjá­d­ře­ní poro­ty EBRD Pri­ze. Její před­se­da Toby Lich­tig dodá­vá: „Jeze­ro je uhran­či­vým, okouz­lu­jí­cím, děsi­vým a šoku­jí­cím vhle­dem do svě­ta zká­zy, do říše, v níž se něha a odva­ha stře­tá­va­jí s bru­ta­li­tou a lhos­tej­nos­tí, v níž osob­ní zájmy a poše­ti­lost zna­me­na­jí víc než pocit souná­le­ži­tos­ti a pospo­li­tos­ti — a v níž malá ges­ta přes­to živí pla­men nadě­je. Je napros­to půso­bi­vé, pohl­cu­jí­cí a jedi­neč­né a zaslou­ží si stát se evrop­skou kla­si­kou, kte­rou bude číst mno­ho budou­cích gene­ra­cí.“ Prá­vě svě­to­vost je jed­ním z pod­stat­ných rysů kni­hy — ve smys­lu šir­ší per­spek­ti­vy, jež si nevší­má, na roz­díl od mno­ha dal­ších sou­čas­ných čes­kých auto­rek a auto­rů, našich dějin a reálií.

Foto: archiv Bian­cy Bellové

Jeze­rem obo­ha­ti­la Bian­ca Bello­vá čes­kou lite­ra­tu­ru o kru­tou dysto­pii, o jed­nu z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších knih posled­ních let. […] Ten­to román není žád­ná fan­ta­zie, ale dras­tic­ká rea­li­ta. A rea­lis­tic­ký je i jazyk, jímž Bello­vá píše. Jeho úči­nek je zná­so­be­ný tím, že vyprá­vě­ní se nese v pří­tom­ném čase a čte­nář si tak při­pa­dá jako bez­pro­střed­ní svě­dek udá­los­tí,“ napsa­la kri­tič­ka Ale­na Sle­zá­ko­vá v recen­zi pub­li­ko­va­né po vydá­ní kni­hy v MF DNES. Bello­vou k napsá­ní kni­hy inspi­ro­va­ly foto­gra­fie vysy­cha­jí­cí­ho Aral­ské­ho jeze­ra, prá­vě na jeho bře­hy i zby­tek mrt­vé hla­di­ny zasa­di­la pří­běh chlap­ce Namiho.

Pod­le ohla­sů kri­ti­ky i čte­ná­řů se zdá, že ten­to titul je vní­ma­ný jako zlo­mo­vý moment v tvor­bě Bian­cy Bello­vé. „Jeze­ro bylo oprav­du zlo­mo­vé i pro mě. Neje­nom v kari­é­ře, hlav­ně v mém sty­lu psa­ní. Tři kni­hy, kte­ré mi vyšly před ním, byly o běž­ném živo­tě v sou­čas­nos­ti s něja­kým his­to­ric­kým bře­me­nem. Jeze­roMona už jsou jiné, jsou víc expe­ri­men­tál­ní, jako když nama­lu­je­te obraz vodo­vý­mi barva­mi a nechá­te ho rozpít. Chy­bí v nich záchyt­né momen­ty, míst­ní i časo­vé,“ říká autorka.

Vět­ši­na kri­tik v sou­vis­los­ti s Jeze­rem zdů­raz­ňu­je obraz zká­zy. Děti se rodí se zde­for­mo­va­ný­mi nebo nad­by­teč­ný­mi kon­če­ti­na­mi, kaž­dý, kdo se v jeze­ře kou­pe, zvra­cí a má ekzém, ryby z něj už dáv­no nejsou k jídlu. Duch jeze­ra si vybí­rá svou daň, zabi­je i Nami­ho dědu a jeho bába je Duchu obě­to­vá­na, nic ale nepo­má­há. Kaž­dý tou­ží z bídy na bře­zích pách­nou­cí ustu­pu­jí­cí vody ode­jít do vel­ko­měs­ta. I Nami. Hle­dá tam svou mat­ku, vlast­ně spíš sám sebe. A dost mož­ná ces­tu k sobě najde, ale tepr­ve ve chví­li, kdy se k jeze­ru vrá­tí. „Zane­chal frag­men­ty sebe samé­ho v lidech, kte­ré milo­val, a sám už nemá nic.“ Jenomže prá­vě v tom je nadě­je, pro­to­že co jiné­ho to slo­vo zna­čí, když ne to, že i posled­ní chudá­ci, kte­ří vyrost­li mezi fac­ka­mi a bez pro­je­vů lás­ky, jak ji zná­me, mohou něko­ho milovat?

Deba­ta o tom, proč cenu zís­ka­lo v době vál­ky na Ukra­ji­ně zrov­na Jeze­ro, je legi­tim­ní a nej­spíš se ješ­tě pove­de. Rus­ko hra­je v kni­ze pod­stat­nou roli: jeho pažra­vost, sna­ha uko­řistit úze­mí, kte­ré býva­lo živo­to­dár­né, ale dnes u něj rezi­vě­jí zbyt­ky armád­ních stro­jů a zká­za zachva­cu­je všech­no živé, tvo­ří kuli­su, nad níž se tyčí socha Stát­ní­ka, dost mož­ná Sta­li­na. Kuli­su zma­ru, půdo­rys apo­ka­ly­psy. Hma­ta­tel­ný důvod, proč sto­jí za to se brá­nit. Brá­nit úze­mí a milo­va­né lidi, kte­ří na něm žijí.

Jeze­ro pat­ří k čes­kým kni­hám, o kte­ré je v zahra­ni­čí zájem, bylo pře­lo­že­no do více než dva­ce­ti jazy­ků. Podob­ný úspěch, jako má Bian­ca Bello­vá, si se svý­mi pře­kla­dy do cizích jazy­ků při­pi­su­je tře­ba Kate­ři­na Tuč­ko­vá s Žít­kov­ský­mi bohy­ně­mi, ty zís­ka­ly napří­klad ital­skou cenu Pre­mio Saler­no Lib­ro d’Europa (Keller Edi­to­re, pře­klad Lau­ra Ange­lo­ni). Jan Němec s Ději­na­mi svět­la obdr­žel Cenu Evrop­ské unie za lite­ra­tu­ru v roce 2014. Fran­couz­ský pře­klad Hany Ale­ny Morn­štaj­no­vé (Les Édi­ti­ons Bleu & Jau­ne, pře­klad Benoît Meu­nier) zís­kal letos dru­hé mís­to v sou­tě­ži střed­ních škol (Prix des lycé­ens de lit­té­ra­tu­re des pays de l’Union euro­pé­en­ne). Jaku­ba Katal­pa a její román Něm­ci v pře­kla­du Jāni­se Kras­tiņ­še (vyda­lo nakla­da­tel­ství Pēter­ga­lis) se loni obje­vil v užší nomi­na­ci na Výroč­ní cenu lotyš­ské lite­ra­tu­ry (Lat­vi­jas Lite­rat­úras Gada Bal­va). Mezi fina­lis­ty Ange­lus Cen­t­ral Euro­pe­an Lite­ra­tu­re Award, tedy ceny udě­lo­va­né za pře­klad do pol­šti­ny, pat­ří kro­mě Jeze­ra (Afe­ra, pře­klad Anna Radwan-Żbi­kowska) napří­klad i román Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci vlo­ni zesnu­lé­ho Anto­ní­na Baja­ji (Książ­kowe Kli­ma­ty, pře­klad Doro­ta Dobrew).

Bian­ce Bello­vé gra­tu­lu­je­me — a váží­me si toho, že může­me vydá­vat její knihy.