Knížka je tvořená pěti povídkami o lidech, kterých se nějakým způsobem dotkla válka. Říkáš, že jsi začal psát ze vzteku. Je to u Tebe obvyklé?

Já tem­pe­ra­men­tem roz­hod­ně nejsem cho­le­rik, ale rus­ká agre­se mě jako vět­ši­nu z nás roz­čí­li­la. Neče­kal jsem to, vyved­lo mě to z míry. Byť i to zní tro­chu komic­ky – vál­ka s lid­mi dělá hor­ší věci, než že je vyve­de z míry. Pro mě jako pro spi­so­va­te­le to kaž­do­pád­ně byla nová emo­ce. Psa­ní samot­né mám spo­je­né spíš s rados­tí, někdy pří­mo s rozko­ší, tady mě však dopře­du hnal ten vztek a sou­čas­ně vnitř­ní potře­ba udě­lat s ním něco aspoň tro­chu smys­lu­pl­né­ho. Ty povíd­ky jsou samo­zřej­mě také můj osob­ní způ­sob, jak se s tím vším vyrovnat. 

A jak se povedlo, že ten vztek převzal pak i nakladatel a další lidé, kteří na knize pracovali?

Mys­lím, že dění na Ukra­ji­ně nás teď zají­má všech­ny, všich­ni jsme při­le­pe­ní ke zprá­vám, tak­že jsem niko­ho pře­svěd­čo­vat nemu­sel. Spíš jsem si musel ujas­nit, co vlast­ně dělám. V té kni­ze je jed­na povíd­ka z Mariupo­lu, psa­ná v pod­sta­tě v pří­mém pře­no­su. Sle­do­val jsem, jak Ruso­vé měs­to obkli­ču­jí, jak v něm vyvo­la­li huma­ni­tár­ní kata­stro­fu, jak ho dobý­va­jí, sle­do­val jsem to všech­no se sta­že­ným žalud­kem, abych věděl, co se sta­ne s mými posta­va­mi, co jim vlast­ně zbý­vá. Nepra­co­val jsem doku­men­tár­ně v tom smys­lu, že bych zachy­co­val kon­krét­ní pří­běhy, na to jsem si netroufl, ale sna­žil jsem se být co nej­víc realistický. 

Podle čeho sis vybíral témata povídek? Vím, že tematicky jsou rozdělené na pohledy z Ukrajiny, ze západu a pak i z Ruska. To přišlo samo, nebo to byl plán od začátku, zachytit různost těch pohledů, vlastně si ten odstup takhle vytvořit?

Žád­ný plán jsem neměl, ani na kni­hu, natož jak by měla vypa­dat. Těs­ně před­tím, než vál­ka zača­la, mě oslo­vil lite­rár­ní maga­zín The Con­ti­nen­tal, ať pro ně napíšu povíd­ku. A já jsem v tu chví­li nedo­ká­zal psát o ničem jiném než o vál­ce. A s pře­kva­pe­ním jsem zjis­til, že to nějak jde, tak­že jsem v tom celé jaro horeč­ně pokra­čo­val. Že je to nako­nec pět poví­dek, dvě západ­ní, dvě ukra­jin­ské a jed­na rus­ká, to je náho­da. A k těm téma­tům: Vět­ši­nou to bylo tak, že jsem ve zpra­vo­daj­ství nara­zil na něco, co neby­lo vůbec v cen­t­ru pozor­nos­ti, ale mně to při­šlo zají­ma­vé. Tak napří­klad vznik­la povíd­ka o suro­gát­ním mateř­ství, kte­ré je na Ukra­ji­ně jako v jed­né z mála evrop­ských zemí mož­né v komerč­ní vari­an­tě. Že vám někdo odno­sí dítě, to je samo o sobě dráž­di­vé téma. Jen­že na začát­ku vál­ky, když to vypa­da­lo, že Kyjev bude oblé­ha­ný, tam navíc ti novo­ro­zen­ci suro­gát­ních matek zůsta­ly v napros­tém vakuu, pro­to­že západ­ní páry se pro ně nemoh­ly dostat. Čeka­li tam ve skle­pě, co se bude dít, poro­ze­né děti dokon­ce i bez stát­ní pří­sluš­nos­ti, pro­to­že tak je to zařízené. 

Údiv z války je už asi pryč, i když pořád hrozí výbuch elektrárny v Záporoží a Putin straší jadernými zbraněmi, řekl bych, že jsme všichni tak nějak otupěli, jak je obvyklé. Kdyby se to nestalo, bylo by to asi úplně nesnesitelné. Jak se na ty povídky koukáš s odstupem?

Pro mě je na odstup ješ­tě moc brzo. Máš prav­du, že atten­ti­on span hraj roli i v pří­pa­dě vál­ky, ale podob­ně jako neví­me, co se na Ukra­ji­ně sta­ne zít­ra, já zatím moc nevím, co jsem napsal. Ale to ti vždyc­ky řek­nou čtenáři. 

Ptám se proto, že se mi moc líbila ta jejich ústřední otázka, hlavní motiv: co svede literatura v přímé konfrontaci s válkou, bez odstupu času a s odstupem pár set kilometrů. Jak z toho vyšla pro Tebe?

