V kate­go­rii Debut roku poro­ta oce­ni­la kni­hu Patri­ka Ban­gy Sku­teč­ná ces­ta ven. Autor je prv­ním rom­ským spi­so­va­te­lem, kte­rý kdy Mag­ne­siu Lite­ru zís­kal. „Dou­fám, že za pár let tady bude stát dal­ší rom­ský autor a už to nebu­de rom­ský autor, ale jenom autor,“ rea­go­val při pře­bí­rá­ní ceny na pódiu Ban­ga na otáz­ku, zda jsme se od deva­de­sá­tých let, kdy se děj kni­hy ode­hrá­vá, jako spo­leč­nost posunuli.

V poezii zís­kal Lite­ru Petr Hruš­ka díky své sbír­ce Spat­řil jsem svou tvář. „Poezie žád­nou cenu nemá, vlast­ně nikdo neví­me, k čemu tady na tom svě­tě pře­ká­ží. Ale v tom je mož­ná její síla, že nám při­po­mí­ná, že neví­me… Je to tro­chu para­dox, že pře­bí­rám cenu za poezii a poezie při­tom žád­nou cenu nemá,“ řekl tajem­ně a záro­veň úsměš­ně při pře­bí­rá­ní oce­ně­ní básník.

Vik­tor Špa­ček si ze slav­nost­ní­ho veče­ra odne­sl Mag­ne­sii Lite­ru za pró­zu, kte­rou zís­kal díky kni­ze Čis­tý, skrom­ný život. „Všech­ny moje posta­vy jsem tak tro­chu já,“ při­znal v děkov­né řeči. 

V nakla­da­tel­ství Host máme samo­zřej­mě vel­kou radost. „Upřím­ně řeče­no mě pro­mě­ně­ní těch tří nomi­na­cí nepře­kva­pi­lo. Petr Hruš­ka, Vik­tor Špa­ček i Patrik Ban­ga napsa­li skvě­lé kni­hy. A ty by byly skvě­lé, i kdy­by žád­nou cenu nedo­sta­ly. Ale na lite­ra­tu­ru jsou vždyc­ky dva — autor a čte­nář. Tak­že je taky skvě­lé, že se líbi­ly porot­cům, a že se tím pádem dosta­nou k dal­ším čte­ná­řům. Zkrát­ka mám z toho obrov­skou radost. Gra­tu­lu­ju auto­rům a děku­ju taky všem v redak­ci,“ říká šéf­re­dak­tor nakla­da­tel­ství Miroslav Balaštík, tedy ten, kdo všech­ny kni­hy z Hos­ta (neje­nom ty oce­ně­né) čte jako vůbec prv­ní v nakla­da­tel­ství ješ­tě v podo­bě rukopisu.