Pavle, ve své knížce se snažíš zaměřit na věci, které máme denně před očima, tak blízko, až je přehlížíme. Pomáhá tobě osobně k takovému vidění to, že žiješ ve Vídni a máš, řekněme, i jistý geografický odstup?

Urči­tě ano. Pokaž­dé když se člo­věk podi­ví nad tím, jak věci fun­gu­jí jin­de, tak ho to nutí podí­vat se jiný­ma oči­ma na to, jak fun­gu­jí doma. Mož­ná že na to sta­čí jenom odjet na dovo­le­nou. Já jez­dím přes rakous­ko-čes­kou hra­ni­ci i něko­li­krát do týd­ne, tak­že jsem tomu srov­ná­ní vysta­ven neu­stá­le. Tře­ba si všim­ne­te, že v Rakous­ku fun­gu­je veřej­ná dopra­va dale­ko lépe, a nutí vás to ptát se, co tomu brá­ní u nás. Nebo nao­pak: když sle­du­je­te s dět­mi zahra­nič­ní tele­vi­zi, tak si uvě­do­mí­te, na jak vyso­ké úrov­ni u nás byla a stá­le je tvor­ba pro děti. A zase vás to nutí se ptát: proč prá­vě Čes­ko je v oblas­ti dět­ské tele­viz­ní pro­duk­ce tako­vá velmoc?

Sociologie je věda, které se v poslední době dostává více pozornosti i u nás, řekl bych, že svůj díl práce na tom odvádí i Daniel Prokop, kterého sám v knize zmiňuješ. Ty vedeš v Brně kurz Sociologie pro nesociology a už v úvodu knihy píšeš, že právě tento kurz tě k napsání knihy inspiroval. Jak se může nesociolog naučit dívat na věci „sociologicky“?

On je ten kurz pro neso­ci­o­lo­gy pojme­no­va­ný špat­ně, pro­to­že neso­ci­o­lo­go­vé ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­jí. Vez­mi si sou­čas­nou pan­de­mii: z polo­vi­ny lidí na Face­boo­ku se za posled­ní rok a půl sta­li odbor­ní­ci na nakaž­li­vé nemo­ci — a sku­teč­ní odbor­ní­ci na nakaž­li­vé nemo­ci jsou teď frustro­va­ní a nevě­dí, jak si s tím pora­dit. Nás soci­o­lo­gy ten­to pro­blém netrá­pí, my jsme na něj totiž zvyklí. Kaž­dý se sna­ží poro­zu­mět sou­vis­los­tem mezi věc­mi, kte­ré zaží­vá, a kaž­dý si vytvá­ří něja­kou teo­rii o spo­leč­nos­ti. My se ale sna­ží­me ten­to pohled ješ­tě kul­ti­vo­vat. Dívat se na věci soci­o­lo­gic­ky zna­me­ná dívat se z více per­spek­tiv. Zna­me­ná to zjiš­ťo­vat, že věci, kte­ré vypa­da­jí cha­o­tic­ky nebo nesmy­sl­ně, mají svou raci­o­na­li­tu. Může­te mít tře­ba dojem, že vytěs­ňo­vá­ní infor­ma­cí o kli­ma­tic­ké změ­ně je cosi ira­ci­o­nál­ní­ho a hloupé­ho. Ale co když je to způ­sob, jakým chrá­ní­me naše nej­hlub­ší před­sta­vy o tom, kdo jsme? Co když je to raci­o­nál­ní reak­ce na ohro­že­ní hlu­bo­ké­ho pří­bě­hu o vědě, o pokro­ku a o svě­tě, kte­rý — tak jako všech­ny učeb­ni­ce děje­pi­su — začí­ná bar­bar­stvím a nevy­hnu­tel­ně spě­je k civi­li­za­ci? Mož­ná že je v nás ten pří­běh tak hlu­bo­ko zapsa­ný, že igno­ro­vá­ní a vytěs­ňo­vá­ní vědec­kých varo­vá­ní o změ­ně kli­ma­tu jsou doce­la oče­ká­va­ná reakce.

