Ve vaší nové knize hrají důležitou roli šikana a pozérství. Proč jste si zvolil právě tahle témata?

Šika­nu v téhle podo­bě jsem chtěl zpra­co­vat z něko­li­ka důvo­dů. Tím hlav­ním asi je, že když se mlu­ví o nási­lí, vět­ši­nu lidí nej­pr­ve napad­ne to fyzic­ké. Dru­há na řadě může být psy­chic­ká šika­na a nási­lí, nezříd­ka vychá­ze­jí­cí z něja­kých před­sud­ků, spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů a tak dále. Když se ale baví­me o nási­lí tře­ba mezi blíz­ký­mi — což je hlav­ní téma Sra­ba —, při­jde mi, že se zapo­mí­ná i na to zdán­li­vě nevin­né, plné situ­a­cí, kte­ré je oko­lím pova­žo­va­né za nor­mál­ní a nijak nebez­peč­né. Celé to čas­to může nave­nek vypa­dat jako drob­nost, kte­rá vyšumí v zapo­mně­ní, hned jak lidi dospě­jí. Jen­že ty násled­ky můžou být obrov­ské, obzvlášť když chy­bí opo­ra a ta situ­a­ce trvá pod­stat­nou část živo­ta: celo­ži­vot­ní pocit vlast­ní nedo­sta­teč­nos­ti, zby­teč­nos­ti a tak dál. Jis­tě, vzni­ka­jí romá­ny o růz­ných for­mách nási­lí mezi páry nebo rodi­či a dět­mi, Srab je ale o něčem jiném.

Co se pozér­ství týká, ve Sra­bo­vi je pou­ží­va­né spíš jako pro­ti­pól k rea­li­tě. Čás­teč­ně taky jako ces­ta, jak v ní pře­žít, záro­veň však jako její důsle­dek. Póza a rea­li­ta tu sto­jí v kon­tras­tu, což pod­le mě dává smy­sl, ačko­li ve sku­teč­nos­ti to takhle vždyc­ky vypa­dat nemusí.

Souvisí s nimi i nízké sebevědomí. Je to tedy román o současnosti, nablýskané době, která má ale plno kostlivců ve skříni?

Jak se to vez­me. Mys­lím, že tihle kost­liv­ci jsou spo­leč­ní kaž­dé době. Dnes se o nich mož­ná méně lidí sty­dí mlu­vit. Psy­chic­ká tyra­nie a její důsled­ky jsou něco, s čím je potře­ba se nějak vyrov­ná­vat, přes­to­že vět­ši­no­vá spo­leč­nost má pořád ten­den­ce to zleh­čo­vat a nebrat váž­ně. A přes­to­že způ­sob, jakým můj vypra­věč celou situ­a­ci řeší, je dost extrém­ní, dou­fám, že lidem, kte­rým dlou­ho někdo stál výhrůž­ně za zády a stá­le jim stra­ší v hla­vě, by ta kni­ha moh­la něco říct. Ostat­ně její psa­ní pro mě bylo svým způ­so­bem hod­ně osobní.

Pod tím vším se skrývá násilí. Dnešní doba přes výše zmíněné odkrývá násilí leckde, stereotypy se přenastavují a mnoho lidí to špatně nese, mluví se o kulturních válkách. Jaké úkoly má podle vás současná literatura?

