Kluci, jak říkáte své pozici? V podpisu máte sklad a expedice. Takže skladníci a expeditéři?

Jakub: Jest­li máme v pod­pi­su sklad a expe­di­ci, tak bych řekl, že jsem asi sklad­ník. Já se za to nesty­dím, ta korekt­ní ozna­če­ní jako expe­di­tér nebo ope­rá­tor a tak podob­ně mi při­jdou dale­ko hor­ší a směšná.

Lukáš: No tak já bych byl s dovo­le­ním rád nazý­ván vedou­cím skladu. 😊

Jak dlouho to tu vedeš, Luky?

L: Asi tak pět let.

Tvůj táta je ředitelem nakladatelství Host. Trávil jsi prázdniny na brigádách v Hostu?

L: Jas­ně že jsme v tom od dět­ství žili. Náš prv­ní sklad byl ve skle­pě u babič­ky v Blan­sku, kam jsme s bra­t­rem nosi­li kni­hy rov­nou z tiskárny.

Tam jsi tedy začal s prací skladníka?

L: Dá se to tak říct. Ale zlom nastal na bri­gá­dě zhru­ba před sed­mi osmi lety. Z té jsem zatím neodešel. 😊

A vypracoval ses až na vedoucího skladu.

L: Začí­nal jsem jako sklad­ník, na rok jsem si odsko­čil na sekre­ta­ri­át a pak, díky okol­nos­tem, jsem se mohl vrá­tit do skla­du, a to rov­nou jako vedoucí.

Co ty, Kubo? Jak jsi přišel k práci skladníka v Hostu?

J: Žil jsem před­tím v Pře­ro­vě a chtěl jsem změ­nu — ode­jít do vět­ší­ho měs­ta, do Brna, kde jsem měl spous­tu přá­tel, kte­ří děla­li muzi­ku. Chtěl jsem být u toho. Jed­nou po kon­cer­tě v Kabi­ne­tě Múz jsem se bavil s Jir­kou Ště­pá­nem (redak­tor sci-fi a fan­ta­sy, pozn. redak­ce), kte­ré­ho jsem znal od vidě­ní z kon­cer­tů v Brně, a ten během roz­ho­vo­ru nad­ho­dil, že nakla­da­tel­ství Host hle­dá sklad­ní­ka a on hle­dá spo­lubyd­lí­cí­ho. Zně­lo to jako zázrak — nabíd­ka prá­ce a byd­le­ní pří­mo v Brně takhle najed­nou. Cítil jsem, že tohle by moh­lo být ono. A pak už to šlo ráz na ráz. Při poho­vo­ru jsem řekl, že mi nejde o pení­ze, a ono to vyšlo!

Dobrá taktika.

J: Dob­rá tak­ti­ka asi jen pro mé úspěš­né při­je­tí. Pro mou výpla­tu a živo­by­tí to už tak dob­rá tak­ti­ka neby­la… Iva­na Motrin­co­vá (fak­tu­ra­ce, per­so­na­lis­ti­ka, pozn. redak­ce) mi pak cel­kem rych­le napsa­la, že jsem při­ja­tý, a během měsí­ce jsem se pře­stě­ho­val do Brna. Bylo to v dub­nu 2018.

A nakladatelství Host jsi znal?

J: Znal, už dlou­ho. Myš­len­ka, že můžu pra­co­vat v mís­tě, kte­ré je spo­je­né s kul­tu­rou, pro mě byla při­taž­li­vá, pro­to­že jsem kul­tur­ně zalo­že­ný člo­věk; dřív jsem dělal v růz­ných fab­ri­kách, a už jsem toho měl dost. Záro­veň jsem potře­bo­val zaměst­ná­ní, kte­ré mi dá urči­tou svo­bo­du — ve svém vol­nu se zabý­vám muzi­kou, což mi zabí­rá dost času. V Hos­tu potřeb­nou vol­nost mám a k tomu je tu ta nej­lep­ší atmo­sfé­ra, co jsem kdy v prá­ci zažil.