Když mluvíš o klimatické změně, dovolím si odbočku: Začíná to být jasné v mnoha ohledech — jestli chceme s neutěšeným stavem světa něco udělat, musíme se velmi razantně změnit, vydat jinudy, možná se i vrátit. Tvá kniha hledá kořeny mnohých postojů v dávné minulosti. Na jednu stranu to působí úlevně — Masaryk, Havel i Babiš, všichni chtěli být vůdci z lidu. Na druhou stranu si člověk uvědomuje, že možná jedeme na Titaniku, který má příliš malé kormidlo na to, aby dokázal rychle změnit směr. Nevede nás nakonec do záhuby naše racionalita?

To je těž­ká otáz­ka. Soci­o­log Ulrich Beck už před lety napsal, že ta nej­váž­něj­ší rizi­ka, kte­rým čelí­me, nejsou důsled­kem naše­ho selhá­ní — ale naše­ho úspě­chu. Prá­vě raci­o­na­li­ta, expan­ziv­nost a sna­ha kon­t­ro­lo­vat pří­ro­du byly pod­mín­ka­mi naše­ho úspě­chu a nyní jsou pří­či­na­mi naše­ho selhá­ní. V hnu­tích za ochra­nu kli­ma­tu je vel­ké množ­ství lidí, kte­ří věří, že bez radi­kál­ní sys­té­mo­vé změ­ny je veš­ke­rá sna­ha o zabrz­dě­ní změ­ny kli­ma­tu zby­teč­ná. Že musí­me změ­nit sou­čas­ný model posta­ve­ný na uni­ver­za­li­za­ci trhu a glo­bál­ní sou­tě­ži národ­ních stá­tů, jinak, jak říkáš, je kor­mi­dlo, kte­ré máme v ruce, pří­liš malé. Je to úva­ha, kte­rá dává smy­sl, ale je straš­ně těž­ké si před­sta­vit, odkud by se měla vzít síla, jež tako­vou změ­nu sys­té­mu spus­tí. Nejde jenom o eko­no­mic­ké vzta­hy, ale i my sami a naše pře­mýš­le­ní o svě­tě, jsme pro­duk­ty své doby a muse­li bychom se radi­kál­ně změ­nit. Nejsem si jis­tý, jest­li je to mož­né. Mys­lím si, že pře­vlá­da­jí­cí postoj vůči kli­ma­tic­ké změ­ně je urči­tá for­ma „čeká­ní na zázrak“ – ono se pře­ce něco musí obje­vit, něja­ká zázrač­ná tech­no­lo­gie nebo něja­ký vyná­lez, kte­rý to celé vyře­ší. Ote­vře­ně to tak­to neří­ká­me, ale zdá se mi, že se tím­to nere­flek­to­va­ným opti­mis­mem řada z nás řídí. Prá­vě pro­to, že jsme moder­ní lidé — pro­duk­ty své doby.

Co tě k napsání knížky vedlo?

Totéž, co člo­vě­ka vede ke stu­diu soci­o­lo­gie: chtěl jsem pře­mýš­let o šir­ších sou­vis­los­tech. My se ve veřej­né dis­ku­si straš­ně snad­no oci­tá­me v zaje­tí těch prak­tic­kých, kaž­do­den­ních zpráv. Něco se sta­ne, tře­ba hnu­tí ANO vyhra­je vol­by — a my začne­me řešit, kolik stá­la kam­paň, co kde Andrej Babiš řekl, kolik lidí jej voli­lo a v jakých kra­jích a tak dál. Ale co nám Babišův úspěch říká o čes­ké spo­leč­nos­ti? Proč jsme napří­klad tak ochot­ni volit něko­ho, kdo o sobě pro­hla­šu­je, že není poli­tik, ačko­liv poli­ti­kem oči­vid­ně je? Tady nám pení­ze Andre­je Babi­še k vysvět­le­ní nepo­mo­hou, ale moh­la by nám pomo­ci soci­o­lo­gic­ká ana­lý­za toho, co v Čes­ku rozu­mí­me pod pojmy „při­ro­ze­nost“ a „rozum“. Zjed­no­du­še­nou ver­zi tako­vé ana­lý­zy nabí­zím v jed­né kapi­to­le kníž­ky. Ale nejde zda­le­ka jenom o Babi­še a hnu­tí ANO. Jde o to, že spo­le­čen­ské jevy mají hlu­bo­ké pří­či­ny a dale­ko­sáh­lé sou­vis­los­ti. A já si mys­lím, že bychom tyto sou­vis­los­ti nemě­li pouš­tět ze zře­te­le. Tak jsem napsal kníž­ku, ve kte­ré někte­ré z nich zkou­ším pojmenovat.

