V redakci už nějaký ten týden vnímáme, že se s tvým novým románem opět roztáčí kolotoč rozhovorů a nejrůznějších pořadů, do nichž tě média, knihovny a jiné instituce zvou. Ty se toho nebojíš, čehož si v oddělení marketingu ceníme. A já si říkám, kterou z fází života příběhu či knihy máš vlastně nejraději? Přemítání nad tématem, proces psaní, tvorbu knihy v nakladatelství (od rukopisu přes několik korektur, grafické práce, sazbu a tisk), či ono setkávání s novináři a čtenáři po vydání knihy?

Doce­la urči­tě mám nej­ra­dě­ji psa­ní samot­né. Začí­nám psát až v oka­mži­ku, kdy mám kni­hu pro­myš­le­nou, kdy před sebou vidím ces­tu, kte­rou se chci vydat. Vím, jaká asi bude struk­tu­ra kni­hy, mám rám­co­vě pro­myš­le­ný pří­běh, vím, kdo bude vypra­vě­čem. Pří­běh je páteř kni­hy, potře­bu­ju ho, abych jeho pro­střed­nic­tvím zpra­co­va­la téma, kte­ré je pro mě něja­kým způ­so­bem zají­ma­vé. Prv­ní a dru­há fáze vzni­ku kni­hy — tedy pro­mýš­le­ní, rešer­šo­vá­ní a pří­pra­va téma­tu a samot­né psa­ní — se samo­zřej­mě do jis­té míry pro­lí­na­jí. Ješ­tě nikdy se mi nesta­lo, že by se text během psa­ní nepro­mě­nil, koneč­ná ver­ze je vždyc­ky tro­chu jiná, než jsem původ­ně zamýš­le­la. Ale mění se jen ces­ta, cíl zůstá­vá zacho­ván. A prá­vě ta pro­měn­li­vost, pře­mýš­le­ní nad posta­va­mi a jejich moti­va­ce­mi, sna­ha najít nej­vhod­něj­ší větu a nej­vý­stiž­něj­ší slo­vo jsou věci, kte­ré mám na psa­ní nej­ra­dě­ji. Pro­to potře­bu­ju ke psa­ní klid a napros­té sou­stře­dě­ní, to jsou dvě věci, kte­ré mám ráda. I když tak mož­ná nepů­so­bím, pova­hou jsem samo­tář­ka. Psa­ní je poklid­ná prá­ce, a pro­to mi vyhovuje.

Co další fáze?

Korek­tu­ry nejsou mou oblí­be­nou čin­nos­tí, to už není pří­liš tvůr­čí prá­ce, text čtu stá­le doko­la a vlast­ně už ho nevní­mám. Výběr obál­ky a gra­fic­ká úpra­va nejsou tak doce­la na mně, i když k tomu samo­zřej­mě můžu říct svo­je a také to dělám, ale v tom­to ohle­du se sna­žím důvě­řo­vat lidem, kte­ří těm­to zále­ži­tos­tem oprav­du rozumějí.

A nakonec přicházejí na řadu besedy a rozhovory. Máš tato setkávání ráda?

Setká­vá­ní se čte­ná­ři a novi­ná­ři je po obdo­bí kli­du a samo­ty osvě­žu­jí­cí, neva­dí mi, pro­to­že jsou to vět­ši­nou lidé, kte­ří mají rádi stej­né věci jako já — kni­hy, lite­ra­tu­ru a kul­tu­ru obec­ně. Ale nemůžu vyho­vět všem, není to v mých fyzic­kých silách a nezvlád­la bych to ani časo­vě, pro­to mám na bese­dy vytvo­ře­ný kalen­dář. Ale pokud je to jen tro­chu mož­né, sna­žím se vyhovět.

Je tomu bezmála deset let, co vyšel tvůj románový debut Slepá mapa. Následovaly romány Hotýlek, Hana, Tiché rokyListopád, do toho ses dala také na psaní knížek pro děti (Strašidýlko Stráša, Kapka Ája, Teribear — Tajemství modré krabice). Je za tebou pěkný kus práce! Prozraď, jaká byla Alena Mornštajnová na začátku spisovatelské dráhy a jaká je Alena Mornštajnová dnes?

