Eva Slád­ko­vá (1979) vystu­do­va­la obo­ry Reli­gi­o­nis­ti­ka a Fran­couz­ský jazyk a lite­ra­tu­ra na FF MU v Brně. Věnu­je se pře­kla­du zejmé­na belet­rie a dět­ské lite­ra­tu­ry, ale pře­lo­ži­la i něko­lik odbor­ných pra­cí z lite­rár­ní teo­rie a his­to­rie. Do češ­ti­ny pře­vá­dí napří­klad kni­hy kanad­ské autor­ky Mari­an­ne Dubuco­vé nebo komik­so­vou sérii o pun­ko­vé prin­cezně Růže Joha­na Troïa­nowské­ho. Jede­nác­tým rokem pra­cu­je v nakla­da­tel­ství Host.

Jaký je tvůj nejoblíbenější povzbuzovák při překládání?

Není nej­ob­lí­be­něj­ší, ba prá­vě nao­pak: je to ter­mín ode­vzdá­ní pře­kla­du. Zpo­čát­ku mívám ten­den­ci jen tak vyklu­sá­vat, dodr­žo­vat víken­dy, nej­růz­něj­ší svát­ky, Váno­ce a tak tro­chu pro­kras­ti­no­vat. Jak se ale ter­mín pře­houp­ne do dru­hé polo­vi­ny, uhá­ním tryskem a sedím nad pře­kla­dem přes víken­dy a po nocích. Vzhle­dem k tomu, že jsi ve ved­lej­ší kan­ce­lá­ři a můžeš si na mě snad­no došláp­nout, rych­le si roz­mys­lím, abych něco ode­vzda­la poz­dě. Taky pro­to, že vím, jak moc by to zkom­pli­ko­va­lo prá­ci redak­to­rům nebo saze­čům, kte­ří mají roz­plá­no­vá­no hned něko­lik knih najed­nou. Dal­ším povzbu­zo­vá­kem jsou urči­tě dva moni­to­ry. Na ty nedám dopus­tit! Na jed­nom mám pře­klad, na dru­hém inter­net s nej­růz­něj­ší­mi slov­ní­ky, data­bá­ze­mi nebo vyhledávačem.

Co ti překládání dalo a co ti vzalo?

Dalo mi kon­takt s fran­couz­šti­nou, to že si ji můžu díky pře­klá­dá­ní udr­žet, pro­to­že ve svém zaměst­ná­ní ji nepo­u­ží­vám. Někdy taky chví­le štěs­tí, když se tře­ba trá­pím s něja­kou pasá­ží, utá­pím se v zou­fal­ství — a najed­nou cvak, dojde mi to, poda­ří se mi tu zapekli­tost vyře­šit. Čím vět­ší pro­pad, tím vět­ší radost. Pře­klá­dá­ní mi taky umož­ni­lo nahléd­nout do růz­ných oblas­tí lid­ské­ho koná­ní. Člo­věk se při rešer­ších dozví spous­tu zají­ma­vých věcí. Kdy­bych měla lep­ší paměť, moh­la bych ve spo­leč­nos­ti osl­ňo­vat pozo­ru­hod­ný­mi infor­ma­ce­mi, bohu­žel já vždy všech­no po dvou třech dnech zapo­me­nu, tak­že ohro­me­ní se neko­ná. 😊 A co mi pře­klá­dá­ní vza­lo? Pře­de­vším vol­ný čas. Jak už jsem uved­la, pra­cu­ji na plný úva­zek, a pře­klá­dám tedy až po prá­ci nebo o víken­dech. Když jsem v té akut­ní fázi, poslou­chám kole­gy, jaké seri­á­ly vidě­li, kolik knih pře­čet­li — a já nic. Nebo je ven­ku krás­ně a já sedím doma. Už jsem si říka­la, že musím pře­klá­dat jen v zimě. Míšo, dalo by se to zařídit?

Máš nějakou vtipnou historku o spolupráci s redaktorem? Co se ti při překladu nejvíc nepovedlo?

Musím si obec­ně dávat pozor na čís­lov­ky v něja­kém kon­tex­tu. Tře­ba jed­nou v ori­gi­ná­lu stá­lo, že „kme­ny pře­sa­ho­va­ly tři­cet met­rů“ a já z toho úpl­ně klid­ně vyvo­di­la, že šlo o obvod, a nepři­šlo mi to zvlášt­ní. Měla to být samo­zřej­mě výš­ka. Nebo jsem pře­lo­ži­la, že hlav­ní hrdi­na dal už ve tře­tí tří­dě před­nost dív­ce s veli­kos­tí poprsí 85C před krás­něj­ší a milej­ší dív­kou s plo­chou hru­dí. Ta prv­ní by byla na tře­ťač­ku podi­vu­hod­ně vyvi­nu­tá. Jen­že on to byl devá­ťák, pro­to­že fran­couz­ský škol­ský sys­tém počí­tá roč­ní­ky sestup­ně. A jako posled­ní his­tor­ku pro­zra­dím, že v jiné kni­ze jsem v jed­né pasá­ži z meta­lis­tů udě­la­la kovo­děl­ní­ky, pro­to­že hlav­ní hrdi­na stu­do­val prů­mys­lov­ku a učil se i obrá­bět kovy (fran­couz­sky métal), a když pak o svých spo­lu­žá­cích mlu­vil jako o hor­dě, pře­lo­ži­la jsem to jako kovo­děl­ní­ci, jen­že to měla být hor­da meta­lá­ků. Naštěs­tí máme pozor­né redak­tor­ky a redak­to­ry, kte­ří si podob­ných nesmys­lů všimnou.

Na čem zrovna pracuješ?

Prá­vě jsem dokon­či­la hrubý pře­klad nové­ho romá­nu Muriel Bar­be­ry­o­vé. Je to prequel ke kni­ze Růže sama, tak­že i ten­to­krát je děj zasa­zen do Japon­ska plné­ho chrá­mů a zeno­vých zahrad. Opět jde o poe­tic­ké vyprá­vě­ní, avšak pří­běh se neo­de­hrá­vá v dese­ti dnech, ale v prů­bě­hu čty­ři­ce­ti let. Autor­ka roz­pra­co­va­la pří­běhy ved­lej­ších postav, kte­ré se obje­vi­ly v Růži, zvláš­tě pak život­ní peri­pe­tie Rosi­na otce.

Jaký překlad z Hosta doporučuješ?

V posled­ní době jsem se moc dob­ře poba­vi­la u pře­kla­du Dag­mar Heeg v kni­ze Vraž­di vší­ma­vě. Je to kri­mi román plný iro­nie a pod­vrat­né­ho, neko­rekt­ní­ho humo­ru. A pře­kla­da­tel­ce se ho poved­lo skvě­le pře­vést do češtiny.