Rajčaťáci, tedy Strážci ráje, tvoří divadelní představení pro letní slavnost. Banáni se jim prvně trochu posmívají, ale tvoří i oni. V hlavní roli Brno a jeho čtvrtě Jundrov a Komín, taky slova a verše, muzika a zahrádkářská kolonie. Kde se všechny ty nápady vzaly a jak se smísily v tom správném poměru do knihy?

Před lety jsem psal kni­hu o tvůr­čích lidech nazva­nou Ide­a­lis­ti, jejíž posled­ní kapi­to­la se měla jme­no­vat Ori­gi­ná­lo­vé. Sku­pi­na uměl­ců se v ní díva­la z okna na zahra­du, pozo­ro­va­la děti, jak si hra­jí, a moh­la zjis­tit, že mož­ná prá­vě vol­ná dět­ská hra je to oprav­do­vé umě­ní. Umě­ní od nuly. To je jed­na z prv­ních myš­le­nek Raj­čaťá­ků a Baná­nů — že se děti ze své vlast­ní nátu­ry dosta­nou k tvo­ře­ní a ke kul­tu­ře. Oto­čí kámen, vidí žíža­ly a brou­ky a napad­ne je napsat si bás­nič­ku „Žíža­ly, brou­ci, mokrá hlí­na, čer­vi, lar­vy, vajíč­ka“. Kaž­dý homo sapi­ens je kre­a­tiv­ní. Pokud máme něja­ký pro­blém s kre­a­ti­vi­tou, je daný blo­kem nebo stra­chy, kte­ré jsme zís­ka­li až v sys­té­mu. Nechci tuhle tezi pře­há­nět, dělat umě­ní je jako se zami­lo­vat, do toho nemů­že­te niko­ho nutit, ale ta mož­nost tady vždyc­ky je.

A dál?

Dál mě taky inspi­ro­va­la moje dnes už tři­a­tři­ce­ti­le­tá dce­ra, kte­rá byla u toho, když jsem dělal prv­ní před­sta­ve­ní fyzic­ké­ho bás­nic­tví a když jsem doma tré­no­val. A sho­dou okol­nos­tí jsem před pár lety začal být zván, abych dělal worksho­py pro stu­den­ty, kte­ří, jak se na mís­tě uká­za­lo, měři­li něco málo přes metr, jako kdy­si dcer­ka. Tak jsem se dostal k prá­ci s dět­mi. S jed­ním praž­ským dra­maťá­kem se už sed­mým rokem zúčast­ňu­ju let­ní­ho sou­stře­dě­ní a tam se samo­zřej­mě obje­vu­je hod­ně zají­ma­vé­ho mate­ri­á­lu, děti jsou schop­né pod dob­rým vede­ním posta­vit celé ori­gi­nál­ní před­sta­ve­ní. Raj­čaťá­ci a Baná­ni jsou sice fik­ce, ale dal jsem si hod­ně zále­žet na tom, aby všech­no bylo reál­né a pro­ve­di­tel­né. Na kni­ze jsem pra­co­val asi pět let. Neměl jsem v plá­nu stát se auto­rem píší­cím pro děti, jen jsem si chtěl napsat prázd­ni­no­vý pří­běh, kte­rý je v zákla­du doce­la oby­čej­ný. Neob­vyk­lé na něm je, že se hrdi­no­vé ze vše­ho, co zaží­va­jí, sna­ží udě­lat diva­dlo. Nebo spíš performanci.

Normální prázdninové partičky mezi sebou bojují — ale v Rajčaťácích a Banánech si nestaví bunkry a nevyřezávají si oštěpy, nýbrž bojují proti sobě dvěma divadly, která samy secvičily.