Já si samo­zřej­mě mys­lím, že jsem stá­le stej­ná. Ale věci oko­lo mě se oprav­du tro­chu pro­mě­ni­ly. Změ­nil se můj den­ní ryt­mus, mám víc času na to, co mě baví — tedy na sou­stře­dě­né psa­ní, víc ces­tu­ju, a to nejen po repub­li­ce, čas­to vyjíž­dím s pře­kla­dy knih i do zahra­ni­čí. To s sebou samo­zřej­mě při­ná­ší i zku­še­nos­ti a pocit, že se lépe vyznám v jízd­ních a letec­kých řádech a je pro mě snad­něj­ší zjis­tit, jak fun­gu­jí vypí­na­če a sprchy v hote­lích. 😊 Mož­ná se i tro­chu lépe vyznám v onom „lite­rár­ním“ svě­tě, do kte­ré­ho jsem vstu­po­va­la znač­ně naiv­ně a se zkres­le­ný­mi představami.

Dříve jsi pracovala jako lektorka a překladatelka, pověsila jsi tyto profese definitivně na hřebík?

I když ani jed­na z těch dvou pro­fe­sí nikdy neby­la mým snem, pře­kva­pi­vě mě obo­jí nejen bavi­lo, ale záro­veň bylo uče­ní a pře­klá­dá­ní skvě­lou prů­pra­vou na psa­ní. Uče­ní bylo výbor­nou pří­pra­vou na bese­dy a pře­klá­dá­ní je pros­tě prá­ce se slo­vy a tex­ty. I když ne všech­no, co jsem pře­klá­da­la, mělo lite­rár­ní kva­li­tu, důle­ži­té bylo, že jsem tam ty věci, kte­ré chci psát a dělat jinak, vidě­la, a teď vím, jak se jich vyva­ro­vat. Ale jak uče­ní, tak pře­klá­dá­ní musí člo­věk dělat s lás­kou, pro­to­že obě povo­lá­ní jsou spo­le­čen­sky i finanč­ně nedo­ce­ně­ná. Učit i pře­klá­dat jsem pře­sta­la ve dru­hé polo­vi­ně roku 2018, od té doby se můžu věno­vat jen psa­ní a mám víc pro­sto­ru na ces­ty za čte­ná­ři. Ale vím, že se k uče­ní a pře­klá­dá­ní můžu kdy­ko­li vrátit.

Je dobré mít zadní vrátka. Ptala jsem se na to i z toho důvodu, protože mě zajímá, zda nemáš strach, že ti jednoho dne dojde materiál. Anebo máš spíš opačný problém — tedy že nevíš, po kterém tématu sáhnout dřív?

Stát se samo­zřej­mě může coko­li. Námě­tů a nápa­dů mám v hla­vě dost a dost, vždyť kaž­dý člo­věk je zají­ma­vý a má svůj pří­běh nebo boha­tý vnitř­ní život, oko­lo nás se děje hod­ně věcí, kte­ré je mož­né lite­rár­ně zpra­co­vat. Ale je doce­la mož­né, že mě žád­né téma neza­ujme nato­lik, abych tomu byla ochot­na věno­vat čas a tu spous­tu úsi­lí, kte­ré já musím na napsá­ní kni­hy vyna­lo­žit. Vím, že někte­ří auto­ři píšou rych­le, sypou to ze sebe, ale já ne. Píšu oprav­du poma­lu a veli­ce sou­stře­dě­ně a někdy je to vel­mi únav­né. Asi bych to nedě­la­la, kdy­by mě téma oprav­du neza­jí­ma­lo a neby­lo pro mě důležité.

Pojďme nyní čtenářům přiblížit tvůj nový román Les v domě. Ty ses v jednom nedávném rozhovoru nechala slyšet, že chceš napsat knihu, která čtenáře potěší. Po přečtení Lesa v domě můžu potvrdit, že potěší opět skvěle vystavěný příběh i stupňující se napětí, ovšem optimismu se v knize nedočkáme. Proč to předsevzetí nevyšlo?

V tom­to pří­pa­dě je to jed­no­znač­ně dané téma­tem. Píšu o podo­bách zla, o těch zjev­ných i nená­pad­ných, a tohle téma se pros­tě radost­ně zpra­co­vat nedá.

