Prv­ní měsí­ce nové­ho roku se v Hos­tu vždy nesou ve zna­me­ní inten­ziv­ních pří­prav na Svět kni­hy. Do tis­ku posí­lá­me titu­ly, jež muse­jí do veletr­hu vyjít, domlou­vá­me se na tom, kte­ré kni­hy a v jakých počtech na Svět kni­hy pove­ze­me, s auto­ry a pořa­da­te­li veletr­hu ladí­me dopro­vod­ný pro­gram, vyrá­bí­me pla­ká­ty a ban­ne­ry, kte­ré nám mají zkrášlit stá­nek, a mno­ho dalšího.

V tom­to roce jsme do Pra­hy při­vez­li 300 titu­lů všech žánrů, a to v cel­ko­vém počtu 4 500 výtis­ků. Na našem stán­ku jsme obslou­ži­li přes 2 000 zákaz­ní­ků. Nej­vět­ší zájem byl o tyto titu­ly: Les v domě Ale­ny Morn­štaj­no­vé, Bílá Voda Kate­ři­ny Tuč­ko­vé včet­ně nové limi­to­va­né edi­ce s ilu­stra­ce­mi Jaro­mí­ra 99, U sever­ní zdi Pet­ry Kla­bou­cho­vé, Sku­teč­ná ces­ta ven Patri­ka Ban­gy, Čis­tý, skrom­ný život Vik­to­ra Špač­ka a Nikdo není sám Pet­ry Soukupové.

V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu jsme nabíd­li celou řadu besed s naši­mi čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi auto­ry. Na své si při­šli fanouš­ci belet­rie, non-ficti­on, fan­tas­ti­ky i mlad­ší čte­ná­ři. Na všech našich pořa­dech bylo plno, ve švech pak doslo­va praska­ly sály, v nichž jsme uvá­dě­li Les v domě, limi­to­va­nou edi­ci Bílé Vody, bese­du něko­li­ka našich fan­ta­sy auto­rů nazva­nou Jak být auto­rem fan­tas­ti­ky a nezbláz­nit se z toho? a worksho­py ke kni­ze LEGO.

Čilý ruch na stán­ku a pořa­dech Hos­ta zdo­ku­men­to­val David Koneč­ný, kte­ré­mu tím­to děku­je­me. Vybra­né foto­gra­fie si může­te pro­hléd­nout v gale­rii níže. Srdeč­ný dík pat­ří také pořa­da­te­lům Svě­ta kni­hy za bez­vad­nou orga­ni­za­ci. A samo­zřej­mě děku­je­me našim auto­rům a vám, čte­ná­řům, za skvě­lou účast a za zájem.

Za rok se opět těší­me na shledanou!