Na pul­ty knih­ku­pec­tví nedáv­no zamí­řil nový sou­bor poví­dek pro­za­i­ka Sta­ni­sla­va Bera­na. V cel­kem deví­ti krát­kých pří­bě­zích ze sou­čas­nos­ti i nedáv­né his­to­rie se opa­ko­va­ně dotý­ká linie mezi­lid­ských vzta­hů. „Toto téma je v umě­lec­ké tvor­bě lid­stva po celou dobu jeho trvá­ní, jde o nevy­čer­pa­tel­ný inspi­rač­ní zdroj. Mění se jen kuli­sy, okol­nos­ti, mož­ná slov­ník. Pokud si ale vyba­vím kni­hy, kte­ré pro mě byly jako pro čte­ná­ře zásad­ní, všech­ny se něja­kým způ­so­bem mezi­lid­ských vzta­hů týka­ly,“ míní autor.

I když na pře­třes při­chá­ze­jí i nároč­něj­ší téma­ta, jako je domá­cí nási­lí, part­ner­ská kri­ze nebo neče­ka­ná zra­da ze stra­ny přá­tel, Beran k vyprá­vě­ní po celou dobu při­stu­pu­je s not­nou dáv­kou humo­ru. Pokra­ču­je tak ve šlé­pě­jích svých před­chůd­ců a mis­trů čes­ké povíd­ky, jako byl tře­ba Bohu­mil Hra­bal, Karel Čapek nebo Ota Pavel, byť sám pro­hla­šu­je, že si hle­dá vlast­ní ces­tu. „Osob­ně povíd­ku pova­žu­ju za esen­ci vyprá­vě­ní. Nemě­lo by v ní být nic navíc, není v ní pří­liš pro­sto­ru na žád­nou maný­ru, nesne­se samo­ú­čel­nou exhi­bi­ci. A pokud je dob­ře napsa­ná, doká­že ve čte­ná­ři vyvo­lat vel­mi sil­nou emo­ci. Záro­veň samo­zřej­mě chá­pu, že pro něko­ho jsou povíd­ky jak­si nevděč­ně krát­ké — kvů­li ome­ze­né­mu roz­sa­hu může být těž­ší vytvo­řit si k posta­vám vztah,“ říká spisovatel.

Přes­to­že jsou Bera­no­vy povíd­ky zasa­ze­ny do reál­né­ho svě­ta, autor se nezdrá­há expe­ri­men­to­vat a hned v něko­li­ka pasá­žích pře­kva­pu­je magic­ký­mi prv­ky, kte­ré stí­ra­jí hra­ni­ci mezi snem a rea­li­tou. „Prá­vě v tomhle spo­čí­vá kouz­lo poví­dek. Jejich sou­bor může­te vol­ně myš­len­ko­vě, per­so­nál­ně nebo jak­ko­liv jinak pro­po­jit a záro­veň může kaž­dá z nich vypa­dat úpl­ně jinak, for­mál­ně i vyzně­ním. Pod­stat­né pro mě bylo, aby sou­bor jako celek nepů­so­bil jed­no­tvár­ně. Kro­mě toho jsem chtěl jak­si vystou­pit z kru­hu ste­re­o­typ­ní­ho vní­má­ní svých tex­tů, kte­rý se za léta vytvo­řil. S mou tvor­bou byla čas­to spo­jo­vá­na posta­va malo­měst­ské­ho ztros­ko­tan­ce uto­pe­né­ho v alko­ho­lu, kte­rý je ohnu­tý, ale dosud nezlo­me­ný,“ při­bli­žu­je autor.

