Znovu nalézám schopnost cítit údiv nad těmi nejprostšími věcmi

Hez­ké poča­sí je bás­nic­ká sbír­ka, v níž bás­ník Radek Ště­pá­nek pro­zkou­má­vá mož­nos­ti, jak najít rov­no­váhu v době kli­ma­tic­ké kri­ze, všu­dypří­tom­né­ho sucha a globálních …

„I přes komické historky vidím mizerii chemlonové doby,“ říká novinář Jaromír Marek

Dva­cet let dělá roz­hla­so­vé­ho repor­té­ra. Jaro­mír Marek půso­bil v Indii, Afghá­nistá­nu nebo v zemích Afri­ky, od roku 2017 až do loň­ska jako stá­lý zahra­nič­ní zpravodaj …

Příběh značky LEGO je rodinnou ságou, jež se zakládá na důvěře a pospolitosti

LEGO — Rodin­ný pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě je titul pub­li­ka­ce, kte­rá čte­ná­ře sezna­mu­je se vzru­šu­jí­cí­mi ději­na­mi legen­dár­ní sta­veb­ni­ce. O iko­nic­ké hračce …

Když si nemůžete zaplavat, tak napište (postapokalyptický steampunkový pohádkový) příběh…

…říká autor­ka fan­task­ní pohád­ky pro dospě­lé v roz­ho­vo­ru s naším redak­to­rem fan­ta­sy a sci-fi Jiřím Ště­pá­nem. Před­sta­vu­je­me vám Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, autor­ku knihy …

Posílám ti velrybu, babi…

Hudeb­ni­ce a výtvar­ni­ce Mar­ti­na Trcho­vá napsa­la kníž­ku s názvem Babi. Napsa­la ovšem není úpl­ně přes­né: vzni­kl komiks beze slov, kte­rým autor­ka pro­po­ji­la svět své …

Očekávaný román Aleny Mornštajnové Les v domě je na světě

„Píšu o podo­bách zla, o těch zjev­ných i nená­pad­ných,“ pro­zra­zu­je jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých auto­rek Ale­na Morn­štaj­no­vá v roz­ho­vo­ru, v němž jsme si povídaly …

„Emily představuje v určitém ohledu verzi mě samé.“

Nor­ská spi­so­va­tel­ka Maria Navarro Ska­ran­ge­ro­vá je ve svých dva­ce­ti osmi letech autor­kou už tří knih. Všech­ny při­tom vzbu­di­ly znač­nou pozor­nost a zís­ka­ly řadu …

Jsem divnej? Úplně normálně.

Per­for­mer, fyzic­ký bás­ník, zpě­vák a umě­lec, kte­rý inspi­ru­je děti i dospě­lé. Brněn­ské­ho auto­ra Pet­ra Vášu není tře­ba pří­liš před­sta­vo­vat. Jako autor kni­hy pro děti …

Abychom pochopili minulost, musíme znát jména obětí, jejich příběhy a osudy

Už pat­náct let spo­leč­ně píšou kni­hy, kte­ré při­po­mí­na­jí zlo­či­ny komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Luď­ku Nava­ro­vi a Mirosla­vu Kasáč­ko­vi teď vyšly Got­twal­do­vy oprát­ky, které …

Tragédii Ďáblického hřbitova jsme třicet let od revoluce ignorovali. Je čas o ní konečně mluvit.

Best­selle­rist­ka Pet­ra Kla­bou­cho­vá napsa­la po drs­ných Pra­me­nech Vlta­vy román U sever­ní zdi, kte­rý je ješ­tě mno­hem drá­sa­věj­ší. Vra­cí se v něm k bola­vé­mu tématu …

Válka s námi navždy zůstane, nikdy se nevyčerpá

Pro­du­cent, diva­del­ník, osvět­lo­vač, tech­nik a opra­vář lodí Ale­xan­der Sta­f­fa napsal v pět­a­se­dm­de­sá­ti letech romá­no­vý debut Nási­lí. Ode­hrá­vá se v Buko­vi­ně, Rumunsku, …

Vychází Tajný život domorodců, hořkosladký román o životní únavě i zoufalé touze udržet se naživu — pokud možno šťastný

S rados­tí vám před­sta­vu­je­me nové­ho čes­ké­ho auto­ra Jana Khol­la, kte­rý napsal čti­vou kni­hu o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho štěs­tí — „muš­ky jenom zla­té“. V násle­du­jí­cím rozhovoru …