To bylo tak: Byl jsem v poro­tě jed­né reci­tač­ní sou­tě­že, v níž sku­pi­na dětí z jed­né ško­ly z malé­ho měs­ta secvi­či­la kla­sic­ké před­sta­ve­ní, vlast­ně dost oby­čej­né a neo­ri­gi­nál­ní. Po tom před­sta­ve­ní za námi při­šly jejich uči­tel­ky a říka­ly: „My víme, že je to tro­chu blbé, ale zkus­te nás pocho­pit, my jsme šťast­né, že nám vůbec někdo do toho dra­maťá­ku cho­dí. U nás to nej­hor­ší, co můžou děti od svých vrs­tev­ní­ků sly­šet, je: ‚Seš div­nej.‘ No a kdo cho­dí do dra­maťá­ku, je div­nej.“ Nejdřív mě to naštva­lo, pak doja­lo. Vidí­te tvo­ři­vé děti, kte­ré jsou bohu­žel blo­ko­va­né stra­chem, že budou ozna­če­né za div­né. Tvo­řit je pode­zře­lé! Tak­že jsem měl do své­ho pří­bě­hu kon­flikt. Ne něja­ký kniž­ní, ale snad nej­vět­ší kon­flikt, jaký si umí­te před­sta­vit, hlav­ně u dětí v tom věku. Ozna­če­ní „seš div­nej“ může člo­vě­ka ovliv­nit na celý život. Brrr. Ale pro psa­ní je to výbor­né — už jsem nemu­sel nic vymýš­let, základ kni­hy jsem měl pří­mo před sebou.

Jenomže jak to navléct, aby to nebyl konflikt hodných Mirků Dušínů a zlých grázlíků?

No prá­vě. Co s tím, aby se mi z toho nevy­klu­bal něja­ký otře­pa­ný sou­boj mezi vyso­kým a níz­kým umě­ním?! To mi leze na ner­vy. Milu­ju ope­ru stej­ně jako pop nebo folklor nebo rap. Napsat dobrou popo­vou pís­nič­ku je mož­ná mno­hem těž­ší než napsat špat­nou sym­fo­nii, to umí kaž­dý dru­hý s odpo­ví­da­jí­cím vzdě­lá­ním. Raj­čaťá­ci pro­ti Baná­nům? Skvě­lé, ale nemů­že­te pro­sa­zo­vat tvůr­čí hod­né děti pro­ti rádo­by rebe­lům se slu­chát­ky na uších. Pro­to se nako­nec zjis­tí, že spor není alter­na­tiv­ní ver­sus popu­lár­ní, ale spon­tán­ní tvo­ři­vost ver­sus nablýska­ná nuda. Raj­čaťá­ci i Baná­ni jsou svým způ­so­bem dob­ří. Děti se sice bojí být div­né, ale tvo­ři­vost v tomhle vyprá­vě­ní zví­tě­zí. Šlo mi o to detail­ně popsat pří­pra­vu diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní i jeho prů­běh, vzít to tro­chu jako návod nebo inspi­ra­ci. V zákla­du byla před­sta­va „arto­vé fogla­rov­ky“. U Fogla­ra sta­ví děti běž­ně tře­ba srub nebo tábor. Tady sta­ví diva­del­ní představení.

A cílem není dostavět srub, ale zažít už jen tu stavbu!

To jsem rád, že to říká­te, o to mi šlo. Foglar nebo Seton jsou návod­ní v tom, jak ten srub posta­vit. Podob­ně jsem tro­chu návod­ný i já. Sta­čí ale jen to vědo­mí, že to jde. Děti nemu­sí nut­ně dělat diva­dlo. Můžou něco napsat, nakres­lit komiks, pros­tě krok za kro­kem dojít k výsled­ku. Ovšem Raj­čaťá­ci děla­jí diva­dlo od nuly. Chtěl jsem navíc, aby spíš nepo­u­ží­va­li žád­né technologie.

Mají ale telefony, ne?