Sklad nakladatelství se v současné době nachází na Vídeňské, dříve byl na Radlase pod redakcí. Nechybí vám větší kontakt s kolegy, necítíte se tu odstrčení?

L: Abych řekl prav­du, tak víc, než jsem si byl scho­pen ze začát­ku při­pus­tit. Člo­věk se s tím ale musí popasovat.

J: Já na Radlas pra­vi­del­ně jez­dím s kni­ha­mi, tak­že si ten kon­takt dopl­ňu­ju. Ale i když jsme byli na Radla­se, tak jsem naho­ru do redak­ce moc necho­dil, pro­to­že bylo ve skla­du dost prá­ce. Teh­dy navíc exis­to­val exter­ní sklad v Her­špi­cích, kte­rý jsem měl na sta­ros­ti, a tak jsem musel být i tam. Tak­že se toho u mě tolik nezměnilo.

Co všechno spadá do vašich kompetencí?

L: Chys­tá­me dis­tri­buci, balí­me poš­tu, sesta­vu­je­me náby­tek 😊, já kro­mě toho pra­cu­ju s naší data­bá­zí, mám na sta­ros­ti komu­ni­ka­ci… A do toho dělá­me běž­né sklad­nic­ké prá­ce jako pře­mis­ťo­vá­ní palet, úklid atd.

J: Já jsem spíš ten s tou lopa­tou v ruce, balím, sklá­dám, tří­dím, čis­tím kni­hy, a když je tře­ba, zajiš­ťu­ju jejich rozvoz.

L: Pros­tě máme na sta­ros­ti veš­ke­rý fyzic­ký pohyb s knihami.

Na serveru Vlas​ta​.cz jsem se dočetla, že z hlediska pohybu vedete vy, skladníci, spolu s popeláři a dřevorubci žebříček nejtěžších povolání. Prý toho dost nachodíte.

J: To asi jo, náš sklad je vel­ký jako fot­ba­lo­vé hřiš­tě. Těch sedm kilo­me­t­rů tu klid­ně nachodíš.

L: Napiš tam, že máme vět­ší sklad než Ikea. 😊

Je to tam. No a taky toho asi dost odtaháte.

J: Jas­ně, to jsou kila a kila knih. Záda tím tro­chu trpí. A nohy na tom beto­nu taky.

Máte k dispozici nějaké pomůcky, které vám práci usnadňují? Mě, neználka, napadá vysokozdvižný vozík…

L: Máme tu dva elek­tric­ké posuv­né ruč­ní vozí­ky a dva oby­čej­né pale­ťá­ky pro mani­pu­la­ci s paletami.

A co vám pomáhá s orientací v takto velkém prostoru?

L: Teď už máme čteč­ky. Dřív to byla jen naše hlava.

Čtečky jsou novinka?

L: Fun­gu­jí asi měsíc. Zadáš umís­tě­ní knih do sys­té­mu a čteč­ky ti řek­nou, jest­li je ta a ta kni­ha na skla­dě, navrh­nou ti ces­tu, tak­že jdeš na jis­to­tu. Ale ty kilo­me­t­ry nacho­díš stejně.

Kolik se vám sem vejde knih?

J: Něja­kých 700 tisíc.

A čtete?

L: Jo, čtu. Hlav­ně ve vla­ku. Teď už jsem teda dlou­ho vla­kem nejel. Jinak mám rád detektivky.

J: Mě baví tře­ba non-ficti­on, kte­rou vybí­rá Zde­něk Stas­zek (redak­tor non-ficti­on, pozn. redak­ce), ale nečtu jen kni­hy z Hosta.

Co jste četli naposled?

L: Napo­sle­dy jsem pře­če­tl nej­no­věj­ší sbír­ku od Krchov­ské­ho. A teď jsem se pus­til do posled­ní Cary Hun­te­ro­vé, tu mám z loň­ské­ho veletr­hu Svět kni­hy i pode­psa­nou. Deset knih za měsíc ale nepře­čtu. Když při­jdu una­ve­ný z prá­ce, dám si radě­ji FIFU. 😊

Co že si dáš?

