První knihu Mlynáři od Babic o vykonstruovaném procesu proti kněžím a sedlákům na Třebíčsku jste napsali v roce 2009. Jak jste se ale poznali?

Miroslav Kasá­ček: Sezná­mi­li jsme se v roce 2008 prá­vě díky Babi­cím. Moje žena totiž pochá­zí z rodi­ny zasa­že­né babic­kým pří­pa­dem. A já jsem měl jed­nou v noci sen. V tom snu za mnou při­šel tchán, kte­rý byl za komu­nis­mu věz­ně­ný, jeho bra­tr byl popra­ve­ný, a poví­dá: „Mir­ku, napiš to!“ Měl jsem o Babi­cích shro­máž­dě­né mate­ri­á­ly, tak jsem ten sen posle­chl, napsal jsem člá­nek a done­sl ho panu redak­to­ru Nava­ro­vi, Luděk teh­dy pra­co­val v novi­nách a já jsem věděl, že se komu­nis­tic­ký­mi zlo­či­ny zabý­vá. Ten člá­nek sku­teč­ně vyšel v jih­lav­ském vydá­ní Mla­dé fron­ty DNES, byl celo­strán­ko­vý, s fot­kou mlý­na. Ješ­tě ten den jsem Luď­ko­vi říkal, že ten člá­nek je sice dob­rý, ale že je to málo — na to, co se v Babi­cích sta­lo a kolik mám archiv­ních mate­ri­á­lů. A že bych rád napsal kníž­ku, ale nevím, jak se to dělá.

Co on na to?

Během dese­ti vte­řin, mož­ná půl minu­ty, řekl: Pojď­me do toho! O rok poz­dě­ji vyšli Mly­ná­ři od Babic a my jsme zalo­ži­li občan­ské sdru­že­ní Paměť. Kro­mě knih sto­jí Paměť tře­ba za Stezkou svo­bo­dy v Miku­lo­vě nebo za Brá­nou ke svo­bo­dě, již tvo­ří tři­a­pa­de­sát stél se jmé­ny těch, kte­ří pad­li při poku­su dostat se za želez­nou oponu.

Jak došlo na Gottwaldovy oprátky?

Někte­ří pamět­ní­ci už při pří­pra­vě před­cho­zích knih vzpo­mí­na­li na káz­nici na Cej­lu jako na kru­té věze­ní. Mě ale nena­padlo pře­mýš­let nad tím, kdo všech­no a za jakých okol­nos­tí byl v Brně popra­ven. Až doda­teč­ně jsem si uvě­do­mil, že se to vlast­ně moc neví a že by bylo dob­ré po tom pát­rat. Zís­kal jsem seznam popra­ve­ných, v něm ale byly chy­by. Figu­ro­va­li na něm napří­klad tři popra­ve­ní, kte­ří ve sku­teč­nos­ti zemře­li v Jih­la­vě, mezi poli­tic­ký­mi věz­ni byl jeden vrah, jeden člo­věk popra­ve­ný v Ost­ra­vě. Neby­lo snad­né ově­řit všech­na fak­ta. Dřív jsme navíc měli mož­nost mlu­vit s pamět­ní­ky, ale v pří­pa­dě popra­ve­ných ze začát­ku pade­sá­tých let už dnes pros­tě žád­ní pamět­ní­ci neži­jí nebo jsou vel­mi sta­ří. Nebo si pama­tu­jí málo, pro­to­že byli ve věz­ni­ci na Cej­lu jako malé děti jedin­krát v živo­tě — roz­lou­čit se s tatín­kem nebo bra­t­rem večer před popravou.

V káznici na Cejlu zemřelo na popravišti deset mužů, poté se v roce 1952 popravy přesunuly do Prahy. Proč je třeba znát jejich příběhy?

Luděk Nava­ra: Vychá­zí­me z pře­svěd­če­ní, že je tře­ba znát obě­ti. Abychom se moh­li s minu­los­tí vyrov­nat, musí­me vědět, kdo za co zapla­til živo­tem a proč, jak žil, proč byl pro­ná­sle­do­va­ný. To je klí­čo­vé. Když se řek­ne vyrov­ná­ní se s minu­los­tí, zní to jako klišé. Mož­ná si před­sta­ví­te, že jde o sou­dy a jus­tič­ní vyrov­ná­ní — což jis­tě ano, ale dluh nemá­me jenom v tom­to ohle­du. Jsou i jiné způ­so­by, jak to zdán­li­vé klišé napl­nit něja­kým obsa­hem. Přes­ně pojme­no­vat, co se dělo a kdo stál na jaké stra­ně. Musí­me znát obě­ti a vědět, kdo je pronásledoval.

