Annette Bjergfeldtová: Zajímají mě lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani omylem

Kodaň­ská Píseň pís­ní Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé (z dán­šti­ny pře­lo­žil Robert Novot­ný) je výji­meč­ný román, ke kte­ré­mu mám potře­bu se stá­le vra­cet, ačko­li vyšel už před …

Oceňovaní Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Na letoš­ním Svě­tě kni­hy jsme měli tu čest uvést mimo jiné i slo­ven­skou spi­so­va­tel­ku Bar­bo­ru Hrí­no­vou, jejíž kniž­ní debut Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku ocenění …

Teplo domova v jednadvacátém století

Před sebou máte pří­běh vel­ké lás­ky, bez­pod­mí­neč­né víry, odda­nos­ti, zasle­pe­nos­ti i sebe­obě­to­vá­ní. Když k tomu ješ­tě při­dá­me infor­ma­ci, že brit­ská etablo­va­ná autorka …

Ve světle toho, co víme v redakci o nenápadných knihách

Román Ve svět­le toho, co víme je kni­ha toho­to pod­zi­mu. Ale­spoň pro mě. Když se někdo zeptá, o čem to je, vět­ši­nou na úvod bezděč­ně s povzde­chem a lehce nervózním …

Novinky (nejen) z letošního londýnského veletrhu

Milí přá­te­lé nakla­da­tel­ství Host, v sou­vis­los­ti s kniž­ní­mi novin­ka­mi pro časy budou­cí bychom vám rádi při­blí­ži­li drob­né obec­něj­ší úpra­vy naše­ho portfolia.

Nikolino bulvární okénko: Sladká zhouba

Co způ­so­bu­je nepři­mě­ře­nou kon­zu­ma­ci slad­ké­ho v nakla­da­tel­ství Host? Niko­la odha­lu­je kru­tou rea­li­tu scho­vá­va­jí­cí se za idy­lic­ký­mi fot­ka­mi na soci­ál­ních sítích!