Mnozí naši společnost označují jako rozdělenou. Krájíme republiku na město a venkov, dělíme na očkované a neočkované, realisty a odpírače klimatické změny a podobně. Čemu takové dělení napomáhá — a je to něco ryze českého?

Samo­zřej­mě, spo­leč­nos­ti byly vždy roz­dě­le­né. Před­sta­va reál­né jed­not­nos­ti je mýtus, a dove­de to být i škod­li­vý mýtus. Je ale prav­da, že v posled­ních letech se s varo­vá­ní­mi před „roz­dě­le­nou spo­leč­nos­tí“ roz­tr­hl pytel. Mys­lím si, že je to nástroj ori­en­ta­ce ve svě­tě — svět je zkrát­ka pře­hled­něj­ší, když ho roz­dě­lí­te do dvou tábo­rů: pří­z­niv­ci a odpůr­ci očko­vá­ní, pří­z­niv­ci a odpůr­ci migra­ce a tak dále. Všech­no jsou to kom­plex­ní pro­blémy, a když si je může­me redu­ko­vat na jed­nu osu, na jejímž jed­nom kon­ci jsou pří­z­niv­ci a na dru­hém odpůr­ci, tak se nám nesmír­ně ule­ví. Najed­nou se ve svě­tě lépe vyzná­me, cítí­me se kom­pe­tent­ní argu­men­to­vat v oblas­ti spo­le­čen­ských pro­blé­mů a v nepo­sled­ní řadě zaží­vá­me pocit soli­da­ri­ty. Víme, kam pat­ří­me, a cítí­me, že jsme na správ­né stra­ně pro­ti těm dru­hým. To taky není k zahození.

No jo, jenže to je falešná představa… Není nutné svět sjednocovat, i za cenu toho, že se v něm nebudeme orientovat tak snadno? Není nutné začít svět vyprávět jako složitý?

Je to faleš­ná před­sta­va, beze­spo­ru. Ale také nám to uka­zu­je, jak sil­ná je naše potře­ba vyznat se ve svě­tě. Vez­mi si růz­né kon­spi­rač­ní teo­re­ti­ky, kte­ří jsou ochot­ni uvě­řit nesmys­lům o čipo­vá­ní popu­la­ce jenom pro­to, aby jim dění ve svě­tě zapa­da­lo do něja­ké­ho sro­zu­mi­tel­né­ho pří­bě­hu. Ostat­ně vyprá­ví se vtip, že kon­spi­rá­to­ři jsou nej­vět­ší opti­mis­té. Proč? Pro­to­že jako jedi­ní věří, že tady ten cha­os někdo řídí. Čili ta sna­ha zjed­no­du­šo­vat, abychom se ve svě­tě vyzna­li, je nesmír­ně sil­ná. Ale urči­tě se dá ve svě­tě vyznat i jinak, než že se roz­dě­lí­me na „my a oni“ — jen­že sjed­no­co­vat a vytvá­řet souná­le­ži­tost se dá zase jenom pomo­cí sil­ných pří­bě­hů a ty se nám v posled­ní době pří­liš nedaří.

Na environmentalistice jsme fenomén bazénů na českých zahradách řešili hodně, ty se mu věnuješ v kapitole o privatismu. Jde ale jednoduše říct — Češi mají tak moc bazénů proto a proto?

