Zahrada je vlastně takovým mikrokosmem, světem ve světě. Tvůj hlavní hrdina se vrací do zahrady, kterou znával v dětství. Znáš také takovou zahradu?

Bohu­žel neznám… Zblíz­ka roz­hod­ně ne, spíš je to tako­vý vysně­ný pro­stor, sta­rá měst­ská zahra­da, mož­ná až trn­kov­ské­ho typu. Tedy s tím roz­dí­lem, že tahle je úpl­ně zane­dba­ná. Mož­ná je obra­zem člo­vě­ka, kte­rý do ní při­chá­zí. Je to člo­věk, kte­rý opouš­tí kněž­ství, a tak se najed­nou oci­tá úpl­ně v jiném svě­tě, postup­ně zjiš­ťu­je, kým vlast­ně je. 

Takže se postupem času jaksi kultivuje, zbavuje trní? Nebo je naopak obnaženější a zranitelnější?

To je prá­vě to — někdy si mys­líš, že ji kul­ti­vu­ješ, dáš do toho veš­ke­ré své síly a nasa­ze­ní, a pak s hrů­zou zjis­tíš, že celá ta tvá pocti­vá prá­ce nepři­nes­la nic jiné­ho, než že zahra­du udě­la­la nahou a zra­ni­tel­nou… A ty se na tu spoušť díváš a nechá­peš, jak je mož­né, že jsi do posled­ní chví­le nevi­děl, co se ti pod ruka­ma děje… 

Vracíš se po dlouhé době ke katolickým tématům?

Ani ne. Řek­la bych, že tady je to téma spíš okra­jo­vé, celý pří­běh je oto­če­ný smě­rem na člo­vě­ka, na to, kým je. A to je ješ­tě jiná rovi­na než téma­ta týka­jí­cí se církve, kte­rých se v kni­ze dotýkám. 

Takže zkoumáš lidské možnosti a lidské slabiny? Když čtu „příběh otočený směrem na člověka“, vzpomenu si na Vrány, na jejich tíhu. Na co se mají čtenáři připravit — je to podobně silný koncentrát?

Mož­ná zkou­mám spíš i tu hra­ni­ci mezi tím, kdy člo­věk „má“ sla­bi­nu, nebo je ta sla­bi­na pří­mo sou­čás­tí jeho já. Ve Vrá­nách se ta tíha vyprá­vě­ní týka­la dět­ství, kte­ré je vždyc­ky čis­té a nevin­né. Tady vyprá­vím pří­běh dospě­lé­ho člo­vě­ka, si už něco odžil. Čás­teč­ně dob­ře, čás­teč­ně špat­ně, tak jak to v živo­tě bývá. Barun­ky ve Vrá­nách se čte­nář měl ten­den­ci jed­no­znač­ně zastat, u hlav­ní­ho hrdi­ny Zahra­dy to mož­ná bude v tom­to ohle­du složitější. 

Máš pocit, že když někdo tráví život v nějaké bublině, třeba ve vztahu, nebo i prostorově, a pak to prostředí opustí, může zjistit, že byl vlastně celou dobu někým jiným? Já myslím, že určitě jo, ale — když to převrátím — stává se třeba někomu i to, že nikdy nezjistí, kým opravdu je?

Zjis­tit, kdo člo­věk je, je napros­to zásad­ní pro to, abychom pocho­pi­li, jak máme nebo může­me žít. Jen­že to čas­to zna­me­ná posta­vit se věcem, kte­ré se můžou jevit jako neú­nos­né. Nebo dokon­ce můžou neú­nos­né doo­prav­dy být. Vyvstá­vá tu otáz­ka, jak potom žít, mož­ná i zda žít a jaká může být kva­li­ta tako­vé­ho života… 

Takže je to vlastně dost složitě řešitelné. Člověk musí vědět, kým je, ale když to pak ví, může to být nesnesitelné. Už jen tohle pomyšlení mě bolí, tak nějak ale tuším, že i to opravdu může být naše realita. Jenže co tedy dál? Doufám, že mi neřekneš, ať si počkám na knihu. 😊

V živo­tě nejde všech­no vyře­šit a zvlád­nout. Můj hrdi­na to postup­ně zaží­vá a začí­ná chá­pat — žád­ná pomoc zven­ku nepři­chá­zí, ale přes­to ješ­tě dlou­ho dou­fá. Až si jed­no­ho dne defi­ni­tiv­ně uvě­do­mí, že výcho­dis­ko není. Pak musí — má-li člo­věk žít — při­jít něco jiné­ho. A jest­li se ptáš, zda to můj hrdi­na najde, tak ano, najde.

Tvé předchozí knihy byly velmi úspěšné, vyprávěly silné traumatické příběhy, sám jsem viděl, jak na ně čtenáři reagovali, kolik otázek vyvolávaly. Jak dlouho jsi téma pro Zahradu zpracovávala?

Zahra­da zača­la vzni­kat už někdy na pře­lo­mu roku 201819, růz­ně jsem ji pře­pi­so­va­la, dlou­ho zva­žo­va­la. Taky se v prů­bě­hu té doby nějak pro­mě­ňo­va­ly moje vlast­ní posto­je k téma­tu kni­hy a dodnes mys­lím, že jsem nena­šla úpl­ně pev­ný bod. Moh­la bych říct, že mám pro své­ho hrdi­nu napros­to pocho­pe­ní, ale o to víc vyvstá­vá otáz­ka, jest­li bych oprav­du doká­za­la být takhle chá­pa­vá a tole­rant­ní i v realitě.

A jak jiné psaní to bylo ve srovnání s Chirurgem nebo Vránami?

Kaž­dé psa­ní je jiné, tak jako kaž­dá kni­ha je jiná. Psa­ní pře­de­vším zna­me­ná napo­jit se na urči­tý svět a v něm setr­vat. A ty svě­ty v mých kni­hách jsou odliš­né, tedy tak odliš­né je i to psaní. 

A myslíš si, že čtenáře dokáže tvůj příběh zasáhnout zase tak silně?

Co zna­me­ná sil­ně zasáh­nout? Pro mě sil­ně zasáh­nout zna­me­ná, že text čte­ná­ře nato­lik ovliv­ní, že to pove­de tře­ba i ke změ­ně pří­stu­pu a cho­vá­ní. Všech­no ostat­ní jsou jen zby­teč­né emo­ce a dojí­má­ní se. Mys­lím si, že téma Zahra­dy není pří­jem­né, ale jinak než u Vran. A že to čte­ná­ře kon­fron­tu­je hod­ně i s ním samým. Posled­ní roky mám nej­víc oba­vu ze čte­ná­řů, kte­ří se chtě­jí jen dojmout, ale nechtě­jí se kon­fron­to­vat s téma­tem. Tohle je pod­le mě obec­ně vel­ké rizi­ko sou­čas­né­ho čte­nář­ství — dojmout se a užít si emo­ce to ano, ale pocti­vě hle­dat odpo­vě­di na otáz­ky, kte­rým text čte­ná­ře vysta­vu­je, to už radě­ji ne. Už u Vran jsem vidě­la, že spous­ta lidí má zapnu­tou řadu obran­ných mecha­nis­mů, jen aby nemu­se­li čelit rea­li­tě. Mys­lím, že v tom­to ohle­du může Zahra­da způ­so­bo­vat totéž.

Foto­gra­fie: © David Konečný