Beran je spi­so­va­te­lem vše­stran­ným, mezi jeho kni­ha­mi najde­me kro­mě poví­dek také román, bás­nic­kou sbír­ku, a nyní dokon­ce i tvor­bu pro děti. Do psa­ní Schrö­din­ge­ro­va hote­lu se ostat­ně pus­til krát­ce poté, co dva titu­ly pro dět­ské čte­ná­ře dokon­čil. Prá­ci na nové kni­ze věno­val rok. Jak psa­ní pro­bí­ha­lo? Z pro­stře­dí zakou­ře­ných hos­pod, kde vzni­ka­la jeho vůbec prv­ní povíd­ko­vá sbír­ka Až umřeš, nikdo už ti nebu­de chtít sahat na prsa, se pře­su­nul za psa­cí stůl. „Prv­ní ver­ze tex­tu vždy vzni­ká jako ruko­pis v doslov­ném smys­lu slo­va. Do počí­ta­če pak už jen pře­pi­su­ju. Je to patr­ně dáno tím, že prs­ty nesta­čí hla­vě. Co se týče času, je to růz­né. Než vůbec začnu povíd­ku psát, námět v hla­vě urči­tou dobu zra­je, někdy pře­zra­je, shni­je a není k niče­mu, jin­dy se uká­že jako živo­ta­schop­ný,“ vysvětluje.

Při psa­ní se nene­chá­vá spou­tat před­sta­vou o ide­ál­ním počtu poví­dek nebo cel­ko­vém roz­sa­hu tex­tu. Až do posled­ní chví­le dává vol­ný prů­běh tomu, co vznik­ne. „Kaž­do­pád­ně by povíd­ky měly být zapa­ma­to­va­tel­né a jed­na od dru­hé odli­ši­tel­né. Z toho poža­dav­ku ply­ne i roz­sah — nechci čte­ná­ře zahl­tit, aby mu povíd­ky nesplý­va­ly. K závě­ru, že je sbír­ka hoto­vá, vět­ši­nou dospěju ve chví­li, kdy zjis­tím, že námě­ty, kte­ré se mi obje­vu­jí v hla­vě, jsou jen vari­an­ta­mi něče­ho, co už jsem napsal,“ míní autor kniž­ní novin­ky Schrö­din­ge­rův hotel, jež dosta­la název pod­le jed­né z povídek.

Aby si udr­žel odstup od obsa­hu a doká­zal psát o posta­vách bez pře­hna­ných emoč­ních příkras či osob­ních pro­jek­cí, zau­jí­má Beran pozi­ci objek­tiv­ní­ho vypra­vě­če. „Já se v těch povíd­kách sta­vím do pozi­ce pozo­ro­va­te­le a urči­tým způ­so­bem poťouchlé­ho cir­ku­so­vé­ho prin­ci­pá­la, kte­rý si může poměr­ně bez­trest­ně dovo­lit posí­lat klau­ny do lvích kle­cí a nutit akro­ba­ty žong­lo­vat s čer­s­tvě ote­vře­ný­mi piv­ní­mi lah­ve­mi. Což vyža­du­je nepouš­tět si své posta­vy pří­liš k tělu. Je to méně boles­ti­vé a dovo­lu­je to pře­číst si text i po něja­ké době bez toho, aby člo­věk trpěl,“ prozrazuje.

Věhlas si Sta­ni­slav Beran zís­kal zejmé­na jako autor poví­dek, ale rád zkou­ší i jiné žán­ry. Na výsle­dek jeho sna­hy nebu­de­me muset čekat dlou­ho. Hned začát­kem červ­na mu vyjde dob­ro­druž­ná kni­ha Ztra­ce­ný v povět­ří, kte­rou debu­tu­je na poli dět­ské lite­ra­tu­ry. „Při psa­ní pro děti jsem musel být obe­zřet­ný pře­de­vším při dodr­žo­vá­ní sty­lu, aby odpo­ví­dal věku čte­ná­řů. Sám už dítě­tem oprav­du dlou­ho nejsem, bylo to někdy dost nároč­né. Jinak jsem psa­ní pova­žo­val za skvě­lou zába­vu prá­vě pro­to, že jsem se nemu­sel nechat pří­liš sva­zo­vat rea­li­tou,“ osvět­lu­je spe­ci­fi­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mládež.

A na co se od něj může­me těšit dál? Ve své tvor­bě si nekla­de žád­ná ome­ze­ní. „Stej­ně jako by mě před něko­li­ka lety nena­padlo, že napíšu kníž­ku pro děti, může se stát, že se poku­sím o detek­tiv­ku nebo zku­sím pře­svěd­čit něko­ho zruč­né­ho, abychom spo­lu dali dohro­ma­dy komiks. Nebo napíšu horor, proč ne?“ uzavírá.