Nemys­lím úpl­ně tech­no­lo­gie ve smys­lu tele­fo­nů nebo inter­ne­tu, spíš tře­ba hudeb­ní nástro­je, bar­vič­ky, štět­ce. Nic pro­ti tech­no­lo­giím, ale chtěl jsem pra­co­vat s tro­chu pra­vě­kým pří­stu­pem. Sta­čí jim ruce, nohy, hlas a mysl. Baná­ni ze své pod­sta­ty moder­ní tech­no­lo­gie mají a posta­ví to na nich, pro­to­že se chtě­jí před­vést. Ale i oni udě­la­jí dob­ré představení.

Kde se vzala v knize linka s tvorbou kroniky, která je pro mě právě tím nejdoslovnějším návodem?

K tomu mě při­mě­la jed­na z redak­to­rek kni­hy. Chtě­la, abych víc vtá­hl děti do samot­né­ho pro­ce­su tvor­by a posky­tl jim návod, což mi ale není moc vlast­ní, asi pro­to, že jsem zažil komu­nis­tic­ké ško­ly, kde jsem si men­to­ro­vá­ní užil nad hla­vu. Nápad s mezi­ka­pi­to­la­mi mi při­pa­dal nejdřív úpl­ně straš­ný, ale zku­sil jsem to a dopadlo to k mé vel­ké spokojenosti.

Koho si představujete jako čtenáře knihy?

Pokaž­dé když něco tvo­řím, vel­mi přes­ně si před­sta­vu­ju cílo­vou sku­pi­nu. A tou je pro mě vždyc­ky kdo­ko­liv. Kdo­ko­liv, kdo má zájem a čas tro­chu pře­mýš­let a něčím se nadchnout. Tak­že jsem napsal kníž­ku, jejíž nejmlad­ší hrdin­ka Meté­te je inspi­ro­va­ná mou dce­rou. Měl jsem pocit, že v tex­tu je jí asi tak šest let, ale skvě­lá kama­rád­ka, kte­rá dělá diva­dlo s dět­mi a je ta nej­po­vo­la­něj­ší na tvor­bu s nimi, mi řek­la, že šes­ti­le­té dítě pros­tě nemá důvod dotáh­nout před­sta­ve­ní do kon­ce, že si uží­vá jen ten pro­ces, nejde mu o výsle­dek. Tak­že se mi hrdi­no­vé tro­chu postar­ši­li. Je jim od osmi do dva­nác­ti. Dá se tedy říct, že vznik­la kni­ha pro děti kolem dese­ti let — a pro všech­ny zví­da­vé dospělé.

Zásadní roli v knize hraje i Brno a třeba cesta od Anthroposu k přehradě. Dokonce ji vnímám jako průvodce po Brně.

Fun­gu­je to? To jsem rád. Slo­vo Brno se tam ale schvál­ně nikdy neob­je­ví, aby pří­běh fun­go­val uni­ver­zál­ně. Když sem při­je­la na obhlíd­ku teré­nu ilu­strá­tor­ka Mag­da­le­na Ruto­vá a její muž Jan Čumliv­ski, kte­rý dělal gra­fi­ku kni­hy, nadchla je pro­cház­ka kolem Svrat­ky. Záměr­ně jsem si škr­tl veš­ke­ré „luna­par­ky“ a cen­t­rum měs­ta. Ale tra­sa od pře­hra­dy kolem řeky dolů, ta je ohrom­ná! Po ní může­te dojít až do Víd­ně, nebo aspoň na Men­dlák. Nechtěl jsem psát o měst­ské kra­ji­ně, ale nemohl jsem to situ­o­vat ani na ven­kov, pro­to­že to by pak moh­lo vypa­dat, že na to, abys­te mohl zažít bez­va prázd­ni­ny, musí­te odjet z měs­ta, což si nemys­lím. Tak­že tahle část Brna je ide­ál­ní. Budu rád, když Brňá­ci pozna­jí Jun­drov, Komín, Pia­vu nebo Neto­pýr­ky, ale záro­veň vůbec není pod­mín­ka znát přes­ně tahle místa.