Ukázat na ně prstem?

Ano, to je dnes jedi­ná spra­ve­dl­nost. Pro­to­že už téměř není koho sou­dit. Sou­dy nemá­me jen pro­to, aby roz­hod­ly o výši tres­tu, ale hlav­ně o vině. Je tře­ba vědět, kdo by měl sedět na lavi­ci obža­lo­va­ných, i když se na ni tře­ba už nikdy nedo­sta­ne. V pří­pa­dě Got­twal­do­vých oprá­tek nás ved­la sna­ha před­sta­vit kon­krét­ní obě­ti a podob­ně jako v ostat­ních našich kni­hách jsme se sna­ži­li psát tak, aby si o obě­tech z Cej­lu mohl pře­číst kaž­dý. His­to­ri­ko­vé by kni­hu zpra­co­va­li jinak, s poznám­ko­vým apa­rá­tem, ne jako pří­běh. Ale nedo­sta­la by se tře­ba zase k toli­ka lidem — a to je náš záměr.

Při čtení knihy mě překvapila skutečnost, že její protagonisté vlastně nebyli takoví hrdinové, jak bychom si mohli představovat: jednali nepromyšleně, nahodile, dělali chyby.

Byli to oby­čej­ní lidé, že? Kon­cept hrdin­ství, na nějž jsme byli zvyklí ze škol, pre­zen­to­val do jis­té míry faleš­ný obraz hrdi­ny — a týká se to zejmé­na dru­hé svě­to­vé vál­ky —, kte­rý je výji­meč­ný, romá­no­vý čest­ný geroj, jenž jde vědo­mě a pro­myš­le­ně čelit nacis­tic­ké zvů­li. Kdy­bychom si vza­li sku­teč­né par­ty­zán­ské pří­běhy, zjis­tí­me, že i v těch opě­vo­va­ných sku­pi­nách čas­to pano­val cha­os, někdy par­ty­zá­ni vyzra­di­li to, co vyzra­dit nemě­li, byli neo­pa­tr­ní, jed­na­li spon­tán­ně. V Got­twal­do­vých oprát­kách se pro­lí­na­jí pří­běhy par­ty­zá­nů a odpůr­ců komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, pro­to­že vět­ši­na z popra­ve­ných se účast­ni­la jak dru­hé­ho, tak tře­tí­ho odbo­je. Ale i když měli zku­še­nos­ti z dru­hé svě­to­vé vál­ky, nezna­me­na­lo to, že umě­jí dělat odboj a jed­na­jí bez chyb. Máme sklo­ny si hrdi­ny ide­a­li­zo­vat. A je dob­ré při­po­me­nout, že někte­ří z těch­to lidí byli pros­tě jen odváž­ní. Nemě­li spo­je­ní se Zápa­dem, nemě­li kon­tak­ty na něko­ho, kdo by je „nau­čil“ dělat odboj. Mnoh­dy to byli lidé ilu­zí, sníl­ci, a mož­ná až hazar­dé­ři. Ale to nijak nesni­žu­je jejich odva­hu. Pod­stat­né je ale prá­vě i to, že se mnoh­dy účast­ni­li dru­hé­ho i tře­tí­ho odboje.

V čem?

Režim dob­ře odha­dl, že člo­věk, kte­rý je svo­bo­do­my­sl­ný a odváž­ný a šel pro­ti nacis­tic­ké tota­li­tě i s rizi­kem, že ho to bude stát život, bojo­val jako par­ty­zán nebo byl tře­ba v letec­tvu, půjde prav­dě­po­dob­ně i pro­ti jaké­ko­li dal­ší totalitě.

Nakolik jde ve vaší práci o vyrovnání se s minulostí a nakolik je to podle vás podstatné pro budoucnost — tedy co hrozí společnosti, která se s minulostí nevyrovná?

To pře­ce vidí­me na východ od nás. V Rus­ku stá­le nará­ží­me na sym­bo­li­ku komu­nis­tic­ké tota­li­ty. Ruso­vé tyto pochyb­né mod­ly nesvrh­li, ale dál na nich sta­ví. Spo­leč­nost, kte­rá nepo­jme­no­va­la lež ve své minu­los­ti, je pak náchyl­něj­ší ke lžím a mani­pu­la­cím v sou­čas­nos­ti. Naše spo­leč­nost se s komu­nis­tic­kým reži­mem nevy­po­řá­da­la dosta­teč­ně, pořád je tady spous­ta bílých míst, není tedy divu, že jsme méně odol­ní vůči dez­in­for­ma­cím nebo sly­ší­me na popu­lis­mus. Těž­ko se to doka­zu­je, ale jsem pře­svěd­čen, že exis­tu­jí niter­né vaz­by mezi tím, co bylo teh­dy, a tím, čemu čelí­me dnes.