V popředí Lesa v domě stojí rodina a mezilidské vztahy, což mají tvé knihy společné. Čím je nový román jiný?

Nevím, jest­li je autor ten správ­ný člo­věk, kte­rý by měl na tuto otáz­ku odpo­vě­dět, ale poku­sím se. Ode­hrá­vá se v krat­ším časo­vém obdo­bí, téměř v pří­tom­nos­ti a je mno­hem sevře­něj­ší. Má jed­no­ho vypra­vě­če, tak­že nám nabí­zí jedi­ný úhel pohle­du, pohle­dy ostat­ních postav si čte­nář musí domys­let a vytvo­řit si tak sám názor na to, jest­li všech­no, co dív­ka vyprá­ví, je obec­ná prav­da, její prav­da, polo­prav­da, nebo pros­tě lež za lží.

Tato dívka je součástí jednoho mrazivého rodinného dramatu, jež se možná odehrává v našem sousedství, aniž bychom to tušili. Psala jsi knihu s cílem nějakého společenského apelu?

Chtě­la jsem napsat kni­hu o tom, jak těž­ké je někdy roz­po­znat prav­du od lži, jak nesnad­né je posta­vit se zlu, o tom, že někte­ré vol­by, kte­ré se při­hlí­že­jí­cí­mu můžou zdát jed­no­du­ché, jsou neči­tel­né a nepře­ko­na­tel­né pro člo­vě­ka, kte­rý je ve stře­du dění. Chtě­la jsem si sama pro sebe objas­nit, proč k tako­vým věcem dochá­zí a proč je těž­ké jim čelit. Co v kni­ze najde čte­nář, je už jen na něm.

Měla jsi při psaní před očima nějaký konkrétní typ čtenáře?

Ne, při psa­ní na čte­ná­ře nemys­lím. Kdy­bych na ně mys­le­la, bylo by to omezující.

Tví fanoušci se jistě už někdy někde dočetli, že tvými prvními čtenáři, respektive čtenářkami, jsou tvá dcera a švagrová. Jaké byly jejich reakce na knihu?

Obě se shod­ly na tom, že kni­ha je sil­ná a čti­vá. Švag­ro­vá se na mě tro­chu zlo­bi­la, pro­to­že pak nemoh­la spát, muse­la nad kni­hou pře­mýš­let, ale já si mys­lím, že to bylo spíš tou večer­ní kávou, kte­rou si dala, pro­to­že chtě­la text dočíst. 😊

Pokud někdo ze čtenářů tohoto rozhovoru četl anotaci knihy, tak vytušil, že se při četbě může i bát. „Všude kolem je les, ve kterém se skrývá cosi hrozivého…“ Bavilo tě pohrávat si při psaní s prvky thrilleru, které se v textu objevují?

Čte­nář asi cítí, že se na poza­dí ode­hrá­vá něco špat­né­ho, ale žád­ný horor ani thriller to roz­hod­ně není. Tedy ale­spoň ne v přes­ném smys­lu slo­va. A vykres­lo­vá­ní atmo­sfé­ry a vytvá­ře­ní bar­vi­tých postav je v kni­hách důležité.

Příběh se odehrává v nejmenované vesnici, v textu jsem však našla jeden záchytný bod — hospodu Šotek. Ve tvém rodném Valmezu jednu takovou máte, nechala ses jí inspirovat?

Vím, že hos­po­da Šotek ve Val­me­zu je, ale nikdy jsem tam neby­la. Ale název je to hez­ký, nemyslíš?

Hezký! Předpokládám, že bude mít v dalších měsících plno… 😁 Dovol mi ještě poslední dvě otázky. Tipuju, že už píšeš další knihu, je to tak?

Pořád něco píšu, to je prav­da. Momen­tál­ně jsem v oné prv­ní fázi, kdy k sobě téma láká pří­běh, kdy si čtu věci, kte­ré mě zají­ma­jí, a pře­mýš­lím, ze kte­ré stra­ny začít.

Prozradíš, zda se čtenáři dočkají příběhu, který je pohladí po duši?

Je mi líto. Na pohla­ze­ní si budou muset najít něja­ké koťátko. 😉