L: Pla­ystati­on.

J: A ty se ptáš na to, co jsem četl napo­sle­dy, ane­bo napo­sle­dy z Hosta?

Řekni mi, co jsi četl z Hosta! Ale ať je to něco, co se ti líbilo. 😉

J: Z Hos­ta jsem teď doče­tl Grand­ho­tel nad pro­pas­tí o frank­furt­ské ško­le, to byl záži­tek. Taky jsem pře­če­tl Mani­fest za tmu. V posled­ní době se sna­žím číst kni­hy, ze kte­rých se něco dozvím, někam se posu­nu, nepo­tře­bu­ju se u čte­ní bavit. Ale to se tře­ba časem zase změ­ní a sáh­nu po něja­ké detektivce.

Kluci, a děláte svou práci rádi?

L: Na základ­ce jsem si nemys­lel, že budu dělat tohle. Na dru­hou stra­nu ta prá­ce doká­že být i cel­kem zábavná.

J: No, není to můj dre­am job. Ale pro­to­že se chci napl­no věno­vat muzi­ce, kte­rá mě zatím neu­ži­ví, tak jsem šel do kom­pro­mi­su. A musím říct, že Host nabí­zí nej­lep­ší ze všech kom­pro­mi­sů. Není to sice tvo­ři­vá prá­ce, nemůžu říct, že by mě úpl­ně bavi­la, dělám ji však s čis­tým svě­do­mím a nej­líp, jak doká­žu. A hlav­ně vím, že pra­cu­ju s kni­ha­mi, a ne tře­ba se zbra­ně­mi, což mi dává smy­sl. Uvě­do­mit si, že to, co děláš, má něja­ký smy­sl, mi při této prá­ci pomá­há. Pro­to­že vydr­žet tu ruti­nu, kdy nic netvo­říš, nejsi kre­a­tiv­ní, je někdy psy­chic­ky náročné.

Luky, tobě nechybí kreativita?

L: Doce­la jo, ale občas se obje­ví něja­ký pro­jekt, kte­rý tě z té ruti­ny vytrh­ne. Ať už to byly čteč­ky, nebo stě­ho­vá­ní skladů.

A jak vám to spolu klape?

L: My se tu v tom skla­dě zas tak moc nepo­tká­vá­me. 😁 Jinak je to pohoda.

J: Máme tu tako­vou komor­ní atmo­sfé­ru. Než se roz­po­ví­dá­me, tro­chu nám to trvá. S Luká­šem jsem kaž­do­pád­ně spo­ko­je­ný. Za mě dob­rý vedou­cí. Nej­lep­ší, jaké­ho jsem zatím měl.

Řekněte mi ještě na závěr, co vás kromě muziky a FIFY baví?

J: Mám rád koprovku.

A umíš si ji uvařit?

J: Jo, ale neva­řím ji.

Ovšem v dnešní době si na ni skoro nikam nezajdeš!

J: Na fran­couz­ské bram­bo­ry a dal­ší čes­kou kla­si­ku musíš jedi­ně do jídelny.

Teď jsi mi připomněl školní špenát.

J: Jo, ten roz­mra­že­ný roze­mle­tý špe­nát. Mám ho doteď radě­ji než lis­to­vý. Jiný nechci!

Luky, co na sebe prozradíš ty?

L: Koprov­ku mám taky rád. 😊 A mám zví­ře, Karlu.

Na dveřích máte napsáno Pozor, pes. Kde je Karla?

L: Kar­la je doma. Aby neště­ka­la do roz­ho­vo­ru. Jinak sem ale cho­dí cel­kem čas­to. A co tak ješ­tě ve vol­ném čase dělám? Cho­dím na Zbro­jov­ku pro­dá­vat šály ve fan­sho­pu, spor­tu­ju a občas si zajdu do divadla.