„Příběh pro děti o vyrovnávání se se ztrátou jsem chtěla napsat dlouho.“

Úspěš­ná spi­so­va­tel­ka, bás­níř­ka, lite­rár­ní kri­tič­ka a redak­tor­ka Olga Steh­lí­ko­vá vydá­vá dal­ší kni­hu pro děti. Po úspěš­ném atla­se Já, člo­věk, kte­rý zachycuje …

Matěj Dadák přichází s dystopickým románem z budoucnosti, který děsí svou aktuálností

V bouř­li­vém roce při­chá­zí spi­so­va­tel Matěj Dadák s dysto­pic­kým romá­nem z budouc­nos­ti, kte­rým jako by před­ví­dal děsi­vé udá­los­ti dneška. Kni­ha Lov­ci švá­bů přináší …

Bianca Bellová: Příběh si mě v pandemii přitáhl sám

Po dysto­pic­kých prózách Jeze­ro a Mona a také po výbě­ru z poví­dek, kte­rý vyšel pod názvem Tyhle frag­men­ty, při­chá­zí Bian­ca Bello­vá s pró­zou, jež svou atmosférou …

Podoba spánku se kulturně i historicky mění

Niko­la Iva­nov roz­ší­řil svou diplo­mo­vou prá­ci o pří­spěv­ky zásad­ních teo­re­ti­ků, kte­ří se zabý­va­jí sou­čas­nou kri­zí spán­ku a dal­ší­mi aspek­ty naše­ho odpo­čin­ku, a vydal …

Při psaní nemyslím na čtenáře, ale na český jazyk a hlavně na samotnou událost

Foto: © Soňa Pokor­ná Dal­ší ze série oblí­be­ných „pade­vě­to­vek“, krát­kých poví­dek s pře­kva­pi­vou poin­tou od něko­li­ka­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny Mag­ne­sia Lite­ra, vychází …

Když se děj na konci psaní zhmotní, vím, že jsem pracoval správně

Spi­so­va­tel Jiří Mar­šá­lek vydá­vá pro čes­kou pró­zu nety­pic­ký filo­so­fic­ký román s názvem Lenost. Pro­střed­nic­tvím milost­né­ho pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se v prostředí …

Literatura vždy reflektuje jen výsek reality

Vra­ti­slav Maňák si v nové kni­ze poví­dek Smrt sta­ré Maši bere na pomoc osvěd­če­né for­my vyprá­vě­ní, kte­ré lid­stvo pro­vá­ze­jí tisí­ce let, aby skrz ně nahlí­žel témata, …

Fanoušci se dočkali. Bílá Voda Kateřiny Tučkové vyjde letos na jaře.

Bylo to dlou­hé čeká­ní, ale je u kon­ce. Jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých spi­so­va­te­lek Kate­ři­na Tuč­ko­vá dokon­či­la svůj plá­no­va­ný román Bílá Voda. Ten na svých téměř …

„Jsme moderní lidé, produkty své doby. A čekáme na zázrak.“

Soci­o­log Pavel Pospěch se ve své novin­ce vydá­vá na zvlášt­ní výpra­vu. Čte­ná­ře své kni­hy Nezná­má spo­leč­nost totiž neza­vá­dí do exo­tic­kých kra­jin, ale do Čes­ké republiky …

„Příběh Karla Gotta je velmi lidský.“

Hudeb­ní pub­li­cis­ta Pavel Klu­sák vydá­vá dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu, kte­rá je prv­ním nezá­vis­lým por­trétem naší nej­vět­ší zpě­vác­ké legen­dy. Karel Gott, hvězda první …

Tchajwancům jsem porozuměla, říká Dita Táborská

Dita Tábor­ská opus­ti­la svět Malin­ky a Běsy a ve svém tře­tím romá­nu Čer­né jazy­ky vyu­ži­la zna­lost pro­stře­dí, o němž říká, že se sta­lo jejím domo­vem. Vyprá­ví v něm …

„Jedna pravda o kraji s tak bolestnou historií existovat nemůže.“

Spi­so­va­tel­ka Pet­ra Kla­bou­cho­vá se vra­cí ke koře­nům. Její nová kni­ha Pra­me­ny Vlta­vy se totiž ode­hrá­vá v kuli­sách osu­dů, kte­ré sama slý­cha­la už jako dítě. Detektivní …