Řek­nu ti jeden kon­krét­ní moment. Někdy v polo­vi­ně břez­na, tak­že asi tři týd­ny po začát­ku vál­ky, jsem večer ležel v poste­li a poslou­chal v apli­ka­ci Respek­tu audi­o­ver­zi repor­tá­že Iva­ny Svo­bo­do­vé z ces­ty noč­ním vla­kem na tra­se Lvov – Kyjev – Lvov. Ze Lvo­va do Kyje­va jel ten vlak prázd­ný, zpět vezl uprch­lí­ky. Ta repor­táž byla prvotříd­ní prá­ce a mě vtáh­la nato­lik, že jsem para­dox­ně pocí­til hroz­né neu­spo­ko­je­ní. Já o těch lidech pře­ce chci vědět dale­ko víc! Mezi řád­ky zača­ly vib­ro­vat jejich pří­běhy. Ale sou­čas­ně mi bylo jas­né, že jako novi­nář o moc víc říct nemů­žeš. Někam jedeš, citu­ješ, co ti kdo řek­ne, popi­su­ješ, co jsi viděl, dáváš do kon­tex­tu. Novi­ná­ři na Ukra­ji­ně odvá­dě­li skvě­lou prá­ci a já jim fakt závi­děl, že tam jsou, ale jako spi­so­va­tel sou­čas­ně věřím, že lite­ra­tu­ra doká­že ješ­tě něco navíc. Ale jest­li jsem to teď já osob­ně lite­ra­tu­ře dovo­lil, to musí říct někdo jiný. 

Kniha vyjde pár dnů po ruské mobilizaci, která charakter války zase promění a četl jsem, že pro spoustu Rusů to bude znamenat proměnu „speciální operace“ ve skutečnou válku. Myslíš, že je to dobré načasování?

Přál bych si, aby to bylo vel­mi špat­né nača­so­vá­ní mobi­li­za­ce a dob­ré nača­so­vá­ní pro kni­hu. Ale jde spíš o to, že i v tomhle to pro mě byl zají­ma­vý expe­ri­ment s časem: když jsem ty povíd­ky na jaře psal, vůbec jsem samo­zřej­mě nevě­děl, jak to bude vypa­dat na pod­zim. Mys­lím, že kdy­by Rus­ko Ukra­ji­nu vál­co­va­lo, nikdo bychom asi nemě­li chuť číst si o tom kon­flik­tu ješ­tě v knížce. 

Zajímá mě taky ten nutný odstup: Tys na Ukrajině nebyl, všechno, co víš, víš z titulků novin, televizních reportáží, sociálních sítí, jako většina lidí. Přesto jsi napsal ty příběhy. Myslíš, že lidská představivost je natolik obsáhlá a univerzální, aby mohly vzniknout dobré příběhy i bez přímé konfrontace?

Mys­lím, ze tady je důle­ži­té říct dvě věci. Zapr­vé, nej­lep­ší­mi vypra­vě­či toho, co se teď na Ukra­ji­ně děje, budou jed­nou urči­tě sami Ukra­jin­ci (a, bože, Ruso­vé). Zatím však mají plné ruce prá­ce s tím, aby vůbec exis­to­val něja­ký pro­stor, ve kte­rém půjde vyprá­vět, tak­že můžu pro­vi­zor­ně zasko­čit já nebo kdo­ko­li jiný, kdo s nimi cítí soli­da­ri­tu. A zadru­hé, ano, věřím, že jako spi­so­va­tel můžeš a musíš psát i o věcech, se kte­rý­mi nemáš osob­ní zku­še­nost. Ve sku­teč­nos­ti to je úpl­ně běž­né, on Mika Wal­ta­ri taky nejel na zájezd do staré­ho Egyp­ta a Arthur C. Clar­ke nebyl na Měsí­ci… Ako­rát že za běž­ných okol­nos­tí musíš obtíž­ně rešer­šo­vat, vyškra­bá­vat infor­ma­ce z knih a archi­vů, kdež­to v tom­to pří­pa­dě se na tebe téma­ta, moti­vy i pří­má svě­dec­tví vali­ly ze všech kaná­lů a feedů. 

Líbí se mi moc, že do tohohle jdeš, předtím jsi zkoumal možnosti milostného románu, teď zkoumáš možnosti psaní o válce. Těšíš se na diskuse, které kniha vyvolá?

Říkám to pořád, pod­le mě člo­věk má psát o tom, co ho zrov­na štve, pohl­cu­je nebo pros­tě fas­ci­nu­je. Intim­ní sfé­ra a vál­ka na Ukra­ji­ně se od sebe zda­jí na hony dale­ko, ale člo­věk pros­tě píše ze stej­né­ho mís­ta, ze kte­ré­ho žije, to prá­vě je roz­díl mezi lite­ra­tu­rou a pub­li­cis­ti­kou nebo něja­kým nájem­ným PR psa­ním. Život má hod­ně pater a ty jimi pro­jíž­díš naho­ru dolů. Mně vyho­vu­je vydat osob­ní román o lás­ce a schy­tat to zle­va zpra­va, pak se úpl­ně upo­za­dit a vést s dru­hý­mi roz­ho­vo­ry o spi­ri­tu­a­li­tě, kte­ré se ke čte­ná­řům toho romá­nu asi ani nedo­sta­nou, a teď napsat povíd­ky z vál­ky, když kou­sek odtud vál­ka vypuk­ne a mě to zasáh­ne. Že se v jed­nu chví­li zamě­říš na něco, to pře­ce vůbec nezna­me­ná, že nevní­máš i spous­tu ostat­ních věcí – zna­me­ná to spíš jen to, že na ně dojde příště. 

A nemáš ambice se válečným tématem zabývat i dál, pokračovat nějak ve výzkumu?

My teď s Janou Šrám­ko­vou začí­ná­me psát expe­ri­men­tál­ní román o byto­vé kri­zi. No vážně.

Foto: © Adéla Waldhauserová