Spatřil jsem svou tvář: kniha, která po pěti stech letech připomíná první obeplutí zeměkoule, první chvíle, kdy si lidé uvědomili, že když poplují pořád dopředu, vrátí se zpět. To je samo o sobě mimořádně silné existenciální zjištění. Proto sis tenhle moment vybral k tomu, abys o něm napsal novou sbírku?

Vel­ká Magalhãe­so­va výpra­va uza­vře­la do kru­hu všech­ny naše obje­vi­tel­ské ces­ty, kte­ré odjak­ži­va sebe­vě­do­mě míří kupře­du. Před­sta­vu­ji si ten sil­ný oka­mžik, když se zbí­da­če­ných osm­náct námoř­ní­ků z původ­ní 274členné posád­ky vrá­ti­lo do špa­něl­ské­ho San­l­úca­ru z opač­né stra­ny, než z jaké před tře­mi lety vyplou­va­li. Uvi­dě­li „celý svět“. Co to pro ně zna­me­na­lo, kro­mě totál­ní­ho vyčer­pá­ní a podí­lu na zis­ku z dove­ze­né­ho hře­bíč­ku a vanil­ky? Během své pou­ti nara­zi­li na nepřed­sta­vi­tel­né sku­teč­nos­ti, navští­vi­li desít­ky ost­ro­vů, čeli­li obrov­ské­mu nápo­ru jiné rea­li­ty. Muse­li se den­ně smi­řo­vat s nový­mi věc­mi, pří­rod­ní­mi roz­ma­ni­tost­mi, šoku­jí­cí­mi zvyk­lost­mi jiných kul­tur, a záro­veň si při tom všem mož­ná chví­le­mi povšimli, jak podob­ná si je lid­ská pod­sta­ta. Mož­ná v těch odliš­nos­tech nako­nec spat­ři­li svou tvář a byli pře­kva­pe­ni stej­ně jako domo­rod­ci, když pohléd­li do malých zrcá­tek, kte­rá jim Evro­pa­né při­vez­li jako dary.

Ta epo­chál­ní ces­ta není pros­ta řady jem­ných tragi­ko­mic­kých roz­mě­rů. Lidé obje­vi­li jina­kost a stej­nost záro­veň, zjis­ti­li, že pla­ne­ta nemá okra­je, a tedy spo­či­nu­tí, a naše ces­ty se tak budou v jis­tém smys­lu už navždy stá­čet do kru­hu. Mož­ná se domní­va­li, že teď prá­vě zjis­ti­li všech­no pod­stat­né, a záro­veň mož­ná tuši­li, že v jis­tém pohle­du se nic tak pře­vrat­né­ho nesta­lo… Že svět vlast­ně obje­vit nelze.

Jsi znám jako básník se soustředěním na intimní prostory, v předposlední knize jsi pracoval s prvky z mytologie, eposů, nyní tě inspirovala zpráva o prvním obeplutí Země. Jsou naše minulost a naše zemská realita jen jiným uchopením těchto intimních prostorů? Myslím to tak, jestli vnímáš v nové knize jako takový prostor celou Zemi?

Nikdy jsem moc nero­zu­měl tomu mecha­nic­ké­mu děle­ní pro­sto­ru na intim­ní a veřej­ný, zdá se mi umě­lé a sám nevím, kudy by měla vést hra­ni­ce. Je to pros­tě tak, že tahle sbír­ka je jakousi fik­tiv­ní ces­tou nezná­mé posád­ky na nezná­mých lodích do nezná­mých kon­čin v nezná­mé době. Nešlo mi o časo­vé či pro­sto­ro­vé sou­řad­ni­ce, ale o situ­a­ci samu — lidé kon­fron­to­va­ní s nezná­mem a zau­jí­ma­jí­cí k němu vztah. Lidé při­sti­že­ní v gro­tes­ce svých neschop­nos­tí i schop­nos­tí. Což je stej­ně tak intim­ní jako veřej­ný příběh. 

Neskrýváš inspiraci zprávou, která se o první plavbě kolem světa zachovala. Čím tě nejvíc zaujala?

Pokud si člo­věk pře­čte docho­va­nou zprá­vu o prv­ní ces­tě kolem svě­ta, sepsa­nou jed­ním z osm­nác­ti pře­ži­vších, ital­ským dob­ro­dru­hem Anto­ni­em Piga­fet­tou, užas­ne. Před­ně se jed­ná o veli­ce sil­né umě­lec­ké dílo, byť bezděč­né, neboť zprá­va vzni­ka­la jako pou­hé „hlá­še­ní“ před­sta­ve­né­mu rytíř­ské­ho řádu, jehož byl Piga­fet­ta čle­nem. Vznik­lo však spon­tán­ní a živé vyprá­vě­ní, plné půvab­ných neob­rat­nos­tí, kte­ré ovšem jen umoc­ňu­jí panop­ti­kál­nost líče­ných dějů a obra­zů. Piga­fet­ta je vší­ma­vý k bizar­ním i absurd­ním okol­nos­tem, je plný nai­vi­ty i cynis­mu, svě­ží fan­ta­zie, kte­rou si vypo­má­há tam, kde se před ním ote­ví­rá nová rea­li­ta. Je popis­ný i surre­ál­ný, chví­li uma­nu­tě věc­ný, chví­li baron­práši­lov­sky roz­mách­lý. A dohro­ma­dy vytvá­ří pře­svěd­či­vý tragi­ko­mic­ký obraz o ubo­hos­ti i neu­tu­cha­jí­cí vůli a o občas­ných zábles­cích veli­kos­ti, kte­ré se ukrý­va­jí v lid­ském stvoření.

