Co dokážou právníci ve fantasy světě

Krá­lov­ská spra­ve­dl­nost Richar­da Swa­na, důmy­sl­ně pro­pra­co­va­ný mix detek­tiv­ky a fan­ta­sy, se točí kolem pří­bě­hu sira Konra­da Von­val­ta. Ten­to obá­va­ný císař­ský justiciár …

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? Pak se může­te rado­vat — v čes­kých knih­ku­pec­tvích nově najde­te také jeho román …

Oceňovaní Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Na letoš­ním Svě­tě kni­hy jsme měli tu čest uvést mimo jiné i slo­ven­skou spi­so­va­tel­ku Bar­bo­ru Hrí­no­vou, jejíž kniž­ní debut Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku ocenění …

Fandím smazávání hranic mezi žánry, i fantastika může být literárně hodnotná

Jako by fan­tas­ti­ka pro­šla­pá­va­la podob­nou ces­tu jako před lety komiks — z žán­ru, na kte­rý čte­ná­ři i odbor­ná veřej­nost pohlí­že­li s despek­tem jako na něco, co je určené …

Marie Domská: Esmedill je to nejlepší, co společnost šedých elfů nabízí

Marii Dom­skou může­te znát jako autor­ku sci-fi poví­dek, kte­ré se dočka­ly uzná­ní hned v něko­li­ka lite­rár­ních sou­tě­žích. V nakla­da­tel­ství Host jí nyní vychá­zí románový …

„Naučila jsem se, že psaní vyžaduje svůj čas,“ říká Samantha Shannonová

V roce 2013 vyda­la román Kos­ti­čas (čes­ky 2014), prv­ní kni­hu z plá­no­va­né sed­mi­díl­né série, kte­rý záhy po vydá­ní obsa­dil před­ní příč­ky žeb­říč­ku best­selle­rů dení­ku The …

Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hez­ké poča­sí je bás­nic­ká sbír­ka, v níž bás­ník Radek Ště­pá­nek pro­zkou­má­vá mož­nos­ti, jak najít rov­no­váhu v době kli­ma­tic­ké kri­ze, všu­dypří­tom­né­ho sucha a globálních …

„I přes komické historky vidím mizerii chemlonové doby,“ říká novinář Jaromír Marek

Dva­cet let dělá roz­hla­so­vé­ho repor­té­ra. Jaro­mír Marek půso­bil v Indii, Afghá­nistá­nu nebo v zemích Afri­ky, od roku 2017 až do loň­ska jako stá­lý zahra­nič­ní zpravodaj …

Příběh značky LEGO je rodinnou ságou, jež se zakládá na důvěře a pospolitosti

LEGO — Rodin­ný pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě je titul pub­li­ka­ce, kte­rá čte­ná­ře sezna­mu­je se vzru­šu­jí­cí­mi ději­na­mi legen­dár­ní sta­veb­ni­ce. O iko­nic­ké hračce …

Když si nemůžete zaplavat, tak napište (postapokalyptický steampunkový pohádkový) příběh…

…říká autor­ka fan­task­ní pohád­ky pro dospě­lé v roz­ho­vo­ru s naším redak­to­rem fan­ta­sy a sci-fi Jiřím Ště­pá­nem. Před­sta­vu­je­me vám Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, autor­ku knihy …

Posílám ti velrybu, babi…

Hudeb­ni­ce a výtvar­ni­ce Mar­ti­na Trcho­vá napsa­la kníž­ku s názvem Babi. Napsa­la ovšem není úpl­ně přes­né: vzni­kl komiks beze slov, kte­rým autor­ka pro­po­ji­la svět své …

Očekávaný román Aleny Mornštajnové Les v domě je na světě

„Píšu o podo­bách zla, o těch zjev­ných i nená­pad­ných,“ pro­zra­zu­je jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých auto­rek Ale­na Morn­štaj­no­vá v roz­ho­vo­ru, v němž jsme si povídaly …