V knize je minimum dospělých, vlastně nevíme nic o rodičích hrdinů. Jak jste o tom přemýšlel?

Pro­to jsem tam dal kou­zel­né­ho dědeč­ka, jak mu děti říkají.

Nejste to tak trochu vy, ten dědeček?

Jest­li je moje dcer­ka ze tří čtvr­tin Meté­te, jsem já tím dědeč­kem jen asi ze čtvr­ti­ny. On je tako­vý nevtí­ra­vý kouč, má něco lep­ší­ho než kou­zel­nou hůl­ku, dává dětem tak­zva­ně dovo­le­ní, myš­le­no dovo­le­ní v kon­tex­tu psy­cho­lo­gie. Pokud se vrá­tím k tomu moti­vu div­nos­ti — když dítě ve ško­le usly­ší „Seš div­nej“, ale má doma něko­ho, kdo ho pod­po­ru­je, je schop­né v poho­dě říct: „No a co. Jsem div­nej? Úpl­ně normálně.“

Třeba rodiče, jenže ti v knize vůbec nejsou.

Rodi­če jsem z kni­hy vypus­til i pro­to, že si mys­lím, že pra­ro­di­če můžou mít na dítě někdy vět­ší vliv než rodi­če. Děde­ček do niče­ho moc nevr­tá, ale když děti potře­bu­jí, pod­po­ří je.

A kocour jako další hrdina knihy?

Děde­ček je věko­vě nad dět­mi, kocour jako­by pod nimi. Potře­bu­je­te dva kon­ce něja­ké osy. Kocour je něco jako živý totem. Je stra­ka­tý tak, že při kaž­dém pohle­du vypa­dá jinak. A nejme­nu­je se Felix, ale Felí­ny, to jsem si nemohl odpus­tit. No a pro­stor mezi pra­ro­di­čem a zví­ře­tem je přes­ně ten, kte­rý děti můžou spon­tán­ně vyplnit.

Rajčaťáci a Banáni nejsou jen kniha, ale vnímám ji jako živý organismus, který vystrkuje chapadla různého druhu. Jaká to jsou?

Když jsem se s Hos­tem domlou­val na vydá­ní, vůbec mě nena­padlo před­sta­vo­vat si kro­mě tex­tu a ilu­stra­cí taky soun­d­track. S tím při­šla redak­tor­ka Pav­la Nejed­lá. Nemoh­la prý dostat z hla­vy nahráv­ku „Vítr vane, lis­tí šus­tí“, kte­rou jsem v počát­cích prá­ce na Raj­čaťá­cích při­pra­vil pro Lout­ky v nemoc­ni­ci. Tak­že jsme nako­nec ke kníž­ce sesta­vi­li pla­y­list na Spo­ti­fy, nejen ze star­ších pís­ni­ček mé kape­ly Ty Syčá­ci, kte­ré mají kupo­di­vu rády mno­hé děti. Se Syčá­ky jsme taky nato­či­li jakési mini­al­bum na tex­ty z kníž­ky. A ke třem skladbám se při­dal sbor dětí z umě­lec­ké­ho gym­ná­zia v Komí­ně, pod vede­ním naší úžas­né kama­rád­ky Nadi Ková­řo­vé! K tomu chys­tám autor­ská čte­ní, poví­dá­ní a mož­ná tro­chu worksho­py na raj­čaťác­ká téma­ta. A navíc: krás­né obráz­ky Mag­da­le­ny Ruto­vé, kte­ré jsme teď pou­ži­li v pro­pa­gač­ním videu, si pří­mo říka­jí o vysta­ve­ní v rám­ci akcí k uve­de­ní kni­hy. Brzy to tře­ba bude scé­nic­ké čte­ní v diva­dle Radost. Film a tele­vi­zi nechys­tá­me, cha­cha — těší­me se, jaká dob­ro­druž­ství se budou ode­hrá­vat v hla­vách čte­ná­řů a posluchačů.