Ty bazé­ny nejsou přímým důsled­kem něče­ho, jsou spíš sympto­mem. Sympto­mem naše­ho sta­že­ní se z veřej­né sfé­ry a naší mimo­řád­ně sil­né ori­en­ta­ce na sfé­ru sou­kro­mou. Těch sympto­mů je samo­zřej­mě víc: důraz na vlast­ní byd­le­ní, nekri­tic­ký vztah k auto­mo­bi­lo­vé dopra­vě, ale také pode­zří­va­vý postoj vůči lidem, kte­ří se veřej­ně anga­žu­jí — ať vstu­pu­jí do poli­tic­kých stran, nebo jsou to nedej bože „akti­vis­té“ —, nezá­jem o poli­ti­ku, sna­ha obchá­zet veřej­ná pra­vi­dla pro sou­kro­mý zisk a tak dále a tak dále. Soci­o­lo­go­vé tomu­to posto­ji říka­jí pri­va­tis­mus a ty bazé­ny jsou jen jeho dob­ře pozo­ro­va­tel­nou sou­čás­tí: vlast­ní byd­le­ní v samo­stat­ném dom­ku, vlast­ní zahra­da s bazé­nem, do prá­ce vlast­ním autem a tak dále. Vlast­ně je to — řeče­no dneš­ním jazy­kem — tako­vý čás­teč­ný dob­ro­vol­ný loc­kdown, do kte­ré­ho se v pri­va­tis­tic­ké spo­leč­nos­ti uzavíráme.

Je to asi otázka, jejíž odpověď je za milion — jak udělat, abychom mysleli víc jeden na druhého než každý sám na sebe?

To je náho­dou skvě­lá otáz­ka. Proč jí neza­čí­ná kaž­dý roz­ho­vor s někte­rým z ústav­ních čini­te­lů, to já bych je hned četl s jiným zájmem! Soci­ál­ní psy­cho­lo­go­vé již dlou­ho pra­cu­jí s tzv. „hypo­té­zou o kon­tak­tu“, kte­rá říká, že čím víc kon­tak­tu máme s dru­hý­mi, tím méně máme ten­den­ci upa­dat do ste­re­o­ty­pů a před­sud­ků o nich. Intu­i­tiv­ně se zdá, že je to dob­rá hypo­té­za — vez­mě­te si tře­ba, jak sil­ně se Češi brá­ní migran­tům ze zemí mimo EU, ačko­liv s nimi nikde nepři­chá­ze­jí do kon­tak­tu. Ale ta hypo­té­za je sta­rá přes šede­sát let a my bychom ji měli zno­vu posou­dit s důra­zem na pojem „kon­takt“: na soci­ál­ních sítích jsme v neu­stá­lém povrch­ním kon­tak­tu s lid­mi, kte­ré sotva zná­me. Jsme v kon­tak­tu s lid­mi v prá­ci, se sou­se­dy ze sdru­že­ní vlast­ní­ků, s rodi­či ostat­ních dětí ve škol­ce — ale s kým z nich, kro­mě přá­tel, kte­ré jsme si sami vybra­li, jsme v kon­tak­tu sku­teč­ném, tedy že se s nimi na něčem domlou­vá­me a jsme nuce­ni chá­pat jejich sta­no­vis­ka a jejich odliš­né názo­ry na věci? Pri­va­tis­mus také zna­me­ná, že se zba­vu­je­me nut­nos­ti vychá­zet s jiný­mi lid­mi, s těmi, kte­ré jsme si nevy­bra­li. Těž­ko pak bude­me mys­let na jejich dob­ro, když dělá­me v kaž­do­den­ním živo­tě všech­no pro to, abychom se jim vyhnuli.

Není to tak, že těch sil, které se nás na všech úrovních snaží rozdělovat, je prostě už příliš na to, abychom mohli být nějak jednotní?