Když ohledáváš takhle důsledně naši minulost, co ti běží hlavou o pět set let později? Jaké otázky vyvstávají? Jakou tvář jsi při psaní knihy spatřil ty?

Sou­vi­sí to s dal­ším úža­sem, kte­rý ve mně Piga­fet­to­va zprá­va vyvo­la­la. Při­po­mí­ná totiž nes­li­tov­ně a zře­tel­ně naši dobu. Pět set let jako by nezna­me­na­lo nic. Je tu stá­le tatáž neo­vla­da­tel­ná potře­ba při­svo­jit si to, co nám ješ­tě nepat­ří. Jako bychom k tomu nemoh­li najít klid­ný poměr. Jina­kost v nás vyvo­lá­vá neklid, kte­rý se rych­le mění v agre­si­vi­tu. Setká­ní s nezná­mým člo­vě­kem je stá­le nej­vět­ším nebez­pe­čím ohro­žu­jí­cím naše jis­to­ty. Už tím, že jsme, jako bychom pro­hlu­bo­va­li straš­nou samo­tu toho dru­hé­ho. Jsme pře­svěd­če­ni o vlast­ní vyspě­los­ti přes­ně tam, kde si počí­ná­me níz­ce. Nepře­stá­vá­me při­tom věřit, že nás doká­že pro­mě­nit lás­ka a milost. A nemů­že­me se zasta­vit. Po pře­čte­ní téhle zprá­vy jsem sedl a začal psát jakousi ano­nym­ní tragi­ko­mic­kou plav­bu svě­tem, v níž vystu­pu­jí pou­ze blí­že neu­r­če­né „naše lodě“.

Kniha je v první části „Papoušci v zrcadlech“ vlastně svérázným lodním deníkem, ke kterému pak tvoří protipól skladba „Přetížená loď“. Jaká část vznikla dřív a kdy tě napadlo to složit právě takhle?

Obě čás­ti vzni­ka­ly para­lel­ně. Tu prv­ní tvo­ří zhru­ba čty­ři­cet krat­ších bás­ní, sklá­da­jí­cích se postup­ně do ima­gi­nár­ní­ho pří­bě­hu bláz­ni­vé­ho puto­vá­ní, vede­né­ho lid­ský­mi běsy, vírou, hla­dem, kru­tos­tí, fan­ta­zií, hamiž­nos­tí a neče­ka­ný­mi oka­mži­ky krá­sy. Ta dru­há je tvo­ře­na jed­nou bás­ní reflek­tu­jí­cí šíle­nou ces­tu vyko­na­nou před pěti sty lety Piga­fet­tou a jeho souputníky. 

Dne 8. září 1522 se změnilo lidské vnímání světa, zjistili jsme, že začíná i končí v každém bodě. Tvoje kniha byla uvedena na den přesně o pět set let později na Skleněné louce v Brně. Podnikneš s ní nějakou cestu kolem světa?

Mimo­cho­dem: toho vskut­ku neo­by­čej­né­ho výro­čí si u nás téměř nikdo nevši­ml. Snad pro­to, že jsme tako­ví sucho­zem­ci. Ve ško­lách slou­ží Magalhãe­so­va výpra­va vět­ši­nou coby doklad vel­ké­ho vze­pě­tí lid­ských schop­nos­tí a neza­dr­ži­tel­né­ho vývo­je. Kdy­by se na ško­lách uči­la i Piga­fet­to­va zprá­va, kte­rá je u nás sko­ro zapo­me­nu­ta, celá udá­lost by zřej­mě ztra­ti­la svo­ji jed­no­znač­nost. A člo­věk by mohl ostře­ji spat­řit svou tvář…
Moje kni­ha byla uve­de­na postup­ně v Brně, Olo­mou­ci a Pra­ze a v Ost­ra­vě. Pak se „naše lodě“ vrá­tí do Brna, kde budu číst 25. říj­na v bytě zesnu­lé­ho bás­ní­ka Zena Kap­rá­la. Ten byt, ve kte­rém jsem byl napo­sle­dy ješ­tě za Zeno­va živo­ta, se nedáv­no pro­mě­nil v Rezi­den­ci Café Kap­rál, kde se teď zača­ly konat lite­rár­ní veče­ry. Tro­chu mi při­po­mí­ná loď, neboť loď se ukrý­vá ve všem.

Foto­gra­fie: © Jan Bartoš