Zahrada je náruč

Zahrad­ní desig­nér, zakla­da­tel ate­li­é­ru Fle­ra, vizi­o­nář, autor knih a spo­lu­au­tor tele­viz­ní­ho pořa­du, zastán­ce trva­lé udr­ži­tel­nos­ti. Fer­di­nand Lef­fler jako by …

S Petrou Dvořákovou o Pláňatech — románu zachycujícím svět, jak ho někteří nepamatují

Pocuk­ro­va­ný chléb v mlé­ce, pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy, pro­to­že v obcho­dech člo­věk nic nese­že­ne. Frustra­ce z nedostatku …

Pavel Bareš: Lenochod Jimmy je moje Best (and Worst) of album

Úspěš­ný autor sci-fi tri­lo­gie Pro­jekt Kro­nos a super­hr­din­ské­ho thrille­ru Meta se vra­cí se samo­stat­ným romá­nem, ten­to­krát z hudeb­ní­ho pro­stře­dí. O nety­pic­kém názvu …

„Nemusel jsem si nic vymýšlet, je to čirá psí biografie,“ říká o knize pro děti Cesta je pes její autor

Spi­so­va­te­li Pet­ru Šestá­ko­vi vychá­ze­jí letos na pod­zim hned dvě novin­ky: romá­no­vý pam­flet pro dospě­lé Vyho­ře­ní a jeho prv­ní kni­ha pro děti Ces­ta je pes. V ní …

„Co to na nás, čtenáře, Olga Tokarczuková zase vymyslela?“

Petr Vidlák pře­klá­dá kni­hy Olgy Tokar­c­zu­ko­vé už od deva­de­sá­tých let, nej­no­vě­ji vychá­zí v jeho pře­kla­du román Empusi­on. Jde o prv­ní kni­hu vyda­nou poté, co …

Co dokážou právníci ve fantasy světě

Krá­lov­ská spra­ve­dl­nost Richar­da Swa­na, důmy­sl­ně pro­pra­co­va­ný mix detek­tiv­ky a fan­ta­sy, se točí kolem pří­bě­hu sira Konra­da Von­val­ta. Ten­to obá­va­ný císař­ský justiciár …

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? Pak se může­te rado­vat — v čes­kých knih­ku­pec­tvích nově najde­te také jeho román …

Oceňovaní Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Na letoš­ním Svě­tě kni­hy jsme měli tu čest uvést mimo jiné i slo­ven­skou spi­so­va­tel­ku Bar­bo­ru Hrí­no­vou, jejíž kniž­ní debut Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku ocenění …

Fandím smazávání hranic mezi žánry, i fantastika může být literárně hodnotná

Jako by fan­tas­ti­ka pro­šla­pá­va­la podob­nou ces­tu jako před lety komiks — z žán­ru, na kte­rý čte­ná­ři i odbor­ná veřej­nost pohlí­že­li s despek­tem jako na něco, co je určené …

Marie Domská: Esmedill je to nejlepší, co společnost šedých elfů nabízí

Marii Dom­skou může­te znát jako autor­ku sci-fi poví­dek, kte­ré se dočka­ly uzná­ní hned v něko­li­ka lite­rár­ních sou­tě­žích. V nakla­da­tel­ství Host jí nyní vychá­zí románový …

„Naučila jsem se, že psaní vyžaduje svůj čas,“ říká Samantha Shannonová

V roce 2013 vyda­la román Kos­ti­čas (čes­ky 2014), prv­ní kni­hu z plá­no­va­né sed­mi­díl­né série, kte­rý záhy po vydá­ní obsa­dil před­ní příč­ky žeb­říč­ku best­selle­rů dení­ku The …

Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hez­ké poča­sí je bás­nic­ká sbír­ka, v níž bás­ník Radek Ště­pá­nek pro­zkou­má­vá mož­nos­ti, jak najít rov­no­váhu v době kli­ma­tic­ké kri­ze, všu­dypří­tom­né­ho sucha a globálních …