Co s tím?

Když jsme děla­li kni­hu o osu­du Pet­ra Křiv­ky, kte­rý zemřel na Cej­lu, tak­že jeho pří­běh je i jed­ním z těch dese­ti z Got­twal­do­vých oprá­tek, cho­pi­ly se toho uči­tel­ky ze dvou škol. Vytvo­ři­ly fik­tiv­ní deník Pet­ra Křiv­ky, pra­cov­ní lis­ty pro stu­den­ty, jeho osob­nos­ti se ve výu­ce věno­va­ly něko­lik hodin. Petr Křiv­ka sti­hl za své­ho živo­ta všech­ny tři odbo­je. Jako mla­dý bojo­val za svo­bod­né Čes­ko­slo­ven­sko, pak za vál­ky pro­ti Hit­le­ro­vi a potom pro­ti komu­nis­mu, což se mu sta­lo osud­ným. Tyhle uči­tel­ky si uvě­do­mi­ly, že na jed­nom osu­du je mož­né ilu­stro­vat klí­čo­vé momen­ty novo­do­bých čes­kých dějin, a skr­ze Pet­ra Křiv­ku je žákům zpro­střed­ko­va­ly. To je pro mě jed­na z cest, jak sro­zu­mi­tel­ně učit dějiny.

To se ale týká dvou škol, moc málo…

Miroslav Kasá­ček: Ano, ale jejich mate­ri­á­ly se sta­ly sou­čás­tí výsta­vy ke kni­ze o Křiv­ko­vi a podob­ně jako řada dal­ších mate­ri­á­lů z mno­ha pro­jek­tů jsou dostup­né pro kaž­dé­ho, kdo by chtěl vzít výu­ku za jiný konec. Máme navíc zku­še­nost, že ško­ly vní­ma­jí vel­mi vděč­ně prá­vě výsta­vy, kte­ré ke kni­hám pořá­dá­me. Máme fil­my, seri­á­ly. Může­me si říct, že sou­čas­ní stu­den­ti nera­di čtou, ale i kdy­by, je odkud brát, je z čeho čer­pat. Kdo chce učit jinak, může.

Zmínili jste bílá místa — na čem je třeba pracovat?

Luděk Nava­ra: Napří­klad v Němec­ku mají per­fekt­ně zma­po­va­né obě­ti Ber­lín­ské zdi i vni­t­ro­ně­mec­ké hra­ni­ce mezi teh­dej­ším západ­ním a východ­ním Němec­kem. Kaž­dé z těch­to čás­tí želez­né opo­ny se věnu­je samo­stat­ná kni­ha. Přes­ně takhle musí být zma­po­va­né obě­ti želez­né opo­ny i u nás. Když máte hma­ta­tel­ný osud a kon­krét­ní jmé­no, těž­ko může­te coko­li zpo­chyb­ňo­vat nebo nad zlo­či­ny komu­nis­mu máv­nout rukou. To je to, co potře­bu­je­me udě­lat i u nás. Máme tři­a­pa­de­sát stél na zmí­ně­né Brá­ně ke svo­bo­dě, ale ke kaž­dé­mu jmé­nu potře­bu­je­me znát podrob­nos­ti. K někte­rým pří­bě­hům máme hod­ně mate­ri­á­lu, k jiným nemá­me sko­ro nic. Mys­lel jsem si, že osu­dy hrdi­nů, kte­ří zemře­li na hra­ni­cích, dob­ře znám, ale když pát­rám dál, pořád mě něco překvapuje.

Co třeba?

Nara­zil jsem napří­klad na pří­běh člo­vě­ka, kte­rý byl hlu­cho­ně­mý. Pokou­šel se utéct do Rakous­ka, to se mu nepo­ved­lo, pak to zku­sil zno­vu a napo­tře­tí zahy­nul na hra­ni­cích. Utí­kal pro­to, že se dozvě­děl, že v Rakous­ku je mož­né kou­pit naslou­chát­ko, kte­ré by mu umož­ni­lo umen­šit jeho hen­di­kep. Pro­to chtěl pryč. Pro­to mu stá­lo za to ris­ko­vat život a nako­nec ho ztra­tit. To pře­ce vypo­ví­dá o teh­dej­ším reži­mu mnohé.