To, že se růz­né for­my nási­lí odkrý­va­jí a že se mění pří­stup k němu, je urči­tě dob­ře. Jas­ně, nemů­že­me nási­lí hle­dat úpl­ně za vším a všu­de, někdy — zdá se mi — se hle­dá i tam, kde nej­spíš není. Na dru­hou stra­nu do těch pří­pa­dů nevi­dím a nedo­ká­žu je posou­dit. Pro­to k nim mlčím. Věřím, že je lep­ší při­znat, že na něco nemám názor, než si ho za kaž­dou cenu udě­lat, abych nevy­pa­dal hlou­pě, a pak se hádat o něčem, o čem ve sku­teč­nos­ti nevím vůbec nic, čemu ani nemůžu rozu­mět. O čem ale něco vím, o tom se nao­pak mohu poku­sit něco sdě­lit. Jest­li Srab ale­spoň tro­chu při­spě­je k téma­tu, budu jedi­ně rád. Zda tím napl­ním něja­ké úko­ly lite­ra­tu­ry, to si nejsem jis­tý. Vím, že debat o tom, co má lite­ra­tu­ra sdě­lo­vat a dělat, se vede spous­ta. Asi nejsem úpl­ně tím, kdo někte­ré z těch úko­lů napl­ňu­je — nepíšu věci, kte­ré zís­ká­va­jí dese­ti­ti­sí­ce čte­ná­řů, ani tako­vé, na kte­ré pějí chvá­lu výraz­ní lite­rár­ní kri­ti­ci. Ale ale­spoň jsem díky tomu z debat o napl­ňo­vá­ní úko­lů sou­čas­né lite­ra­tu­ry vyne­chá­ván, což je pozi­tiv­ní. Já beru jako svůj úkol napsat to, co z něja­ké­ho osob­ní­ho důvo­du napsat chci, a napsat to v ide­ál­ním pří­pa­dě tak, aby výsle­dek dával smy­sl i dal­ším lidem. Je jed­no jaký — nedě­lám si ilu­ze, že moje psa­ní doká­že změ­nit svět, ale pokud se najdou čte­ná­ři, kte­rým pomů­že se nad něčím zamys­let, něco v nich zane­chá nebo je ale­spoň poba­ví a ukrá­tí jim dlou­hou chví­li, měl bych být spokojený.

V roce 2019 vám vyšel Malej NY, pak Čokoláda pro wehrmacht, píšete i básně. Jak to, že jste tak produktivní?

Dodě­lá­vám dok­to­rát, sem tam dostá­vám tvůr­čí sti­pen­dia a v prá­ci se občas sta­ne, že rych­le udě­lám, co je nut­né, a pak můžu buď jít domů, nebo ten čas vyu­žít jinak. Jiný­mi slo­vy vyu­ží­vám, že mám zatím rela­tiv­ně vol­ný život­ní ryt­mus a s tím dosta­tek pro­sto­ru psát. 

Taky to mož­ná sou­vi­sí s tím, že Malej NYČoko­lá­du pro wehr­macht jsem psal něja­kou dobu sou­čas­ně, tak­že jsem je dokon­čil brzy po sobě. Prv­ní ver­zi Sra­ba jsem pak napsal na jaře 2019, tedy ješ­tě dřív, než vyšel Malej NY coby moje prv­ní kni­ha v Hos­tu. Čili napsa­né a zatím nevy­da­né kni­hy se nějak nahro­ma­di­ly. A do toho samo­zřej­mě ty bás­ně — ty pros­tě píšu, když při­jde inspi­ra­ce nebo nápad, jed­nou za pár let ze sto­hů ver­šů něco vybe­ru a sesta­vím sbír­ku. Nevím, proč jsem tak pro­duk­tiv­ní a jest­li to vlast­ně je nor­mál­ní, nebo nad­prů­měr­né množ­ství. Někdo by asi řekl, že se díky tomu počtu knih můžu koneč­ně ozna­čit za spi­so­va­te­le, jiný zase, že je to znám­ka gra­fo­man­ství a se sku­teč­ným spi­so­va­te­lem nemám spo­leč­né­ho nic…

A podle čeho si vybíráte, o čem budete psát — vybírají si vás témata, nebo dlouho hledáte?

Buď se pro něco nadchnu a chci to zku­sit napsat po svém — jako to bylo v pří­pa­dě die­sel­pun­ku a Čoko­lá­dy pro wehr­macht —, nebo někde už dlou­ho leží něco, co chci zpra­co­vat, a mám pocit (nech­me stra­nou, jest­li opráv­ně­ný), že nikdo jiný to neu­dě­lá, jako v pří­pa­dě Malý­ho NYSra­ba. Téma mám vět­ši­nou v záso­bě, což ale nezna­me­ná, že by se někdy v prů­bě­hu tvůr­čí­ho pro­ce­su úpl­ně nezmě­ni­lo. Vět­ši­nou spíš něja­kou dobu hle­dám, jak ho ucho­pit. Občas se sta­ne, že roze­píšu tři romá­ny, kte­ré po dese­ti až dva­ce­ti stra­nách vzdám, než koneč­ně roze­píšu ten, ve kte­rém se ztra­tím a mám chuť ho dokon­čit, což taky udělám.