Vaše předchozí dvě prózy zaznamenaly značný úspěch u kritiky i u čtenářů. První z nich, Všichni cizinci mají zatažené závěsy, byla zfilmována, za druhou, Kniha o zármutku (vyprávění o Nilsovi v lese), jste obdržela Cenu Evropské unie za literaturu. Vnímala jste kvůli tomu u třetí knihy velká očekávání?

Nijak zvlášť, ne víc než u svých dří­věj­ších knih. Hod­ně auto­rů se bojí špat­ných recen­zí nebo níz­kých pro­dejů, ale pod­le mě je hloupé mys­let si, že se člo­vě­ku pokaž­dé poda­ří pře­ko­nat sám sebe. Dou­fám, že za svou spi­so­va­tel­skou kari­é­ru napíšu mno­ho knih, a vím, že není mož­né, aby kaž­dá nová byla lep­ší než ty předchozí. 

Napořád Emily je vaší první knihou přeloženou do češtiny. O čem pojednává?

Kni­ha vyprá­ví o mla­dé ženě jmé­nem Emi­ly. Na začát­ku pří­bě­hu je těhot­ná, pří­tel ji opus­til, a tak se stá­vá svo­bod­nou mat­kou. Sle­du­je­me její všed­no­den­ní život, nemá to snad­né, poprav­dě se sotva drží na nohou. Kni­hou nás pro­vá­zí vypra­věč, kte­rý se k Emi­ly sna­ží pro­nik­nout a mít pro ni pocho­pe­ní, ale záro­veň se při pohle­du na ni a při komen­to­vá­ní její­ho živo­ta neu­brá­ní řadě předsudků.

Jak se Emily zrodila?

Když jsem dokon­či­la vel­mi osob­ní před­cho­zí román, chtě­la jsem zku­sit něco úpl­ně jiné­ho. Zača­la jsem psát ve tře­tí oso­bě o jed­nom dare­bá­ko­vi jmé­nem Pablo, kte­rý má těhot­nou pří­tel­ky­ni. Zane­dlou­ho jsem si uvě­do­mi­la, že by bylo zají­ma­věj­ší psát o ní mís­to o něm, a tak se hlav­ní posta­vou sta­la prá­vě Emi­ly. Inspi­ro­va­la jsem se taky tro­chu sama sebou. Emi­ly je mla­dá, já jsem tro­chu star­ší, ale taky ješ­tě hod­ně mla­dá. Emi­ly je těhot­ná, já mám dce­ru. Pochá­zí­me ze stej­né­ho pro­stře­dí. Při­pa­da­lo mi pod­nět­né pro­zkou­mat, jak tako­vou situ­a­ci pro­ží­vá člo­věk se sla­bým soci­ál­ním záze­mím a limi­to­va­ný řadou omezení.

Říkáte, že s Emily pocházíte ze stejného prostředí. Jak byste ho popsala?

V kni­ze není uve­de­né, kde přes­ně Emi­ly žije, ale její malič­ký pro­ná­jem se nachá­zí někde ve čtvr­ti Rom­sås nebo Amme­rud, ty pat­ří k nej­chud­ším oblas­tem nor­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta Osla. Emi­ly je mla­dá a osa­mě­lá, v pod­sta­tě má jen mat­ku. Nedo­sáh­la vyš­ší­ho vzdě­lá­ní, je chudá — nejen z hle­dis­ka peněz. Dá se říct, že žije na okra­ji společnosti. 

Do jaké míry je tedy Napořád Emily autobiografickým dílem?

Auto­bi­o­gra­fií bych kni­hu nena­zva­la. Ale jak už jsem uved­la, pochá­zím ze stej­né­ho mís­ta jako má hrdin­ka a znám dost lidí, kte­ří stej­ně jako ona vyrůs­ta­li v neú­pl­né rodi­ně. Já jsem z Rom­så­su, a přes­to­že jsem se odtam­tud v dospě­los­ti odstě­ho­va­la, východ­ní část Osla, kte­ré se říká østkant, je pořád běž­nou sou­čás­tí mého svě­ta, mého živo­ta. Psát o tom­to pro­stře­dí je pro mě napros­to při­ro­ze­né. Když chci napří­klad popsat něja­ké byd­le­ní, auto­ma­tic­ky si před­sta­vím typic­ký tam­ní pane­lá­ko­vý byt, vězí to ve mně hlu­bo­ko. Kro­mě toho jsem sama pra­co­va­la v super­mar­ke­tu a poměr­ně mla­dá jsem se sta­la mat­kou. Kvů­li tomu jsem se muse­la rych­le zori­en­to­vat ve zdra­vot­ním a soci­ál­ním sys­té­mu, což se v kni­ze obje­vu­je jako výraz­né téma. Uči­ni­la jsem někte­ré podob­né vol­by jako Emi­ly, ale na roz­díl od ní jsem se v dospě­los­ti pře­stě­ho­va­la do cen­t­ra Osla, kdež­to ona zůsta­la na peri­fe­rii. V urči­tém ohle­du před­sta­vu­je ver­zi mě samé. Díky tomu mám pro její situ­a­ci pocho­pe­ní, ale fakt, že jsem takhle moh­la žít já, mě i dráždí.

V knize nepřímo kritizujete, že máme přirozený sklon Emily soudit.

Přes­ně tak. Sle­du­je­me ji jen po krát­ký časo­vý úsek, a přes­to si záhy utvo­ří­me názor na to, jaká je, kým je, jaké jsou její vyhlíd­ky, že nikdy nena­jde dob­ré pra­cov­ní uplat­ně­ní. Při­tom ji může čekat ješ­tě dlou­hý život, není všem dnům konec, za deset let se bude tře­ba nachá­zet v úpl­ně jiné situ­a­ci. My už ale máme jasno. 

A tuhle neměnnost podtrhuje i název knihy Napořád Emily (v originále Emily forever), je to tak?

Ano, název vyja­dřu­je, že pro nás zůsta­ne tou stej­nou Emi­ly a že se ze své­ho pro­stře­dí nikdy nevy­ma­ní. Měl by ale půso­bit i vře­le, hře­ji­vě, ve smys­lu, že na nás její život­ní osud udě­lal dojem a my si ji bude­me pama­to­vat napořád. 

Děkuji za rozhovor.