Moh­lo by to tak vypa­dat. Ale říkám si, že to roz­dě­lo­vá­ní a sjed­no­co­vá­ní jsou vrat­ké pojmy. My se cítí­me jed­not­ní ne teh­dy, když se jeden dru­hé­mu podo­bá­me nebo když pro­ží­vá­me tytéž nesná­ze, ale když uvě­ří­me témuž pří­bě­hu. Skr­ze pří­běhy zaží­vá­me poci­ty soli­da­ri­ty a souná­le­ži­tos­ti. Je prav­da, že se s těmi­to pří­běhy setká­vá­me nej­čas­tě­ji, když dojde k něja­ké kata­stro­fě: když musí­me všich­ni šít rouš­ky, když zemí pro­jdou povod­ně nebo tor­ná­do. Ale tře­ba i když pro­ží­vá­me spor­tov­ní úspě­chy — není to zase tak vzdá­le­ný záži­tek. Pod­stat­né je, že pří­běhy mají své vypra­vě­če — jak ty o sjed­no­ce­ní, tak ty o roz­dě­le­ní — a na trhu s pří­běhy se tito vypra­vě­či pře­kři­ku­jí. Tak­že bych mož­ná neřekl, že jsme jako spo­leč­nost ve vel­ké míře roz­dě­le­ni. Spíš jde o to, že jsme se v důsled­ku růz­ných vli­vů dosta­li do situ­a­ce, v níž se vypra­vě­či pří­bě­hů o roz­dě­le­ní dosta­nou sná­ze ke slo­vu. Ale tako­vá situ­a­ce se může snad­no změnit. 

Kéž by! V knížce se dotýkáš i otázky potřeby humanitních oborů a jejich studentů, přičemž řada průmyslníků a politiků říká, že jich máme až příliš. Asi se ti to neposlouchá snadno, říkám si, já taky nerad poslouchám řeči o ekoteroristech. A jak sám píšeš, je snadné se takovým lidem vysmát. To ale nepomůže k nápravě. A jak vůbec přesvědčovat někoho, že náprava tohoto pohledu je nutná?

Je to para­dox. V prů­zku­mu Euro­ba­ro­me­t­ru z roku 2020 vychá­ze­jí Češi ze všech zemí EU jako nej­ví­ce dez­o­ri­en­to­va­ní v sou­čas­ném svě­tě. Člo­věk by si mys­lel, že tako­vá spo­leč­nost by se o soci­o­lo­gic­ká téma­ta zají­mat měla. Ale mys­lím si, že se tím­to smě­rem posou­vá­me. Tře­ba ta sou­čas­ná pan­de­mie je dale­ko víc spo­le­čen­ský než medi­cín­ský pro­blém. Nejde o to, že bychom nemě­li vak­cí­ny nebo že bychom nevě­dě­li, jak šíře­ní nemo­ci ome­zit. Jde o to, že lidé se toho­to úsi­lí nechtě­jí zúčast­nit — a my musí­me zjis­tit proč. Podob­né je to s kli­ma­tic­kou změ­nou: kli­ma­to­lo­go­vé vědí, co se děje, a vědí, proč se to děje. Víme také, co musí­me dělat, abychom změ­nu kli­ma­tu zpo­ma­li­li — ale nedě­lá­me to. To je spo­le­čen­ský pro­blém a spo­le­čen­ské vědy jej muse­jí vysvět­lo­vat (já se o to v té kníž­ce také pokou­ším). Tady potře­bu­je­me soci­o­lo­gii a spo­le­čen­ské vědy obec­ně. Před­sta­va, že na sou­čas­né spo­le­čen­ské pro­blémy najde­me něja­ká inže­nýr­ská řeše­ní nebo že oddě­lí­me „prav­du“ od „fake news“ a tím se pro­blémy vyře­ší, pod­le mě není reálná.

Jaké to je být sociologem v dnešní době?

Říká se, že kaž­dá nová gene­ra­ce má pocit, že žije v době his­to­ric­ké­ho pře­lo­mu. Tako­vý pocit nelze ani potvr­dit, ani vyvrá­tit — a to bez ohle­du na to, jest­li zrov­na pro­ží­vá­me pan­de­mii nebo něco objek­tiv­ně méně důle­ži­té­ho. Je to základ­ní for­ma naše­ho vzta­hu ke svě­tu a ten se nám v kon­tex­tu toho, co zná­me — tedy v kon­tex­tu minu­los­ti —, vždy jeví jako uni­kát­ní. Jinak řeče­no, být v dneš­ní době soci­o­lo­gem je mimo­řád­né, ale věřím, že být kon­struk­té­rem aut nebo být cuk­rá­řem také. Ale být v dneš­ní době soci­o­lo­gem, kte­ré­mu vychá­zí kníž­ka v nakla­da­tel­ství Host, to je moc hez­ké a mám z toho vel­kou radost.

Já taky!